DLI-Chinese-glossary-1-5.xml 452 KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <?xml-model href="http://docbook.org/xml/5.0/rng/docbook.rng" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
 3. <?xml-model href="http://docbook.org/xml/5.0/rng/docbook.rng" type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
 4. <book xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0">
 5. <info>
 6. <title>Chinese Basic Course</title>
 7. <author>
 8. <orgname>Defense Language Institute - Foreign Language Center</orgname>
 9. </author>
 10. <productname>Glossary: Modules 1-5</productname>
 11. <date>February 1988</date>
 12. <edition>Second Edition</edition>
 13. </info>
 14. <chapter>
 15. <title>Chinese Basic Course</title>
 16. <subtitle>Module 1-5 Glossary</subtitle>
 17. <informaltable frame="all">
 18. <tgroup cols="5">
 19. <colspec colname="c1" colnum="1" colwidth="1.0*"/>
 20. <colspec colname="c2" colnum="2" colwidth="1.0*"/>
 21. <colspec colname="c3" colnum="3" colwidth="1.0*"/>
 22. <colspec colname="c4" colnum="4" colwidth="1.0*"/>
 23. <colspec colname="c5" colnum="5" colwidth="1.0*"/>
 24. <thead>
 25. <row>
 26. <entry>Pinyin</entry>
 27. <entry>Hanzi</entry>
 28. <entry>Type</entry>
 29. <entry>English</entry>
 30. <entry>Lesson</entry>
 31. </row>
 32. </thead>
 33. <tbody>
 34. <row>
 35. <entry>Alasīyā</entry>
 36. <entry>阿拉斯加</entry>
 37. <entry>N:</entry>
 38. <entry>Alaska</entry>
 39. <entry>L27</entry>
 40. </row>
 41. <row>
 42. <entry>a</entry>
 43. <entry>啊</entry>
 44. <entry>P:</entry>
 45. <entry>(marker for seeking approval agreement on suggestion</entry>
 46. <entry>L8</entry>
 47. </row>
 48. <row>
 49. <entry>āiya</entry>
 50. <entry>哎呀</entry>
 51. <entry>N:</entry>
 52. <entry>exclamation, interjection</entry>
 53. <entry>L29</entry>
 54. </row>
 55. <row>
 56. <entry>ài</entry>
 57. <entry>爱</entry>
 58. <entry>V/AV:</entry>
 59. <entry>to love, to be fond of/to love to</entry>
 60. <entry>L9</entry>
 61. </row>
 62. <row>
 63. <entry>àirén</entry>
 64. <entry>爱人</entry>
 65. <entry>N:</entry>
 66. <entry>spouse (wife/husband-PRC)</entry>
 67. <entry>L4</entry>
 68. </row>
 69. <row>
 70. <entry>Andàlüè (shěng)</entry>
 71. <entry>安大略(—省)</entry>
 72. <entry>N:</entry>
 73. <entry>Ontario (province), Canada</entry>
 74. <entry>L4</entry>
 75. </row>
 76. <row>
 77. <entry>bā</entry>
 78. <entry>八</entry>
 79. <entry>NU:</entry>
 80. <entry>eight</entry>
 81. <entry>L2</entry>
 82. </row>
 83. <row>
 84. <entry>ba</entry>
 85. <entry>吧</entry>
 86. <entry>P:</entry>
 87. <entry>(indicating &apos;I presume&apos;)</entry>
 88. <entry>L11</entry>
 89. </row>
 90. <row>
 91. <entry>-bǎ</entry>
 92. <entry>—把</entry>
 93. <entry>M:</entry>
 94. <entry>(generally for chairs or many things with handles)</entry>
 95. <entry>L10</entry>
 96. </row>
 97. <row>
 98. <entry>bǎ</entry>
 99. <entry>把</entry>
 100. <entry>CV:</entry>
 101. <entry>(bring object to front of main verb)</entry>
 102. <entry>L22</entry>
 103. </row>
 104. <row>
 105. <entry>bàba</entry>
 106. <entry>爸爸</entry>
 107. <entry>N:</entry>
 108. <entry>papa, father</entry>
 109. <entry>L22</entry>
 110. </row>
 111. <row>
 112. <entry>Bái Máo Nü</entry>
 113. <entry>白毛女</entry>
 114. <entry>N:</entry>
 115. <entry>White Haired Girl (name of a Chinese opera)</entry>
 116. <entry>L21</entry>
 117. </row>
 118. <row>
 119. <entry>báitiān</entry>
 120. <entry>白天</entry>
 121. <entry>TW:</entry>
 122. <entry>daytime</entry>
 123. <entry>L19</entry>
 124. </row>
 125. <row>
 126. <entry>báizhǎnjī</entry>
 127. <entry>白斩鸡</entry>
 128. <entry>N:</entry>
 129. <entry>boiled chicken with mashed ginger and garlic sauce</entry>
 130. <entry>L30</entry>
 131. </row>
 132. <row>
 133. <entry>bǎi</entry>
 134. <entry>百</entry>
 135. <entry>M:</entry>
 136. <entry>100</entry>
 137. <entry>L5</entry>
 138. </row>
 139. <row>
 140. <entry>-bān</entry>
 141. <entry>—班</entry>
 142. <entry>M:</entry>
 143. <entry>(for train, bus, airplane in time schedule)</entry>
 144. <entry>L20</entry>
 145. </row>
 146. <row>
 147. <entry>bān</entry>
 148. <entry>班</entry>
 149. <entry>M/N:</entry>
 150. <entry>class (of students), squad (military unit)</entry>
 151. <entry>L8</entry>
 152. </row>
 153. <row>
 154. <entry>bān</entry>
 155. <entry>班</entry>
 156. <entry>N:</entry>
 157. <entry>a shift (of work)</entry>
 158. <entry>L17</entry>
 159. </row>
 160. <row>
 161. <entry>bānjī</entry>
 162. <entry>班机</entry>
 163. <entry>N:</entry>
 164. <entry>scheduled flight/air service</entry>
 165. <entry>L27</entry>
 166. </row>
 167. <row>
 168. <entry>bānzhǎng</entry>
 169. <entry>班长</entry>
 170. <entry>N:</entry>
 171. <entry>class or section monitor</entry>
 172. <entry>L8</entry>
 173. </row>
 174. <row>
 175. <entry>bān</entry>
 176. <entry>搬</entry>
 177. <entry>V:</entry>
 178. <entry>to move</entry>
 179. <entry>L27</entry>
 180. </row>
 181. <row>
 182. <entry>bānjiā</entry>
 183. <entry>搬家</entry>
 184. <entry>V0:</entry>
 185. <entry>to move one&apos;s residence</entry>
 186. <entry>L27</entry>
 187. </row>
 188. <row>
 189. <entry>-bàn</entry>
 190. <entry>—半</entry>
 191. <entry>NU:</entry>
 192. <entry>(and) half</entry>
 193. <entry>L10</entry>
 194. </row>
 195. <row>
 196. <entry>bàn-</entry>
 197. <entry>半</entry>
 198. <entry>NU:</entry>
 199. <entry>one half of</entry>
 200. <entry>L10</entry>
 201. </row>
 202. <row>
 203. <entry>bànpiào</entry>
 204. <entry>半票</entry>
 205. <entry>N:</entry>
 206. <entry>half fare </entry>
 207. <entry>L20</entry>
 208. </row>
 209. <row>
 210. <entry>bàn</entry>
 211. <entry>办</entry>
 212. <entry>V:</entry>
 213. <entry>to handle, to manage, to attend to, to do</entry>
 214. <entry>L12</entry>
 215. </row>
 216. <row>
 217. <entry>bànfǎ</entry>
 218. <entry>办法</entry>
 219. <entry>N:</entry>
 220. <entry>method, way, means</entry>
 221. <entry>L13</entry>
 222. </row>
 223. <row>
 224. <entry>bànshì</entry>
 225. <entry>办事</entry>
 226. <entry>V0:</entry>
 227. <entry>to handle, to manage, or to ...</entry>
 228. <entry>L12</entry>
 229. </row>
 230. <row>
 231. <entry>bāng biérénde máng</entry>
 232. <entry>帮别人的忙</entry>
 233. <entry>N:</entry>
 234. <entry>to help others, to help someone else</entry>
 235. <entry>L18</entry>
 236. </row>
 237. <row>
 238. <entry>bāngmáng</entry>
 239. <entry>帮忙</entry>
 240. <entry>V0:</entry>
 241. <entry>to help, to give assistance</entry>
 242. <entry>L18</entry>
 243. </row>
 244. <row>
 245. <entry>bāngzhù</entry>
 246. <entry>帮助</entry>
 247. <entry>V/N:</entry>
 248. <entry>to help/assistance</entry>
 249. <entry>L28</entry>
 250. </row>
 251. <row>
 252. <entry>bàng</entry>
 253. <entry>磅</entry>
 254. <entry>N:</entry>
 255. <entry>pound</entry>
 256. <entry>L27</entry>
 257. </row>
 258. <row>
 259. <entry>bāo/guǒ</entry>
 260. <entry>包/袠</entry>
 261. <entry>V:</entry>
 262. <entry>to wrap </entry>
 263. <entry>L28</entry>
 264. </row>
 265. <row>
 266. <entry>bāoguǒ</entry>
 267. <entry>包袠</entry>
 268. <entry>N:</entry>
 269. <entry>parcel, parcel post</entry>
 270. <entry>L28</entry>
 271. </row>
 272. <row>
 273. <entry>báo</entry>
 274. <entry>薄</entry>
 275. <entry>SV:</entry>
 276. <entry>be thin, be light (wine)</entry>
 277. <entry>L28</entry>
 278. </row>
 279. <row>
 280. <entry>bǎojià (bǎoxiǎn)</entry>
 281. <entry>保价(保险)</entry>
 282. <entry>VO/N:</entry>
 283. <entry>to insure/insurance</entry>
 284. <entry>L28</entry>
 285. </row>
 286. <row>
 287. <entry>Bǎoluó</entry>
 288. <entry>保罗</entry>
 289. <entry>N:</entry>
 290. <entry>(transliteration of Paul)</entry>
 291. <entry>L17</entry>
 292. </row>
 293. <row>
 294. <entry>Bǎoluó Mǎdīng</entry>
 295. <entry>保罗马丁</entry>
 296. <entry>N:</entry>
 297. <entry>Paul Martin (transliteration)</entry>
 298. <entry>L25</entry>
 299. </row>
 300. <row>
 301. <entry>bǎo</entry>
 302. <entry>饱 </entry>
 303. <entry>SV/RVE:</entry>
 304. <entry>have eaten one&apos;s fill, be satisfied (after eating)</entry>
 305. <entry>L24</entry>
 306. </row>
 307. <row>
 308. <entry>bào</entry>
 309. <entry>报</entry>
 310. <entry>N:</entry>
 311. <entry>newspaper (M: fèn[r])</entry>
 312. <entry>L8</entry>
 313. </row>
 314. <row>
 315. <entry>bàogào</entry>
 316. <entry>报告</entry>
 317. <entry>V/N:</entry>
 318. <entry>to report/report</entry>
 319. <entry>L17</entry>
 320. </row>
 321. <row>
 322. <entry>bàoguān</entry>
 323. <entry>报关</entry>
 324. <entry>V0:</entry>
 325. <entry>making a customs declaration</entry>
 326. <entry>L28</entry>
 327. </row>
 328. <row>
 329. <entry>bàoguānbiǎo</entry>
 330. <entry>报关表</entry>
 331. <entry>N:</entry>
 332. <entry>customs declaration form</entry>
 333. <entry>L28</entry>
 334. </row>
 335. <row>
 336. <entry>bàoshang</entry>
 337. <entry>丨报上</entry>
 338. <entry>N:</entry>
 339. <entry>in the newspaper</entry>
 340. <entry>L8</entry>
 341. </row>
 342. <row>
 343. <entry>bàozhī</entry>
 344. <entry>报纸</entry>
 345. <entry>N:</entry>
 346. <entry>newspaper</entry>
 347. <entry>L8</entry>
 348. </row>
 349. <row>
 350. <entry>-bēi</entry>
 351. <entry>—杯</entry>
 352. <entry>M:</entry>
 353. <entry>a cup of (for coffee, tea, milk)</entry>
 354. <entry>L22</entry>
 355. </row>
 356. <row>
 357. <entry>bēizi</entry>
 358. <entry>杯子</entry>
 359. <entry>N:</entry>
 360. <entry>cup</entry>
 361. <entry>L22</entry>
 362. </row>
 363. <row>
 364. <entry>Běicháoxiǎn (Běi Hán)</entry>
 365. <entry>北朝鲜(北韩)</entry>
 366. <entry>N:</entry>
 367. <entry>North Korea</entry>
 368. <entry>L3</entry>
 369. </row>
 370. <row>
 371. <entry>Běi Měi (Zhōu)</entry>
 372. <entry>北美(洲)</entry>
 373. <entry>N:</entry>
 374. <entry>North America</entry>
 375. <entry>L27</entry>
 376. </row>
 377. <row>
 378. <entry>Běihǎi-Gōngyuán</entry>
 379. <entry>北海公园</entry>
 380. <entry>PW:</entry>
 381. <entry>North Sea Public Park</entry>
 382. <entry>L12</entry>
 383. </row>
 384. <row>
 385. <entry>Běijīng-Dàxué</entry>
 386. <entry>北京大学</entry>
 387. <entry>N:</entry>
 388. <entry>Beijing University</entry>
 389. <entry>L23</entry>
 390. </row>
 391. <row>
 392. <entry>Běijīng Huàbào</entry>
 393. <entry>北京画报</entry>
 394. <entry>N:</entry>
 395. <entry>Beiiinq Pictorial</entry>
 396. <entry>L20</entry>
 397. </row>
 398. <row>
 399. <entry>Běijīng Zhōubào</entry>
 400. <entry>北京周报</entry>
 401. <entry>N:</entry>
 402. <entry>Beiiinq Review (weekly)</entry>
 403. <entry>L19</entry>
 404. </row>
 405. <row>
 406. <entry>bèi</entry>
 407. <entry>被</entry>
 408. <entry>CV:</entry>
 409. <entry>by (passive voice marker)</entry>
 410. <entry>L27</entry>
 411. </row>
 412. <row>
 413. <entry>běn</entry>
 414. <entry>本</entry>
 415. <entry>M:</entry>
 416. <entry>volume (of books)</entry>
 417. <entry>L7</entry>
 418. </row>
 419. <row>
 420. <entry>běndì</entry>
 421. <entry>本地</entry>
 422. <entry>PW:</entry>
 423. <entry>local, native</entry>
 424. <entry>L29</entry>
 425. </row>
 426. <row>
 427. <entry>běnlái</entry>
 428. <entry>本来</entry>
 429. <entry> MA/TW:</entry>
 430. <entry>originally</entry>
 431. <entry>L24</entry>
 432. </row>
 433. <row>
 434. <entry>běnláijiù</entry>
 435. <entry>本来就</entry>
 436. <entry>PH:</entry>
 437. <entry>... to begin with</entry>
 438. <entry>L.24</entry>
 439. </row>
 440. <row>
 441. <entry>bèn</entry>
 442. <entry>笨</entry>
 443. <entry>SV:</entry>
 444. <entry>be stupid, be clumsy, be awkward</entry>
 445. <entry>L29</entry>
 446. </row>
 447. <row>
 448. <entry>bǐ</entry>
 449. <entry>笔</entry>
 450. <entry>N:</entry>
 451. <entry>pen (writing instruments)</entry>
 452. <entry>L6</entry>
 453. </row>
 454. <row>
 455. <entry>bízi</entry>
 456. <entry>鼻子</entry>
 457. <entry>N:</entry>
 458. <entry>nose</entry>
 459. <entry>L24</entry>
 460. </row>
 461. <row>
 462. <entry>bī</entry>
 463. <entry>比</entry>
 464. <entry>CV:</entry>
 465. <entry>compare with, than</entry>
 466. <entry>L25</entry>
 467. </row>
 468. <row>
 469. <entry>Bǐdé Bèiěr</entry>
 470. <entry>彼得贝尔</entry>
 471. <entry>N:</entry>
 472. <entry>Peter Bayer (transliteration)</entry>
 473. <entry>L25</entry>
 474. </row>
 475. <row>
 476. <entry>bìděi</entry>
 477. <entry>必得</entry>
 478. <entry>AV:</entry>
 479. <entry>must, have to (stronger than děi)</entry>
 480. <entry>L12</entry>
 481. </row>
 482. <row>
 483. <entry>-biān(r)</entry>
 484. <entry>—边(儿)</entry>
 485. <entry>N:</entry>
 486. <entry>sidem edge, border</entry>
 487. <entry>L21</entry>
 488. </row>
 489. <row>
 490. <entry>biàn</entry>
 491. <entry>变</entry>
 492. <entry>V:</entry>
 493. <entry>to change, to change into, to be changed</entry>
 494. <entry>L20</entry>
 495. </row>
 496. <row>
 497. <entry>biànfàn</entry>
 498. <entry>便饭</entry>
 499. <entry>N:</entry>
 500. <entry>a simple meal</entry>
 501. <entry>L30</entry>
 502. </row>
 503. <row>
 504. <entry>-biàn</entry>
 505. <entry>—遍</entry>
 506. <entry>M:</entry>
 507. <entry>(for occurrencesf times, etc.)</entry>
 508. <entry>L23</entry>
 509. </row>
 510. <row>
 511. <entry>biǎoshi</entry>
 512. <entry>表示</entry>
 513. <entry>V:</entry>
 514. <entry>to express, to indicate, to show</entry>
 515. <entry>L21</entry>
 516. </row>
 517. <row>
 518. <entry>biǎo/shǒubiǎo</entry>
 519. <entry>表/手表</entry>
 520. <entry>N:</entry>
 521. <entry>wristwatch (M: -ge)</entry>
 522. <entry>L14</entry>
 523. </row>
 524. <row>
 525. <entry>bié</entry>
 526. <entry>别</entry>
 527. <entry>AV:</entry>
 528. <entry>don&apos;t</entry>
 529. <entry>L13</entry>
 530. </row>
 531. <row>
 532. <entry>biéde</entry>
 533. <entry>别的</entry>
 534. <entry>N:</entry>
 535. <entry>other, another</entry>
 536. <entry>L18</entry>
 537. </row>
 538. <row>
 539. <entry>biérén</entry>
 540. <entry>别人</entry>
 541. <entry>N:</entry>
 542. <entry>others, other people</entry>
 543. <entry>L18</entry>
 544. </row>
 545. <row>
 546. <entry>bìngqiě</entry>
 547. <entry>并且</entry>
 548. <entry>MA:</entry>
 549. <entry>moreover</entry>
 550. <entry>L28</entry>
 551. </row>
 552. <row>
 553. <entry>bìng</entry>
 554. <entry>病</entry>
 555. <entry>N/V:</entry>
 556. <entry>illness, sickness/to be sick</entry>
 557. <entry>L24</entry>
 558. </row>
 559. <row>
 560. <entry>bìngren</entry>
 561. <entry>病人</entry>
 562. <entry>N:</entry>
 563. <entry>patient, invalid, sick person</entry>
 564. <entry>L24</entry>
 565. </row>
 566. <row>
 567. <entry>bìngsǐle </entry>
 568. <entry>病死了</entry>
 569. <entry>PH:</entry>
 570. <entry>to die of illness</entry>
 571. <entry>L24</entry>
 572. </row>
 573. <row>
 574. <entry>bǔ</entry>
 575. <entry>补</entry>
 576. <entry>N:</entry>
 577. <entry>to make up for, to mend, to patch</entry>
 578. <entry>L27</entry>
 579. </row>
 580. <row>
 581. <entry>bù (bú)</entry>
 582. <entry>不</entry>
 583. <entry>P:</entry>
 584. <entry>not, no</entry>
 585. <entry>L2</entry>
 586. </row>
 587. <row>
 588. <entry>búbì</entry>
 589. <entry>不必</entry>
 590. <entry>AV:</entry>
 591. <entry>need not, not have to (not necessary)</entry>
 592. <entry>L12</entry>
 593. </row>
 594. <row>
 595. <entry>búcuò</entry>
 596. <entry>不错</entry>
 597. <entry>IE/SV:</entry>
 598. <entry>not bad/to be correct, right, pretty good</entry>
 599. <entry>L22</entry>
 600. </row>
 601. <row>
 602. <entry>búda</entry>
 603. <entry>不大</entry>
 604. <entry>A:</entry>
 605. <entry>not very</entry>
 606. <entry>L25</entry>
 607. </row>
 608. <row>
 609. <entry>búdàn</entry>
 610. <entry>不但</entry>
 611. <entry>MA:</entry>
 612. <entry>not only, not merely</entry>
 613. <entry>L19</entry>
 614. </row>
 615. <row>
 616. <entry>búdàn ... yě ...</entry>
 617. <entry>不但……也……</entry>
 618. <entry>PT:</entry>
 619. <entry>not only ...but also ...</entry>
 620. <entry>L19</entry>
 621. </row>
 622. <row>
 623. <entry>bùdōu</entry>
 624. <entry>不都</entry>
 625. <entry>A:</entry>
 626. <entry>not all, not both</entry>
 627. <entry>L6</entry>
 628. </row>
 629. <row>
 630. <entry>bùduō</entry>
 631. <entry>不多</entry>
 632. <entry>SV/NU:</entry>
 633. <entry>to be not many or not much</entry>
 634. <entry>L9</entry>
 635. </row>
 636. <row>
 637. <entry>bùfāng</entry>
 638. <entry>不妨</entry>
 639. <entry>A:</entry>
 640. <entry>might as well</entry>
 641. <entry>L26</entry>
 642. </row>
 643. <row>
 644. <entry>bùfàngxīn</entry>
 645. <entry>不放心</entry>
 646. <entry>SV:</entry>
 647. <entry>to be uneasy</entry>
 648. <entry>L22</entry>
 649. </row>
 650. <row>
 651. <entry>búguò</entry>
 652. <entry>不过</entry>
 653. <entry>CNJ:</entry>
 654. <entry>but, however</entry>
 655. <entry>L12</entry>
 656. </row>
 657. <row>
 658. <entry>bùjiǔ</entry>
 659. <entry>不久</entry>
 660. <entry>TW: </entry>
 661. <entry>soon, before long (not a long time)</entry>
 662. <entry>L20</entry>
 663. </row>
 664. <row>
 665. <entry>bù kěnéng</entry>
 666. <entry>不可能</entry>
 667. <entry>SV: </entry>
 668. <entry>to be impossible</entry>
 669. <entry>L13</entry>
 670. </row>
 671. <row>
 672. <entry>búkèqì</entry>
 673. <entry>不客气</entry>
 674. <entry>SV/IE: </entry>
 675. <entry>to be impolite, rude/Don&apos;t mention it.</entry>
 676. <entry>L12</entry>
 677. </row>
 678. <row>
 679. <entry>bùshǎo</entry>
 680. <entry>不少</entry>
 681. <entry>SV/NU: </entry>
 682. <entry>to be quite a few</entry>
 683. <entry>L9</entry>
 684. </row>
 685. <row>
 686. <entry>búshì</entry>
 687. <entry>不是</entry>
 688. <entry>P: </entry>
 689. <entry>not to be</entry>
 690. <entry>L2</entry>
 691. </row>
 692. <row>
 693. <entry>búxiè</entry>
 694. <entry>不谢</entry>
 695. <entry>IE: </entry>
 696. <entry>Don&apos;t mention it. (Lit. You need not thank me.)</entry>
 697. <entry>L25</entry>
 698. </row>
 699. <row>
 700. <entry>búyàojīn</entry>
 701. <entry>不要紧</entry>
 702. <entry>SV/IE: </entry>
 703. <entry>to be unimportant/It doesn&apos;t matter.</entry>
 704. <entry>L8</entry>
 705. </row>
 706. <row>
 707. <entry>bù yídìng</entry>
 708. <entry>不一定</entry>
 709. <entry>A: </entry>
 710. <entry>won&apos;t necessarily, not definitely</entry>
 711. <entry>L15</entry>
 712. </row>
 713. <row>
 714. <entry>bùzhī</entry>
 715. <entry>不只</entry>
 716. <entry>CNJ:</entry>
 717. <entry> not only, not merely, not just</entry>
 718. <entry>L12</entry>
 719. </row>
 720. <row>
 721. <entry>bùxié</entry>
 722. <entry>布鞋</entry>
 723. <entry>N: </entry>
 724. <entry>cotton shoes</entry>
 725. <entry>L9</entry>
 726. </row>
 727. <row>
 728. <entry>bù</entry>
 729. <entry>部</entry>
 730. <entry>M: </entry>
 731. <entry>section, zone, part</entry>
 732. <entry>L26</entry>
 733. </row>
 734. <row>
 735. <entry>bù</entry>
 736. <entry>簿</entry>
 737. <entry>N: </entry>
 738. <entry>book (for taking notes, keeping accounts) 、</entry>
 739. <entry>L29</entry>
 740. </row>
 741. <row>
 742. <entry>-bù</entry>
 743. <entry>—部</entry>
 744. <entry>M: </entry>
 745. <entry>(for machines, instruments, automobiles, etc.)</entry>
 746. <entry>L13</entry>
 747. </row>
 748. <row>
 749. <entry>bùzi</entry>
 750. <entry>簿子</entry>
 751. <entry>N: </entry>
 752. <entry>notebook</entry>
 753. <entry>L29</entry>
 754. </row>
 755. <row>
 756. <entry>càidān</entry>
 757. <entry>菜单</entry>
 758. <entry>N: </entry>
 759. <entry>menu</entry>
 760. <entry>L22</entry>
 761. </row>
 762. <row>
 763. <entry>cái</entry>
 764. <entry>才</entry>
 765. <entry>A: </entry>
 766. <entry>not until then (later than expected), then and only then</entry>
 767. <entry>L17</entry>
 768. </row>
 769. <row>
 770. <entry>caí</entry>
 771. <entry>才</entry>
 772. <entry>ADV: </entry>
 773. <entry>only, merely, just (less than expected)</entry>
 774. <entry>L10</entry>
 775. </row>
 776. <row>
 777. <entry>cài</entry>
 778. <entry>菜</entry>
 779. <entry>N: </entry>
 780. <entry>vegetables, (cooked) dishes, course in a banquet</entry>
 781. <entry>L8</entry>
 782. </row>
 783. <row>
 784. <entry>cānchē</entry>
 785. <entry>餐车</entry>
 786. <entry>N: </entry>
 787. <entry>dining car</entry>
 788. <entry>L27</entry>
 789. </row>
 790. <row>
 791. <entry>cānguān</entry>
 792. <entry>参观</entry>
 793. <entry>V/N: </entry>
 794. <entry>to visit (for a purpose)/visit</entry>
 795. <entry>L16</entry>
 796. </row>
 797. <row>
 798. <entry>cānjiā</entry>
 799. <entry>参加</entry>
 800. <entry>V: </entry>
 801. <entry>to join in, to participate</entry>
 802. <entry>L21</entry>
 803. </row>
 804. <row>
 805. <entry>cèyàn</entry>
 806. <entry>测验</entry>
 807. <entry>V/N: </entry>
 808. <entry>to quiz/quiz</entry>
 809. <entry>L14</entry>
 810. </row>
 811. <row>
 812. <entry>chāzi</entry>
 813. <entry>叉子</entry>
 814. <entry>N: </entry>
 815. <entry>fork</entry>
 816. <entry>L8</entry>
 817. </row>
 818. <row>
 819. <entry>chá</entry>
 820. <entry>荼</entry>
 821. <entry>N:</entry>
 822. <entry>tea</entry>
 823. <entry>L22</entry>
 824. </row>
 825. <row>
 826. <entry>chábēi</entry>
 827. <entry>茶杯</entry>
 828. <entry>N:</entry>
 829. <entry>teacup</entry>
 830. <entry>L22</entry>
 831. </row>
 832. <row>
 833. <entry>chá</entry>
 834. <entry>查</entry>
 835. <entry>V:</entry>
 836. <entry>to check, to inspect, to consult (a dictionary)</entry>
 837. <entry>,L23</entry>
 838. </row>
 839. <row>
 840. <entry>cháchulail</entry>
 841. <entry>查出来</entry>
 842. <entry>V:</entry>
 843. <entry>to find out</entry>
 844. <entry>L23</entry>
 845. </row>
 846. <row>
 847. <entry>cháchulaile</entry>
 848. <entry>查出来了</entry>
 849. <entry>RV:</entry>
 850. <entry>have found out (through investigation)</entry>
 851. <entry>L23</entry>
 852. </row>
 853. <row>
 854. <entry>chápiàoyuán</entry>
 855. <entry>査票员</entry>
 856. <entry>N:</entry>
 857. <entry>conductor, ticket inspector</entry>
 858. <entry>L20</entry>
 859. </row>
 860. <row>
 861. <entry>chà</entry>
 862. <entry>差</entry>
 863. <entry>V:</entry>
 864. <entry>to differ fro;, to lack, to fall short of</entry>
 865. <entry>L14</entry>
 866. </row>
 867. <row>
 868. <entry>chà yìdiǎnr</entry>
 869. <entry>差一点儿</entry>
 870. <entry>V0:</entry>
 871. <entry>to be not good enoughm not quite up to the mark</entry>
 872. <entry>L16</entry>
 873. </row>
 874. <row>
 875. <entry>chàyidiǎnr</entry>
 876. <entry>差一点儿</entry>
 877. <entry>MA:</entry>
 878. <entry>almost, nearly</entry>
 879. <entry>L16</entry>
 880. </row>
 881. <row>
 882. <entry>chàbuduō</entry>
 883. <entry>差不多</entry>
 884. <entry>MA:</entry>
 885. <entry>almost, nearly</entry>
 886. <entry>L16</entry>
 887. </row>
 888. <row>
 889. <entry>chàyíkè wǔdiǎn</entry>
 890. <entry>差一刻五点 </entry>
 891. <entry>TW:</entry>
 892. <entry>a quarter to five</entry>
 893. <entry>L14</entry>
 894. </row>
 895. <row>
 896. <entry>chāo</entry>
 897. <entry>超</entry>
 898. <entry>V:</entry>
 899. <entry>to exceed, to surpass</entry>
 900. <entry>L27</entry>
 901. </row>
 902. <row>
 903. <entry>chāozhòng</entry>
 904. <entry>超重</entry>
 905. <entry>SV:</entry>
 906. <entry>be overload, be overweight</entry>
 907. <entry>L27</entry>
 908. </row>
 909. <row>
 910. <entry>cháo</entry>
 911. <entry>朝</entry>
 912. <entry>CV:</entry>
 913. <entry>facing, towards</entry>
 914. <entry>L25</entry>
 915. </row>
 916. <row>
 917. <entry>Cháoxiǎn</entry>
 918. <entry>朝鲜</entry>
 919. <entry>N:</entry>
 920. <entry>Korea</entry>
 921. <entry>L3</entry>
 922. </row>
 923. <row>
 924. <entry>chǎo</entry>
 925. <entry>炒</entry>
 926. <entry>V:</entry>
 927. <entry>to stir fry, to sauté</entry>
 928. <entry>L30</entry>
 929. </row>
 930. <row>
 931. <entry>cháng</entry>
 932. <entry>长</entry>
 933. <entry>SV:</entry>
 934. <entry>be long</entry>
 935. <entry>L26</entry>
 936. </row>
 937. <row>
 938. <entry>chángtú</entry>
 939. <entry>长途</entry>
 940. <entry>N:</entry>
 941. <entry>long distance</entry>
 942. <entry>L29</entry>
 943. </row>
 944. <row>
 945. <entry>cháng(chang)</entry>
 946. <entry>常(常)</entry>
 947. <entry>A:</entry>
 948. <entry>often, frequently, usually, generally</entry>
 949. <entry>L15</entry>
 950. </row>
 951. <row>
 952. <entry>-chǎng</entry>
 953. <entry>—场</entry>
 954. <entry>BF:</entry>
 955. <entry>open field, public place</entry>
 956. <entry>L12</entry>
 957. </row>
 958. <row>
 959. <entry>chǎng</entry>
 960. <entry>厂</entry>
 961. <entry>N:</entry>
 962. <entry>factory, mill, plant, yard</entry>
 963. <entry>L29</entry>
 964. </row>
 965. <row>
 966. <entry>chàng</entry>
 967. <entry>唱</entry>
 968. <entry>V:</entry>
 969. <entry>to sing</entry>
 970. <entry>L15</entry>
 971. </row>
 972. <row>
 973. <entry>chànggēr</entry>
 974. <entry>唱歌儿</entry>
 975. <entry>V0:</entry>
 976. <entry>to sing songs</entry>
 977. <entry>L15</entry>
 978. </row>
 979. <row>
 980. <entry>chē</entry>
 981. <entry>车</entry>
 982. <entry>N:</entry>
 983. <entry>car (used with wheeled vehicle)</entry>
 984. <entry>Lll</entry>
 985. </row>
 986. <row>
 987. <entry>chēpiào</entry>
 988. <entry>本苗</entry>
 989. <entry>N:</entry>
 990. <entry>train/bus ticket</entry>
 991. <entry>L20</entry>
 992. </row>
 993. <row>
 994. <entry>chēzhàn</entry>
 995. <entry>车站</entry>
 996. <entry>N:</entry>
 997. <entry>train/bus depot, station, stop</entry>
 998. <entry>L20</entry>
 999. </row>
 1000. <row>
 1001. <entry>chéng</entry>
 1002. <entry>城</entry>
 1003. <entry>N:</entry>
 1004. <entry>city</entry>
 1005. <entry>L6</entry>
 1006. </row>
 1007. <row>
 1008. <entry>chénglǐtou</entry>
 1009. <entry>城里头</entry>
 1010. <entry>PW:</entry>
 1011. <entry>inside the city</entry>
 1012. <entry>L6</entry>
 1013. </row>
 1014. <row>
 1015. <entry>chéngwàitou</entry>
 1016. <entry>城外头</entry>
 1017. <entry>PW:</entry>
 1018. <entry>outside the city</entry>
 1019. <entry>L6</entry>
 1020. </row>
 1021. <row>
 1022. <entry>chéngqiáng</entry>
 1023. <entry>城墙</entry>
 1024. <entry>N:</entry>
 1025. <entry>city wall</entry>
 1026. <entry>L19</entry>
 1027. </row>
 1028. <row>
 1029. <entry>chī</entry>
 1030. <entry>吃</entry>
 1031. <entry>V:</entry>
 1032. <entry>to eat</entry>
 1033. <entry>L8</entry>
 1034. </row>
 1035. <row>
 1036. <entry>chībubǎo</entry>
 1037. <entry>吃不饱</entry>
 1038. <entry>RV:</entry>
 1039. <entry>to eat but not be able to be satisfied</entry>
 1040. <entry>L24</entry>
 1041. </row>
 1042. <row>
 1043. <entry>chīdebǎo</entry>
 1044. <entry>吃得饱</entry>
 1045. <entry>RV:</entry>
 1046. <entry>to eat and be able to be satisfied</entry>
 1047. <entry>L24</entry>
 1048. </row>
 1049. <row>
 1050. <entry>chīfàn/chīfàn</entry>
 1051. <entry>吃饭</entry>
 1052. <entry>V0:</entry>
 1053. <entry>to eat (meals/food), to eat cooked rice</entry>
 1054. <entry>L8</entry>
 1055. </row>
 1056. <row>
 1057. <entry>chǐ</entry>
 1058. <entry>尺</entry>
 1059. <entry>M:</entry>
 1060. <entry>a Chinese foot</entry>
 1061. <entry>L29</entry>
 1062. </row>
 1063. <row>
 1064. <entry>chìjiaǒyīshēng</entry>
 1065. <entry>赤脚医生</entry>
 1066. <entry>N:</entry>
 1067. <entry>barefoot doctor</entry>
 1068. <entry>L24</entry>
 1069. </row>
 1070. <row>
 1071. <entry>chū(bǎn)</entry>
 1072. <entry>出(版)</entry>
 1073. <entry>V:</entry>
 1074. <entry>to publish</entry>
 1075. <entry>L7</entry>
 1076. </row>
 1077. <row>
 1078. <entry>chūfā</entry>
 1079. <entry>出发</entry>
 1080. <entry>V:</entry>
 1081. <entry>to set out, to start off</entry>
 1082. <entry>L16</entry>
 1083. </row>
 1084. <row>
 1085. <entry>chūkǒu</entry>
 1086. <entry>出口</entry>
 1087. <entry>N:</entry>
 1088. <entry>exports, exits</entry>
 1089. <entry>L29</entry>
 1090. </row>
 1091. <row>
 1092. <entry>chūkǒukē</entry>
 1093. <entry>出口科</entry>
 1094. <entry>N:</entry>
 1095. <entry>export section</entry>
 1096. <entry>L29</entry>
 1097. </row>
 1098. <row>
 1099. <entry>chūlai</entry>
 1100. <entry>出来</entry>
 1101. <entry>V:</entry>
 1102. <entry>to come out (toward the speaker)</entry>
 1103. <entry>L17</entry>
 1104. </row>
 1105. <row>
 1106. <entry>chū máobìng</entry>
 1107. <entry>出毛病</entry>
 1108. <entry>V0:</entry>
 1109. <entry>to develop a malfunction, to break down</entry>
 1110. <entry>L18</entry>
 1111. </row>
 1112. <row>
 1113. <entry>chūmén</entry>
 1114. <entry>出门</entry>
 1115. <entry>V0:</entry>
 1116. <entry>to go out (of the town)</entry>
 1117. <entry>L29</entry>
 1118. </row>
 1119. <row>
 1120. <entry>chūqu</entry>
 1121. <entry>出去</entry>
 1122. <entry>V:</entry>
 1123. <entry>to go out</entry>
 1124. <entry>L17</entry>
 1125. </row>
 1126. <row>
 1127. <entry>chūzū</entry>
 1128. <entry>出租</entry>
 1129. <entry>V:</entry>
 1130. <entry>to rent</entry>
 1131. <entry>L10</entry>
 1132. </row>
 1133. <row>
 1134. <entry>chūzū-qìchē</entry>
 1135. <entry>出租汽车</entry>
 1136. <entry>N:</entry>
 1137. <entry>taxicab (PRC)</entry>
 1138. <entry>L26</entry>
 1139. </row>
 1140. <row>
 1141. <entry>chúfáng</entry>
 1142. <entry>厨房</entry>
 1143. <entry>N:</entry>
 1144. <entry>kitchen (M: -jian)</entry>
 1145. <entry>L10</entry>
 1146. </row>
 1147. <row>
 1148. <entry>chuān</entry>
 1149. <entry>穿</entry>
 1150. <entry>V:</entry>
 1151. <entry>to wear, to put on (clothes, jackets and shoes), to pierce
 1152. through</entry>
 1153. <entry>L30</entry>
 1154. </row>
 1155. <row>
 1156. <entry>chuándá</entry>
 1157. <entry>传达</entry>
 1158. <entry>N:</entry>
 1159. <entry>building custodian, concierge</entry>
 1160. <entry>L22</entry>
 1161. </row>
 1162. <row>
 1163. <entry>chuán</entry>
 1164. <entry>船</entry>
 1165. <entry>N:</entry>
 1166. <entry>boat, ship (M: sou, tiáo)</entry>
 1167. <entry>L11</entry>
 1168. </row>
 1169. <row>
 1170. <entry>chuánpiào</entry>
 1171. <entry>船票</entry>
 1172. <entry>N:</entry>
 1173. <entry>ship/boat/ferry ticket</entry>
 1174. <entry>L20</entry>
 1175. </row>
 1176. <row>
 1177. <entry>chuānghu</entry>
 1178. <entry>窗户</entry>
 1179. <entry>N:</entry>
 1180. <entry>window (M: -ge)</entry>
 1181. <entry>L15</entry>
 1182. </row>
 1183. <row>
 1184. <entry>chuāngkǒu(r)</entry>
 1185. <entry>窗口 (儿)</entry>
 1186. <entry>N:</entry>
 1187. <entry>window, ticket window</entry>
 1188. <entry>L28</entry>
 1189. </row>
 1190. <row>
 1191. <entry>chuáng</entry>
 1192. <entry>床</entry>
 1193. <entry>N:</entry>
 1194. <entry>bed (M: -zhāng)</entry>
 1195. <entry>L10</entry>
 1196. </row>
 1197. <row>
 1198. <entry>cídiǎn</entry>
 1199. <entry>词典</entry>
 1200. <entry>N:</entry>
 1201. <entry>dictionary</entry>
 1202. <entry>L23</entry>
 1203. </row>
 1204. <row>
 1205. <entry>-cì</entry>
 1206. <entry>次</entry>
 1207. <entry>M:</entry>
 1208. <entry>(of number of occasions, times, etc,)</entry>
 1209. <entry>L8</entry>
 1210. </row>
 1211. <row>
 1212. <entry>cóng</entry>
 1213. <entry>从</entry>
 1214. <entry>CV:</entry>
 1215. <entry>from</entry>
 1216. <entry>L11</entry>
 1217. </row>
 1218. <row>
 1219. <entry>cóng...dào</entry>
 1220. <entry>从……到</entry>
 1221. <entry>PATT:</entry>
 1222. <entry>from ... to</entry>
 1223. <entry>L11</entry>
 1224. </row>
 1225. <row>
 1226. <entry>cóng...dào...lái</entry>
 1227. <entry>从……到……来</entry>
 1228. <entry>PT:</entry>
 1229. <entry>come to ...from</entry>
 1230. <entry>L11</entry>
 1231. </row>
 1232. <row>
 1233. <entry>cóng...dào...qù</entry>
 1234. <entry>从……到……去</entry>
 1235. <entry>PT:</entry>
 1236. <entry>go to ..from</entry>
 1237. <entry>L11</entry>
 1238. </row>
 1239. <row>
 1240. <entry>cóng...lái</entry>
 1241. <entry>从……来</entry>
 1242. <entry>PT:</entry>
 1243. <entry>come from ...</entry>
 1244. <entry>L11</entry>
 1245. </row>
 1246. <row>
 1247. <entry>cóng...qī</entry>
 1248. <entry>从……起</entry>
 1249. <entry>PT:</entry>
 1250. <entry>from ... on</entry>
 1251. <entry>L16</entry>
 1252. </row>
 1253. <row>
 1254. <entry>cóng...qù</entry>
 1255. <entry>从……去</entry>
 1256. <entry>PT:</entry>
 1257. <entry>go to ... from ...</entry>
 1258. <entry>L11</entry>
 1259. </row>
 1260. <row>
 1261. <entry>cóngqián</entry>
 1262. <entry>从前</entry>
 1263. <entry>MA:</entry>
 1264. <entry>before, previously</entry>
 1265. <entry>L6</entry>
 1266. </row>
 1267. <row>
 1268. <entry>cóng xiǎo (r)</entry>
 1269. <entry>从小(儿)</entry>
 1270. <entry>V0:</entry>
 1271. <entry>since childhood</entry>
 1272. <entry>L20</entry>
 1273. </row>
 1274. <row>
 1275. <entry>cuò</entry>
 1276. <entry>错</entry>
 1277. <entry>SV:</entry>
 1278. <entry>wrong, mistaken, erroneous</entry>
 1279. <entry>L22</entry>
 1280. </row>
 1281. <row>
 1282. <entry>cuòr</entry>
 1283. <entry>错儿</entry>
 1284. <entry>N:</entry>
 1285. <entry>a mistake, an error</entry>
 1286. <entry>L22</entry>
 1287. </row>
 1288. <row>
 1289. <entry>dǎ</entry>
 1290. <entry>打</entry>
 1291. <entry>V:</entry>
 1292. <entry>to send, to dispatch, to make a (phone call)</entry>
 1293. <entry>L19</entry>
 1294. </row>
 1295. <row>
 1296. <entry>dǎ</entry>
 1297. <entry>打</entry>
 1298. <entry>V:</entry>
 1299. <entry>to fight, to strike, to hit</entry>
 1300. <entry>L20</entry>
 1301. </row>
 1302. <row>
 1303. <entry>dǎ diànhuà</entry>
 1304. <entry>打电话</entry>
 1305. <entry>V0:</entry>
 1306. <entry>to make a phone call</entry>
 1307. <entry>L19</entry>
 1308. </row>
 1309. <row>
 1310. <entry>dǎkai</entry>
 1311. <entry>打开</entry>
 1312. <entry>V:</entry>
 1313. <entry>to open up, to turn on</entry>
 1314. <entry>L25</entry>
 1315. </row>
 1316. <row>
 1317. <entry>dǎsǐle</entry>
 1318. <entry>打死了</entry>
 1319. <entry>PH:</entry>
 1320. <entry>be killed (death by some means other than illness)</entry>
 1321. <entry>L24</entry>
 1322. </row>
 1323. <row>
 1324. <entry>dǎ zhàng</entry>
 1325. <entry>打仗</entry>
 1326. <entry>V0:</entry>
 1327. <entry>to fight a battle, at war</entry>
 1328. <entry>L20</entry>
 1329. </row>
 1330. <row>
 1331. <entry>dǎsuàn</entry>
 1332. <entry>打算</entry>
 1333. <entry>V:</entry>
 1334. <entry>to plan to</entry>
 1335. <entry>L25</entry>
 1336. </row>
 1337. <row>
 1338. <entry>dǎting</entry>
 1339. <entry>打听</entry>
 1340. <entry>V:</entry>
 1341. <entry>to inquire or ask about</entry>
 1342. <entry>L26</entry>
 1343. </row>
 1344. <row>
 1345. <entry>dà</entry>
 1346. <entry>大</entry>
 1347. <entry>SV:</entry>
 1348. <entry>to be large, to be big</entry>
 1349. <entry>L6</entry>
 1350. </row>
 1351. <row>
 1352. <entry>dàgài</entry>
 1353. <entry>大概</entry>
 1354. <entry>MA:</entry>
 1355. <entry>probably</entry>
 1356. <entry>L25</entry>
 1357. </row>
 1358. <row>
 1359. <entry>dàhòutiān</entry>
 1360. <entry>大后天</entry>
 1361. <entry>TW:</entry>
 1362. <entry>three days from now (day after day after tomorrow)</entry>
 1363. <entry>L12</entry>
 1364. </row>
 1365. <row>
 1366. <entry>dàjiā</entry>
 1367. <entry>大家</entry>
 1368. <entry>N:</entry>
 1369. <entry>all, everybody, everyone</entry>
 1370. <entry>L8</entry>
 1371. </row>
 1372. <row>
 1373. <entry>dàkǎo</entry>
 1374. <entry>大考</entry>
 1375. <entry>N:</entry>
 1376. <entry>end of term or final examination</entry>
 1377. <entry>L14</entry>
 1378. </row>
 1379. <row>
 1380. <entry>dàlù/Dàlù</entry>
 1381. <entry>大陆</entry>
 1382. <entry>N:</entry>
 1383. <entry>continent, mainland/Mainland China</entry>
 1384. <entry>L7</entry>
 1385. </row>
 1386. <row>
 1387. <entry>dàmén</entry>
 1388. <entry>大门</entry>
 1389. <entry>N:</entry>
 1390. <entry>front entrance/door/gate</entry>
 1391. <entry>L26</entry>
 1392. </row>
 1393. <row>
 1394. <entry>dàqiántiān</entry>
 1395. <entry>大前天</entry>
 1396. <entry>TW:</entry>
 1397. <entry>three days ago (day before day before yesterday)</entry>
 1398. <entry>L12</entry>
 1399. </row>
 1400. <row>
 1401. <entry>dàshēng</entry>
 1402. <entry>大声</entry>
 1403. <entry>PH:</entry>
 1404. <entry>loud voice, loud noise</entry>
 1405. <entry>L15</entry>
 1406. </row>
 1407. <row>
 1408. <entry>dàshī</entry>
 1409. <entry>大使</entry>
 1410. <entry>N:</entry>
 1411. <entry>ambassador</entry>
 1412. <entry>L21</entry>
 1413. </row>
 1414. <row>
 1415. <entry>dàshīguǎn</entry>
 1416. <entry>大使馆</entry>
 1417. <entry>N:</entry>
 1418. <entry>embassy</entry>
 1419. <entry>L21</entry>
 1420. </row>
 1421. <row>
 1422. <entry>dàshīfu</entry>
 1423. <entry>大师傅</entry>
 1424. <entry>N:</entry>
 1425. <entry>chef</entry>
 1426. <entry>L22</entry>
 1427. </row>
 1428. <row>
 1429. <entry>Dàwèi</entry>
 1430. <entry>大卫</entry>
 1431. <entry>N:</entry>
 1432. <entry>(transliteration of David)</entry>
 1433. <entry>L21</entry>
 1434. </row>
 1435. <row>
 1436. <entry>dàxué</entry>
 1437. <entry>大学</entry>
 1438. <entry>N:</entry>
 1439. <entry>university</entry>
 1440. <entry>L23</entry>
 1441. </row>
 1442. <row>
 1443. <entry>dāi</entry>
 1444. <entry>待</entry>
 1445. <entry>V:</entry>
 1446. <entry>to stay</entry>
 1447. <entry>L30</entry>
 1448. </row>
 1449. <row>
 1450. <entry>dàifu</entry>
 1451. <entry>大夫</entry>
 1452. <entry>N:</entry>
 1453. <entry>doctor (M.D,)</entry>
 1454. <entry>L24</entry>
 1455. </row>
 1456. <row>
 1457. <entry>dàibiǎo</entry>
 1458. <entry>代表</entry>
 1459. <entry>V/N:</entry>
 1460. <entry>to represent/representative, delegate</entry>
 1461. <entry>L16</entry>
 1462. </row>
 1463. <row>
 1464. <entry>dài</entry>
 1465. <entry>带</entry>
 1466. <entry>V:</entry>
 1467. <entry>to take, to bring, to carry</entry>
 1468. <entry>L12</entry>
 1469. </row>
 1470. <row>
 1471. <entry>dānchéngpiào</entry>
 1472. <entry>单程票</entry>
 1473. <entry>N:</entry>
 1474. <entry>one-way ticket</entry>
 1475. <entry>L27</entry>
 1476. </row>
 1477. <row>
 1478. <entry>dānrénfáng</entry>
 1479. <entry>单人房</entry>
 1480. <entry>N:</entry>
 1481. <entry>room for one person</entry>
 1482. <entry>L25</entry>
 1483. </row>
 1484. <row>
 1485. <entry>dānzi</entry>
 1486. <entry>单子</entry>
 1487. <entry>N:</entry>
 1488. <entry>list, form</entry>
 1489. <entry>L28</entry>
 1490. </row>
 1491. <row>
 1492. <entry>dànshi</entry>
 1493. <entry>但是</entry>
 1494. <entry>MA:</entry>
 1495. <entry>but, yet, nevertheless</entry>
 1496. <entry>L27</entry>
 1497. </row>
 1498. <row>
 1499. <entry>dāngzhōng</entry>
 1500. <entry>当中</entry>
 1501. <entry>PW:</entry>
 1502. <entry>the center off middle of, in between, among</entry>
 1503. <entry>L26</entry>
 1504. </row>
 1505. <row>
 1506. <entry>dāochā</entry>
 1507. <entry>刀叉</entry>
 1508. <entry>N:</entry>
 1509. <entry>silverware, cutlery, knives, and forks</entry>
 1510. <entry>L8</entry>
 1511. </row>
 1512. <row>
 1513. <entry>dāozi</entry>
 1514. <entry>刀子</entry>
 1515. <entry>N:</entry>
 1516. <entry>knife</entry>
 1517. <entry>L8</entry>
 1518. </row>
 1519. <row>
 1520. <entry>-dào</entry>
 1521. <entry>—到</entry>
 1522. <entry>VS:</entry>
 1523. <entry>verbal suffix &quot;to&quot;</entry>
 1524. <entry>L14</entry>
 1525. </row>
 1526. <row>
 1527. <entry>dào</entry>
 1528. <entry>到</entry>
 1529. <entry>CV/V:</entry>
 1530. <entry>to/arrive</entry>
 1531. <entry>L11</entry>
 1532. </row>
 1533. <row>
 1534. <entry>dào...lái</entry>
 1535. <entry>到……来</entry>
 1536. <entry>PT:</entry>
 1537. <entry>come to ...</entry>
 1538. <entry>L11</entry>
 1539. </row>
 1540. <row>
 1541. <entry>dào...qù</entry>
 1542. <entry>到……去</entry>
 1543. <entry>PT:</entry>
 1544. <entry>go to ...</entry>
 1545. <entry>L11</entry>
 1546. </row>
 1547. <row>
 1548. <entry>-de</entry>
 1549. <entry>—得</entry>
 1550. <entry>P:</entry>
 1551. <entry>(a verbal suffix used to link the manner of action to the
 1552. verb)</entry>
 1553. <entry>L15</entry>
 1554. </row>
 1555. <row>
 1556. <entry>de</entry>
 1557. <entry>的</entry>
 1558. <entry>P:</entry>
 1559. <entry>(possessive marker)</entry>
 1560. <entry>L3</entry>
 1561. </row>
 1562. <row>
 1563. <entry>...de shíhou</entry>
 1564. <entry>……的时候</entry>
 1565. <entry>PH:</entry>
 1566. <entry>when ...</entry>
 1567. <entry>L14</entry>
 1568. </row>
 1569. <row>
 1570. <entry>dé</entry>
 1571. <entry>得</entry>
 1572. <entry>V:</entry>
 1573. <entry>to get, to obtain,, to gain (acquire something)</entry>
 1574. <entry>L24</entry>
 1575. </row>
 1576. <row>
 1577. <entry>dédao</entry>
 1578. <entry>得到</entry>
 1579. <entry>V:</entry>
 1580. <entry>to get, to obtain, to gain</entry>
 1581. <entry>L24</entry>
 1582. </row>
 1583. <row>
 1584. <entry>Déguó</entry>
 1585. <entry>德国</entry>
 1586. <entry>N:</entry>
 1587. <entry>Germany</entry>
 1588. <entry>L3</entry>
 1589. </row>
 1590. <row>
 1591. <entry>Dézhōu</entry>
 1592. <entry>德州</entry>
 1593. <entry>N:</entry>
 1594. <entry>Texas</entry>
 1595. <entry>L4</entry>
 1596. </row>
 1597. <row>
 1598. <entry>děi</entry>
 1599. <entry>得</entry>
 1600. <entry>AV:</entry>
 1601. <entry>must, ought to, have to</entry>
 1602. <entry>L10</entry>
 1603. </row>
 1604. <row>
 1605. <entry>dēng</entry>
 1606. <entry>灯</entry>
 1607. <entry>N:</entry>
 1608. <entry>lamp (M: -zhǎn)</entry>
 1609. <entry>L10</entry>
 1610. </row>
 1611. <row>
 1612. <entry>dēngjì</entry>
 1613. <entry>登记</entry>
 1614. <entry>V:</entry>
 1615. <entry>to register, to check in</entry>
 1616. <entry>L25</entry>
 1617. </row>
 1618. <row>
 1619. <entry>dēngjìbù</entry>
 1620. <entry>登记簿</entry>
 1621. <entry>N:</entry>
 1622. <entry>register</entry>
 1623. <entry>L29</entry>
 1624. </row>
 1625. <row>
 1626. <entry>děng</entry>
 1627. <entry>等</entry>
 1628. <entry>V:</entry>
 1629. <entry>to wait (for)</entry>
 1630. <entry>L22</entry>
 1631. </row>
 1632. <row>
 1633. <entry>děngděng</entry>
 1634. <entry>等等</entry>
 1635. <entry>N:</entry>
 1636. <entry>and so on, and so forth, etc.</entry>
 1637. <entry>L23</entry>
 1638. </row>
 1639. <row>
 1640. <entry>děngyiděng</entry>
 1641. <entry>等一等</entry>
 1642. <entry>V:</entry>
 1643. <entry>to wait for a moment</entry>
 1644. <entry>L22</entry>
 1645. </row>
 1646. <row>
 1647. <entry>dī</entry>
 1648. <entry>低</entry>
 1649. <entry>SV:</entry>
 1650. <entry>be low</entry>
 1651. <entry>L29</entry>
 1652. </row>
 1653. <row>
 1654. <entry>dīxià</entry>
 1655. <entry>底下</entry>
 1656. <entry>N:</entry>
 1657. <entry>underneath, below</entry>
 1658. <entry>L25</entry>
 1659. </row>
 1660. <row>
 1661. <entry>dìfang</entry>
 1662. <entry>地方</entry>
 1663. <entry>N:</entry>
 1664. <entry>place</entry>
 1665. <entry>L19</entry>
 1666. </row>
 1667. <row>
 1668. <entry>dìshqng</entry>
 1669. <entry>地上</entry>
 1670. <entry>N:</entry>
 1671. <entry>on the ground, on the floor</entry>
 1672. <entry>L23</entry>
 1673. </row>
 1674. <row>
 1675. <entry>dìtú</entry>
 1676. <entry>地图</entry>
 1677. <entry>N:</entry>
 1678. <entry>map (M: zhāng)</entry>
 1679. <entry>L7</entry>
 1680. </row>
 1681. <row>
 1682. <entry>dìxia</entry>
 1683. <entry>地下</entry>
 1684. <entry>N:</entry>
 1685. <entry>on the ground,, on the floor</entry>
 1686. <entry>L23</entry>
 1687. </row>
 1688. <row>
 1689. <entry>dìzhī</entry>
 1690. <entry>地址</entry>
 1691. <entry>N:</entry>
 1692. <entry>address</entry>
 1693. <entry>L6</entry>
 1694. </row>
 1695. <row>
 1696. <entry>dìdi</entry>
 1697. <entry>弟弟</entry>
 1698. <entry>N:</entry>
 1699. <entry>younger brother</entry>
 1700. <entry>L5</entry>
 1701. </row>
 1702. <row>
 1703. <entry>dì</entry>
 1704. <entry>第</entry>
 1705. <entry>P:</entry>
 1706. <entry>(ordinalizing prefix to numbers)</entry>
 1707. <entry>L11</entry>
 1708. </row>
 1709. <row>
 1710. <entry>dì èrtiān</entry>
 1711. <entry>第二天</entry>
 1712. <entry>TW</entry>
 1713. <entry>:the second day, the next day</entry>
 1714. <entry>L11</entry>
 1715. </row>
 1716. <row>
 1717. <entry>dìsānběn</entry>
 1718. <entry>第三本</entry>
 1719. <entry>N:</entry>
 1720. <entry>the third volume</entry>
 1721. <entry>L11</entry>
 1722. </row>
 1723. <row>
 1724. <entry>dìyītiān</entry>
 1725. <entry>第一天</entry>
 1726. <entry>TW:</entry>
 1727. <entry>the first day</entry>
 1728. <entry>L11</entry>
 1729. </row>
 1730. <row>
 1731. <entry>diǎnr</entry>
 1732. <entry>点儿</entry>
 1733. <entry>NU:</entry>
 1734. <entry>a little bit</entry>
 1735. <entry>L13</entry>
 1736. </row>
 1737. <row>
 1738. <entry>diǎn</entry>
 1739. <entry>点</entry>
 1740. <entry>V:</entry>
 1741. <entry>to order (select) dishes from a menu</entry>
 1742. <entry>L22</entry>
 1743. </row>
 1744. <row>
 1745. <entry>diǎnxin </entry>
 1746. <entry>点心</entry>
 1747. <entry>N:</entry>
 1748. <entry>light refreshment, pastry</entry>
 1749. <entry>L19</entry>
 1750. </row>
 1751. <row>
 1752. <entry>-diǎn (zhōng)</entry>
 1753. <entry>—点(钟)</entry>
 1754. <entry>M:</entry>
 1755. <entry>(for hours on the clock)</entry>
 1756. <entry>L14</entry>
 1757. </row>
 1758. <row>
 1759. <entry>diàn</entry>
 1760. <entry>电</entry>
 1761. <entry>N:</entry>
 1762. <entry>electricity</entry>
 1763. <entry>L13</entry>
 1764. </row>
 1765. <row>
 1766. <entry>diànbào</entry>
 1767. <entry>电报</entry>
 1768. <entry>N:</entry>
 1769. <entry>telegraph, telegram</entry>
 1770. <entry>L25</entry>
 1771. </row>
 1772. <row>
 1773. <entry>diànchí</entry>
 1774. <entry>电池</entry>
 1775. <entry>N:</entry>
 1776. <entry>battery</entry>
 1777. <entry>L13</entry>
 1778. </row>
 1779. <row>
 1780. <entry>diàndēng</entry>
 1781. <entry>电灯</entry>
 1782. <entry>N:</entry>
 1783. <entry>electric light (M: zhǎn)</entry>
 1784. <entry>L13</entry>
 1785. </row>
 1786. <row>
 1787. <entry>diànnǎo</entry>
 1788. <entry>电脑</entry>
 1789. <entry>N:</entry>
 1790. <entry>computer (Lit. electronic brain)</entry>
 1791. <entry>L15</entry>
 1792. </row>
 1793. <row>
 1794. <entry>diànhù</entry>
 1795. <entry>电话</entry>
 1796. <entry>N:</entry>
 1797. <entry>telephone</entry>
 1798. <entry>L19</entry>
 1799. </row>
 1800. <row>
 1801. <entry>diànhuà hàomǎ(r)</entry>
 1802. <entry>电话号码 (儿)</entry>
 1803. <entry>N:</entry>
 1804. <entry>telephone number</entry>
 1805. <entry>L23</entry>
 1806. </row>
 1807. <row>
 1808. <entry>diànhuàbù</entry>
 1809. <entry>电话簿</entry>
 1810. <entry>N:</entry>
 1811. <entry>telephone directory</entry>
 1812. <entry>L29</entry>
 1813. </row>
 1814. <row>
 1815. <entry>diànqì</entry>
 1816. <entry>电器</entry>
 1817. <entry>N:</entry>
 1818. <entry>electrical equipment</entry>
 1819. <entry>L12</entry>
 1820. </row>
 1821. <row>
 1822. <entry>diànqìzhǎnlǎn(huì)</entry>
 1823. <entry>电器展览(会)</entry>
 1824. <entry>N:</entry>
 1825. <entry>electrical equipment exhibition</entry>
 1826. <entry>L12</entry>
 1827. </row>
 1828. <row>
 1829. <entry>diànqìchǎng</entry>
 1830. <entry>电器厂</entry>
 1831. <entry>N:</entry>
 1832. <entry>electrical factory</entry>
 1833. <entry>L16</entry>
 1834. </row>
 1835. <row>
 1836. <entry>diànshì</entry>
 1837. <entry>电视</entry>
 1838. <entry>N:</entry>
 1839. <entry>television (M: -tái)</entry>
 1840. <entry>L17</entry>
 1841. </row>
 1842. <row>
 1843. <entry>diàntái</entry>
 1844. <entry>电台</entry>
 1845. <entry>N:</entry>
 1846. <entry>broadcasting station (radio or television)</entry>
 1847. <entry>L17</entry>
 1848. </row>
 1849. <row>
 1850. <entry>diàntī</entry>
 1851. <entry>电梯</entry>
 1852. <entry>N:</entry>
 1853. <entry>elevator</entry>
 1854. <entry>L21</entry>
 1855. </row>
 1856. <row>
 1857. <entry>diànxiàn</entry>
 1858. <entry>电线</entry>
 1859. <entry>N:</entry>
 1860. <entry>electric wire</entry>
 1861. <entry>L13</entry>
 1862. </row>
 1863. <row>
 1864. <entry>diànyīng(r)</entry>
 1865. <entry>电影(儿)</entry>
 1866. <entry>N:</entry>
 1867. <entry>movie, film</entry>
 1868. <entry>L21</entry>
 1869. </row>
 1870. <row>
 1871. <entry>diànzīchǎng</entry>
 1872. <entry>电子厂</entry>
 1873. <entry>N:</entry>
 1874. <entry>electronics factory</entry>
 1875. <entry>L29</entry>
 1876. </row>
 1877. <row>
 1878. <entry>diànzījìsuànjī</entry>
 1879. <entry>电子计算机</entry>
 1880. <entry>N:</entry>
 1881. <entry>electronic computer</entry>
 1882. <entry>L15</entry>
 1883. </row>
 1884. <row>
 1885. <entry>diàn</entry>
 1886. <entry>店</entry>
 1887. <entry>BF:</entry>
 1888. <entry>store</entry>
 1889. <entry>L7</entry>
 1890. </row>
 1891. <row>
 1892. <entry>dìng</entry>
 1893. <entry>订</entry>
 1894. <entry>V:</entry>
 1895. <entry>to fix, to set, to book, to subscribe</entry>
 1896. <entry>L25</entry>
 1897. </row>
 1898. <row>
 1899. <entry>dōngxi</entry>
 1900. <entry>东西</entry>
 1901. <entry>N:</entry>
 1902. <entry>things (M: jiàn)</entry>
 1903. <entry>L9</entry>
 1904. </row>
 1905. <row>
 1906. <entry>Dōnghǎilóu</entry>
 1907. <entry>东海楼</entry>
 1908. <entry>N/PW:</entry>
 1909. <entry>name of a restaurant (House of the Eastern Sea)</entry>
 1910. <entry>L8</entry>
 1911. </row>
 1912. <row>
 1913. <entry>Dōngjīng</entry>
 1914. <entry>东京</entry>
 1915. <entry>N:</entry>
 1916. <entry>Tokyo (Lit. Eastern Capital)</entry>
 1917. <entry>L27</entry>
 1918. </row>
 1919. <row>
 1920. <entry>dǒng</entry>
 1921. <entry>懂</entry>
 1922. <entry>V:</entry>
 1923. <entry>to understand, to know</entry>
 1924. <entry>L16</entry>
 1925. </row>
 1926. <row>
 1927. <entry>-dòng</entry>
 1928. <entry>—动</entry>
 1929. <entry>RVE:</entry>
 1930. <entry>to move</entry>
 1931. <entry>L24</entry>
 1932. </row>
 1933. <row>
 1934. <entry>dòng</entry>
 1935. <entry>栋</entry>
 1936. <entry>M:</entry>
 1937. <entry>(for houses and buildings)</entry>
 1938. <entry>L10</entry>
 1939. </row>
 1940. <row>
 1941. <entry>dōu</entry>
 1942. <entry>都</entry>
 1943. <entry>A:</entry>
 1944. <entry>all, both</entry>
 1945. <entry>L6</entry>
 1946. </row>
 1947. <row>
 1948. <entry>dōu bu-</entry>
 1949. <entry>都不—</entry>
 1950. <entry>A:</entry>
 1951. <entry>none, neither</entry>
 1952. <entry>L6</entry>
 1953. </row>
 1954. <row>
 1955. <entry>duì</entry>
 1956. <entry>对</entry>
 1957. <entry>CV:</entry>
 1958. <entry>to, towards</entry>
 1959. <entry>L13</entry>
 1960. </row>
 1961. <row>
 1962. <entry>duìbuqī</entry>
 1963. <entry>对不起</entry>
 1964. <entry>IE:</entry>
 1965. <entry>Excuse me; I beg your pardon; I am sorry</entry>
 1966. <entry>L6</entry>
 1967. </row>
 1968. <row>
 1969. <entry>duìle</entry>
 1970. <entry>对了</entry>
 1971. <entry>IE:</entry>
 1972. <entry>That&apos;s right. That&apos;s correct</entry>
 1973. <entry>L11</entry>
 1974. </row>
 1975. <row>
 1976. <entry>-duō</entry>
 1977. <entry>多</entry>
 1978. <entry>Nu:</entry>
 1979. <entry>plus, and more, over, odd</entry>
 1980. <entry>L12</entry>
 1981. </row>
 1982. <row>
 1983. <entry>duō</entry>
 1984. <entry>多</entry>
 1985. <entry>SV/Nu:</entry>
 1986. <entry>to be (too) much or many</entry>
 1987. <entry>L9</entry>
 1988. </row>
 1989. <row>
 1990. <entry>duōbàn(r)</entry>
 1991. <entry>多半(儿)</entry>
 1992. <entry>A/N:</entry>
 1993. <entry>the greater part, most, probably, most likely/majority</entry>
 1994. <entry>L19</entry>
 1995. </row>
 1996. <row>
 1997. <entry>Duó dàle?</entry>
 1998. <entry>多大了?</entry>
 1999. <entry>IE:</entry>
 2000. <entry>How old ...? (for children and young people)</entry>
 2001. <entry>L20</entry>
 2002. </row>
 2003. <row>
 2004. <entry>Duó dà suìshù(r) le?</entry>
 2005. <entry>多大岁数(儿)?</entry>
 2006. <entry>IE:</entry>
 2007. <entry>How old ... ? (for adults)</entry>
 2008. <entry>L20</entry>
 2009. </row>
 2010. <row>
 2011. <entry>duóme</entry>
 2012. <entry>多么</entry>
 2013. <entry>A:</entry>
 2014. <entry>How ... !</entry>
 2015. <entry>L18</entry>
 2016. </row>
 2017. <row>
 2018. <entry>duōshǎo</entry>
 2019. <entry>多少</entry>
 2020. <entry>QW/Nu:</entry>
 2021. <entry>how many, how much</entry>
 2022. <entry>L7</entry>
 2023. </row>
 2024. <row>
 2025. <entry>duǎn</entry>
 2026. <entry>短</entry>
 2027. <entry>SV:</entry>
 2028. <entry>be short</entry>
 2029. <entry>L26</entry>
 2030. </row>
 2031. <row>
 2032. <entry>Èguó(Éguó)</entry>
 2033. <entry>俄国</entry>
 2034. <entry>N:</entry>
 2035. <entry>Russia</entry>
 2036. <entry>L3</entry>
 2037. </row>
 2038. <row>
 2039. <entry>è</entry>
 2040. <entry>饿</entry>
 2041. <entry>SV:</entry>
 2042. <entry>to be hungry</entry>
 2043. <entry>L24</entry>
 2044. </row>
 2045. <row>
 2046. <entry>ěrduo</entry>
 2047. <entry>耳朵</entry>
 2048. <entry>N:</entry>
 2049. <entry>ear</entry>
 2050. <entry>L24</entry>
 2051. </row>
 2052. <row>
 2053. <entry>èr</entry>
 2054. <entry>二</entry>
 2055. <entry>N:</entry>
 2056. <entry>two</entry>
 2057. <entry>L2</entry>
 2058. </row>
 2059. <row>
 2060. <entry>èrshí wǔ hào</entry>
 2061. <entry>二十五号</entry>
 2062. <entry>N:</entry>
 2063. <entry>25th of the month</entry>
 2064. <entry>L6</entry>
 2065. </row>
 2066. <row>
 2067. <entry>éi</entry>
 2068. <entry>欸</entry>
 2069. <entry>EX:</entry>
 2070. <entry>By the way! Hey!</entry>
 2071. <entry>L21</entry>
 2072. </row>
 2073. <row>
 2074. <entry>fābái</entry>
 2075. <entry>发白</entry>
 2076. <entry>VO:</entry>
 2077. <entry>to become pale, turn pale</entry>
 2078. <entry>L24</entry>
 2079. </row>
 2080. <row>
 2081. <entry>fāshāo</entry>
 2082. <entry>发烧</entry>
 2083. <entry>VO:</entry>
 2084. <entry>to have a fever</entry>
 2085. <entry>L24</entry>
 2086. </row>
 2087. <row>
 2088. <entry>fāyīn</entry>
 2089. <entry>发音</entry>
 2090. <entry>V/N:</entry>
 2091. <entry>to pronounce/pronunciation</entry>
 2092. <entry>L14</entry>
 2093. </row>
 2094. <row>
 2095. <entry>fázi</entry>
 2096. <entry>法子</entry>
 2097. <entry>N:</entry>
 2098. <entry>way, method</entry>
 2099. <entry>L25</entry>
 2100. </row>
 2101. <row>
 2102. <entry>Fàguo (Fǎguo)</entry>
 2103. <entry>法国</entry>
 2104. <entry>N:</entry>
 2105. <entry>France</entry>
 2106. <entry>L3</entry>
 2107. </row>
 2108. <row>
 2109. <entry>fántīzì</entry>
 2110. <entry>繁体字</entry>
 2111. <entry>N:</entry>
 2112. <entry>full-form characters</entry>
 2113. <entry>L7</entry>
 2114. </row>
 2115. <row>
 2116. <entry>fàn</entry>
 2117. <entry>饭</entry>
 2118. <entry>N:</entry>
 2119. <entry>food, meal, cooked rice</entry>
 2120. <entry>L8</entry>
 2121. </row>
 2122. <row>
 2123. <entry>fàndiàn</entry>
 2124. <entry>饭店</entry>
 2125. <entry>N:</entry>
 2126. <entry>hotel</entry>
 2127. <entry>L5</entry>
 2128. </row>
 2129. <row>
 2130. <entry>fàndiànli </entry>
 2131. <entry>饭店里</entry>
 2132. <entry>N:</entry>
 2133. <entry>in (inside) a hotel</entry>
 2134. <entry>L5</entry>
 2135. </row>
 2136. <row>
 2137. <entry>fànguǎnr</entry>
 2138. <entry>饭馆儿</entry>
 2139. <entry>N:</entry>
 2140. <entry>restaurant</entry>
 2141. <entry>L8</entry>
 2142. </row>
 2143. <row>
 2144. <entry>fànsháo</entry>
 2145. <entry>饭勺儿</entry>
 2146. <entry>N:</entry>
 2147. <entry>spoon for serving rice</entry>
 2148. <entry>L8</entry>
 2149. </row>
 2150. <row>
 2151. <entry>fàntīng</entry>
 2152. <entry>饭厅</entry>
 2153. <entry>N:</entry>
 2154. <entry>dining room (M: -jian)</entry>
 2155. <entry>L10</entry>
 2156. </row>
 2157. <row>
 2158. <entry>fànwǎn</entry>
 2159. <entry>饭碗</entry>
 2160. <entry>N:</entry>
 2161. <entry>rice bowl</entry>
 2162. <entry>L8</entry>
 2163. </row>
 2164. <row>
 2165. <entry>fāngbiàn</entry>
 2166. <entry>方便</entry>
 2167. <entry>SV:</entry>
 2168. <entry>be convenient</entry>
 2169. <entry>L27</entry>
 2170. </row>
 2171. <row>
 2172. <entry>fāngxiàng</entry>
 2173. <entry>方向</entry>
 2174. <entry>N:</entry>
 2175. <entry>direction</entry>
 2176. <entry>L26</entry>
 2177. </row>
 2178. <row>
 2179. <entry>fángjiān</entry>
 2180. <entry>房间</entry>
 2181. <entry>N:</entry>
 2182. <entry>room</entry>
 2183. <entry>L10</entry>
 2184. </row>
 2185. <row>
 2186. <entry>fángzi</entry>
 2187. <entry>房子</entry>
 2188. <entry>N:</entry>
 2189. <entry>house (M: -suǒr, -dòng)</entry>
 2190. <entry>L29</entry>
 2191. </row>
 2192. <row>
 2193. <entry>fángzū</entry>
 2194. <entry>房租</entry>
 2195. <entry>N:</entry>
 2196. <entry>rent (for a house, flat, etc.)</entry>
 2197. <entry>L29</entry>
 2198. </row>
 2199. <row>
 2200. <entry>fàng</entry>
 2201. <entry>放</entry>
 2202. <entry>V:</entry>
 2203. <entry>to put, to place</entry>
 2204. <entry>L19</entry>
 2205. </row>
 2206. <row>
 2207. <entry>fàngxīn</entry>
 2208. <entry>放心</entry>
 2209. <entry>SV:</entry>
 2210. <entry>to rest assured, to feel easy</entry>
 2211. <entry>L22</entry>
 2212. </row>
 2213. <row>
 2214. <entry>fēicháng</entry>
 2215. <entry>非常</entry>
 2216. <entry>SV/A:</entry>
 2217. <entry>unusually, extraordinarily, exceptionally</entry>
 2218. <entry>L16</entry>
 2219. </row>
 2220. <row>
 2221. <entry>fēijī</entry>
 2222. <entry>飞机</entry>
 2223. <entry>N:</entry>
 2224. <entry>airplane (M: jià)</entry>
 2225. <entry>L11</entry>
 2226. </row>
 2227. <row>
 2228. <entry>fēijīchǎng</entry>
 2229. <entry>飞机场</entry>
 2230. <entry>N:</entry>
 2231. <entry>airport, airfield</entry>
 2232. <entry>L12</entry>
 2233. </row>
 2234. <row>
 2235. <entry>fēijīpiào</entry>
 2236. <entry>飞机票</entry>
 2237. <entry>N:</entry>
 2238. <entry>airplane ticket</entry>
 2239. <entry>L20</entry>
 2240. </row>
 2241. <row>
 2242. <entry>fèi</entry>
 2243. <entry>费</entry>
 2244. <entry>V:</entry>
 2245. <entry>to waste</entry>
 2246. <entry>L27</entry>
 2247. </row>
 2248. <row>
 2249. <entry>fèixīn</entry>
 2250. <entry>费心</entry>
 2251. <entry>IE/VO:</entry>
 2252. <entry>May I trouble you (to do something) . Would you mind (doing
 2253. something)./to give a lot of care, to take a lot of trouble</entry>
 2254. <entry>L27</entry>
 2255. </row>
 2256. <row>
 2257. <entry>-fēn</entry>
 2258. <entry>—分</entry>
 2259. <entry>M:</entry>
 2260. <entry>minute (1/60 of an hour)</entry>
 2261. <entry>L14</entry>
 2262. </row>
 2263. <row>
 2264. <entry>fēnjī</entry>
 2265. <entry>分机</entry>
 2266. <entry>N:</entry>
 2267. <entry>telephone extension</entry>
 2268. <entry>L29</entry>
 2269. </row>
 2270. <row>
 2271. <entry>-fēn (qián)</entry>
 2272. <entry>—分(钱)</entry>
 2273. <entry>N:</entry>
 2274. <entry>cents</entry>
 2275. <entry>L7</entry>
 2276. </row>
 2277. <row>
 2278. <entry>fěnbǐ</entry>
 2279. <entry>粉笔</entry>
 2280. <entry>N:</entry>
 2281. <entry>chalk (M: zhi)</entry>
 2282. <entry>L7</entry>
 2283. </row>
 2284. <row>
 2285. <entry>-fēng</entry>
 2286. <entry>—封</entry>
 2287. <entry>M:</entry>
 2288. <entry>specific measure for letters, telegrams, etc.</entry>
 2289. <entry>L19</entry>
 2290. </row>
 2291. <row>
 2292. <entry>fēngjīng</entry>
 2293. <entry>风景</entry>
 2294. <entry>N:</entry>
 2295. <entry>scenery</entry>
 2296. <entry>L27</entry>
 2297. </row>
 2298. <row>
 2299. <entry>-fèn(r)</entry>
 2300. <entry>—份(儿)</entry>
 2301. <entry>M:</entry>
 2302. <entry>for newspaper (a complete issue)</entry>
 2303. <entry>L8</entry>
 2304. </row>
 2305. <row>
 2306. <entry>fūren</entry>
 2307. <entry>夫人</entry>
 2308. <entry>N:</entry>
 2309. <entry>lady, madame, Mrs.; wife</entry>
 2310. <entry>L4</entry>
 2311. </row>
 2312. <row>
 2313. <entry>fúwùtái</entry>
 2314. <entry>服务台</entry>
 2315. <entry>N:</entry>
 2316. <entry>service desk/counter</entry>
 2317. <entry>L26</entry>
 2318. </row>
 2319. <row>
 2320. <entry>fúwúyuán</entry>
 2321. <entry>服务员</entry>
 2322. <entry>N:</entry>
 2323. <entry>clerk, attendant, waiter</entry>
 2324. <entry>L22</entry>
 2325. </row>
 2326. <row>
 2327. <entry>fúzhuāng</entry>
 2328. <entry>服装</entry>
 2329. <entry>N:</entry>
 2330. <entry>apparel (clothes, shoes socks, boots, hats, etc.)</entry>
 2331. <entry>L9</entry>
 2332. </row>
 2333. <row>
 2334. <entry>fúzhuāng-diàn</entry>
 2335. <entry>服装店</entry>
 2336. <entry>N:</entry>
 2337. <entry>apparel store</entry>
 2338. <entry>L9</entry>
 2339. </row>
 2340. <row>
 2341. <entry>fǔdǎo</entry>
 2342. <entry>辅导</entry>
 2343. <entry>V:</entry>
 2344. <entry>to give guidance (in study or training), to assist, to aid, to
 2345. tutor, to coach</entry>
 2346. <entry>L14</entry>
 2347. </row>
 2348. <row>
 2349. <entry>fù</entry>
 2350. <entry>付</entry>
 2351. <entry>V:</entry>
 2352. <entry>to pay</entry>
 2353. <entry>L28</entry>
 2354. </row>
 2355. <row>
 2356. <entry>fùjìn</entry>
 2357. <entry>附近</entry>
 2358. <entry>N:</entry>
 2359. <entry>nearby, in the vicinity</entry>
 2360. <entry>L26</entry>
 2361. </row>
 2362. <row>
 2363. <entry>fùmǔ</entry>
 2364. <entry>父母</entry>
 2365. <entry>N:</entry>
 2366. <entry>parants</entry>
 2367. <entry>L9</entry>
 2368. </row>
 2369. <row>
 2370. <entry>fùqin</entry>
 2371. <entry>父亲</entry>
 2372. <entry>N:</entry>
 2373. <entry>father</entry>
 2374. <entry>L5</entry>
 2375. </row>
 2376. <row>
 2377. <entry>fùzé</entry>
 2378. <entry>负责</entry>
 2379. <entry>V:</entry>
 2380. <entry>to be responsible for</entry>
 2381. <entry>L16</entry>
 2382. </row>
 2383. <row>
 2384. <entry>gǎi</entry>
 2385. <entry>改</entry>
 2386. <entry>V:</entry>
 2387. <entry>to alter, to correct, to revise</entry>
 2388. <entry>L21</entry>
 2389. </row>
 2390. <row>
 2391. <entry>gǎizhèng</entry>
 2392. <entry>改正</entry>
 2393. <entry>V:</entry>
 2394. <entry>to correct, to make corrections</entry>
 2395. <entry>L21</entry>
 2396. </row>
 2397. <row>
 2398. <entry>gānjìng</entry>
 2399. <entry>干净</entry>
 2400. <entry>SV:</entry>
 2401. <entry>to be clean</entry>
 2402. <entry>L24</entry>
 2403. </row>
 2404. <row>
 2405. <entry>gāngbī</entry>
 2406. <entry>钢笔</entry>
 2407. <entry>N:</entry>
 2408. <entry>pen, fountain pen (Lit. steel pen) (M: zhī)</entry>
 2409. <entry>L7</entry>
 2410. </row>
 2411. <row>
 2412. <entry>gāngcái</entry>
 2413. <entry>刚才</entry>
 2414. <entry>MA:</entry>
 2415. <entry>just now, just a few minutes ago, a short while ago</entry>
 2416. <entry>L17</entry>
 2417. </row>
 2418. <row>
 2419. <entry>gāng(gang)</entry>
 2420. <entry>刚(刚)</entry>
 2421. <entry>A:</entry>
 2422. <entry>just this minute, just now (more immediate than gangcái)/ just,
 2423. exactly, barely, only, just about</entry>
 2424. <entry>L17</entry>
 2425. </row>
 2426. <row>
 2427. <entry>gāng(gang) hǎo</entry>
 2428. <entry>刚(刚)好</entry>
 2429. <entry>IE:</entry>
 2430. <entry>just right, exactly right</entry>
 2431. <entry>L17</entry>
 2432. </row>
 2433. <row>
 2434. <entry>gàosong/ gàosu</entry>
 2435. <entry>告沂</entry>
 2436. <entry>V:</entry>
 2437. <entry>to tell, to let know</entry>
 2438. <entry>L8</entry>
 2439. </row>
 2440. <row>
 2441. <entry>gāoxìng</entry>
 2442. <entry>高兴</entry>
 2443. <entry>SV:</entry>
 2444. <entry>to be happy, to be glad, to be cheerful</entry>
 2445. <entry>L16</entry>
 2446. </row>
 2447. <row>
 2448. <entry>gēge</entry>
 2449. <entry>哥哥</entry>
 2450. <entry>N:</entry>
 2451. <entry>older brother</entry>
 2452. <entry>L5</entry>
 2453. </row>
 2454. <row>
 2455. <entry>ge</entry>
 2456. <entry>个</entry>
 2457. <entry>M:</entry>
 2458. <entry>(general measure for single person or thing)</entry>
 2459. <entry>L5</entry>
 2460. </row>
 2461. <row>
 2462. <entry>gēr</entry>
 2463. <entry>歌儿</entry>
 2464. <entry>N:</entry>
 2465. <entry>song(s)</entry>
 2466. <entry>L15</entry>
 2467. </row>
 2468. <row>
 2469. <entry>gè-</entry>
 2470. <entry>各—</entry>
 2471. <entry>BF/SP:</entry>
 2472. <entry>each</entry>
 2473. <entry>L18</entry>
 2474. </row>
 2475. <row>
 2476. <entry>gèrén</entry>
 2477. <entry>各人</entry>
 2478. <entry>SP-N:</entry>
 2479. <entry>each person</entry>
 2480. <entry>L18</entry>
 2481. </row>
 2482. <row>
 2483. <entry>gèwèi</entry>
 2484. <entry>各位</entry>
 2485. <entry>PH:</entry>
 2486. <entry>all of you (ladies and gentlemen)</entry>
 2487. <entry>L30</entry>
 2488. </row>
 2489. <row>
 2490. <entry>gèzhǒng</entry>
 2491. <entry>各种</entry>
 2492. <entry>SP-N:</entry>
 2493. <entry>various kinds, each kind, all kinds</entry>
 2494. <entry>L18</entry>
 2495. </row>
 2496. <row>
 2497. <entry>gěi</entry>
 2498. <entry>给</entry>
 2499. <entry>CV:</entry>
 2500. <entry>for, to (for the benefit of)</entry>
 2501. <entry>L13</entry>
 2502. </row>
 2503. <row>
 2504. <entry>gěi</entry>
 2505. <entry>给</entry>
 2506. <entry>V:</entry>
 2507. <entry>to give</entry>
 2508. <entry>L8</entry>
 2509. </row>
 2510. <row>
 2511. <entry>gēn</entry>
 2512. <entry>跟</entry>
 2513. <entry>C/CV:</entry>
 2514. <entry>and/with</entry>
 2515. <entry>L5</entry>
 2516. </row>
 2517. <row>
 2518. <entry>gēn</entry>
 2519. <entry>跟</entry>
 2520. <entry>CV:</entry>
 2521. <entry>to, with</entry>
 2522. <entry>L13</entry>
 2523. </row>
 2524. <row>
 2525. <entry>gēn...yíkuàir</entry>
 2526. <entry>跟……一块儿</entry>
 2527. <entry>PT:</entry>
 2528. <entry>together with</entry>
 2529. <entry>L12</entry>
 2530. </row>
 2531. <row>
 2532. <entry>gēn...jiè</entry>
 2533. <entry>跟……借</entry>
 2534. <entry>V:</entry>
 2535. <entry>to borrow from</entry>
 2536. <entry>L23</entry>
 2537. </row>
 2538. <row>
 2539. <entry>gèng</entry>
 2540. <entry>更</entry>
 2541. <entry>A:</entry>
 2542. <entry>still more, even</entry>
 2543. <entry>L25</entry>
 2544. </row>
 2545. <row>
 2546. <entry>gōngchǎng</entry>
 2547. <entry>工厂</entry>
 2548. <entry>N:</entry>
 2549. <entry>factory</entry>
 2550. <entry>L16</entry>
 2551. </row>
 2552. <row>
 2553. <entry>gōngchéng-shī</entry>
 2554. <entry>工程师</entry>
 2555. <entry>N:</entry>
 2556. <entry>engineer</entry>
 2557. <entry>L29</entry>
 2558. </row>
 2559. <row>
 2560. <entry>gōngdao</entry>
 2561. <entry>公道</entry>
 2562. <entry>SV:</entry>
 2563. <entry>be fair, be just, be reasonable</entry>
 2564. <entry>L25</entry>
 2565. </row>
 2566. <row>
 2567. <entry>gōngfu</entry>
 2568. <entry>工夫</entry>
 2569. <entry>N:</entry>
 2570. <entry>leisure time</entry>
 2571. <entry>L18</entry>
 2572. </row>
 2573. <row>
 2574. <entry>gōnggòngdiànhuà-jiān</entry>
 2575. <entry>公共电话间</entry>
 2576. <entry>N:</entry>
 2577. <entry>public telephone booth (or box)</entry>
 2578. <entry>L29</entry>
 2579. </row>
 2580. <row>
 2581. <entry>gōnggòng-qìchē</entry>
 2582. <entry>公共汽车</entry>
 2583. <entry>N:</entry>
 2584. <entry>public bus (M: -liàng)</entry>
 2585. <entry>L26</entry>
 2586. </row>
 2587. <row>
 2588. <entry>gònghéguó</entry>
 2589. <entry>共和国</entry>
 2590. <entry>N:</entry>
 2591. <entry>republic</entry>
 2592. <entry>L19</entry>
 2593. </row>
 2594. <row>
 2595. <entry>gōngkè</entry>
 2596. <entry>功课</entry>
 2597. <entry>N:</entry>
 2598. <entry>studies, schoolwork, homework</entry>
 2599. <entry>L24</entry>
 2600. </row>
 2601. <row>
 2602. <entry>gōngrén</entry>
 2603. <entry>工人</entry>
 2604. <entry>N:</entry>
 2605. <entry>worker, laborer</entry>
 2606. <entry>L16</entry>
 2607. </row>
 2608. <row>
 2609. <entry>gōngsī</entry>
 2610. <entry>公司</entry>
 2611. <entry>N:</entry>
 2612. <entry>company, corporation</entry>
 2613. <entry>L29</entry>
 2614. </row>
 2615. <row>
 2616. <entry>gōngyù</entry>
 2617. <entry>公寓</entry>
 2618. <entry>N:</entry>
 2619. <entry>apartment, apartment house, rooming house (M: -dòng)</entry>
 2620. <entry>L10</entry>
 2621. </row>
 2622. <row>
 2623. <entry>gōngyuán</entry>
 2624. <entry>公园</entry>
 2625. <entry>N:</entry>
 2626. <entry>park</entry>
 2627. <entry>L12</entry>
 2628. </row>
 2629. <row>
 2630. <entry>gōngyuán</entry>
 2631. <entry>公园</entry>
 2632. <entry>N:</entry>
 2633. <entry>public park</entry>
 2634. <entry>L20</entry>
 2635. </row>
 2636. <row>
 2637. <entry>gōngzuò</entry>
 2638. <entry>工作</entry>
 2639. <entry>V/N:</entry>
 2640. <entry>to work/work</entry>
 2641. <entry>L6</entry>
 2642. </row>
 2643. <row>
 2644. <entry>gòu</entry>
 2645. <entry>够</entry>
 2646. <entry>SV:</entry>
 2647. <entry>to be enough, to be sufficient</entry>
 2648. <entry>L21</entry>
 2649. </row>
 2650. <row>
 2651. <entry>guà</entry>
 2652. <entry>挂</entry>
 2653. <entry>V:</entry>
 2654. <entry>to hang, to put up, to hang up (the telephone)</entry>
 2655. <entry>L19</entry>
 2656. </row>
 2657. <row>
 2658. <entry>guà diànhuà</entry>
 2659. <entry>挂电话</entry>
 2660. <entry>PH:</entry>
 2661. <entry>to hang up the telephone</entry>
 2662. <entry>L19</entry>
 2663. </row>
 2664. <row>
 2665. <entry>guàhào</entry>
 2666. <entry>挂号</entry>
 2667. <entry>V/N:</entry>
 2668. <entry>to register/registration</entry>
 2669. <entry>L28</entry>
 2670. </row>
 2671. <row>
 2672. <entry>guǎi</entry>
 2673. <entry>拐</entry>
 2674. <entry>V:</entry>
 2675. <entry>to turn</entry>
 2676. <entry>L26</entry>
 2677. </row>
 2678. <row>
 2679. <entry>guān</entry>
 2680. <entry>关</entry>
 2681. <entry>V:</entry>
 2682. <entry>to close, to shut</entry>
 2683. <entry>L15</entry>
 2684. </row>
 2685. <row>
 2686. <entry>guānmén</entry>
 2687. <entry>关门</entry>
 2688. <entry>V0:</entry>
 2689. <entry>to close a door, to close up (shop)</entry>
 2690. <entry>L15</entry>
 2691. </row>
 2692. <row>
 2693. <entry>guān (shang)</entry>
 2694. <entry>关(上)</entry>
 2695. <entry>V:</entry>
 2696. <entry>to turn offf to close, to shut off</entry>
 2697. <entry>L17</entry>
 2698. </row>
 2699. <row>
 2700. <entry>g1shang</entry>
 2701. <entry>关上</entry>
 2702. <entry>V:</entry>
 2703. <entry>to turn off (electric switch, radior etc.)</entry>
 2704. <entry>L22</entry>
 2705. </row>
 2706. <row>
 2707. <entry>-guǎn(r)</entry>
 2708. <entry>—馆(儿)</entry>
 2709. <entry>BF:</entry>
 2710. <entry>ending for various public buildings, halls, etc.</entry>
 2711. <entry>L8</entry>
 2712. </row>
 2713. <row>
 2714. <entry>guǎngbō</entry>
 2715. <entry>广播</entry>
 2716. <entry>V:</entry>
 2717. <entry>to broadcast, to telecast</entry>
 2718. <entry>L17</entry>
 2719. </row>
 2720. <row>
 2721. <entry>guǎngbō-yuán</entry>
 2722. <entry>广播员</entry>
 2723. <entry>N:</entry>
 2724. <entry>announcer (radio/television)</entry>
 2725. <entry>L17</entry>
 2726. </row>
 2727. <row>
 2728. <entry>guǎng-chǎng</entry>
 2729. <entry>广场</entry>
 2730. <entry>N:</entry>
 2731. <entry>large square, huge field</entry>
 2732. <entry>L20</entry>
 2733. </row>
 2734. <row>
 2735. <entry>guǎnfàn</entry>
 2736. <entry>广泛</entry>
 2737. <entry>SV:</entry>
 2738. <entry>to be extensive, to be broad in scope</entry>
 2739. <entry>L18</entry>
 2740. </row>
 2741. <row>
 2742. <entry>guì</entry>
 2743. <entry>贵</entry>
 2744. <entry>SV:</entry>
 2745. <entry>to be expensive</entry>
 2746. <entry>L7</entry>
 2747. </row>
 2748. <row>
 2749. <entry>guó</entry>
 2750. <entry>国</entry>
 2751. <entry>N:</entry>
 2752. <entry>country</entry>
 2753. <entry>L3</entry>
 2754. </row>
 2755. <row>
 2756. <entry>-guo</entry>
 2757. <entry>—过</entry>
 2758. <entry>P:</entry>
 2759. <entry>(experiential suffix to verbs)</entry>
 2760. <entry>L20</entry>
 2761. </row>
 2762. <row>
 2763. <entry>guófáng</entry>
 2764. <entry>国防</entry>
 2765. <entry>N:</entry>
 2766. <entry>national defense</entry>
 2767. <entry>L15</entry>
 2768. </row>
 2769. <row>
 2770. <entry>Guófáng Yǔyán Xuéyuàn</entry>
 2771. <entry>国防语言学院</entry>
 2772. <entry>N:</entry>
 2773. <entry>Defense Language Institute</entry>
 2774. <entry>L15</entry>
 2775. </row>
 2776. <row>
 2777. <entry>Guófángbù</entry>
 2778. <entry>国防部</entry>
 2779. <entry>N:</entry>
 2780. <entry>Department/Ministry of (National) Defense</entry>
 2781. <entry>L15</entry>
 2782. </row>
 2783. <row>
 2784. <entry>guójiā-gōngyuán</entry>
 2785. <entry>国家公园</entry>
 2786. <entry>N:</entry>
 2787. <entry>national park</entry>
 2788. <entry>L20</entry>
 2789. </row>
 2790. <row>
 2791. <entry>guóqi</entry>
 2792. <entry>国旗</entry>
 2793. <entry>N:</entry>
 2794. <entry>national flag</entry>
 2795. <entry>L19</entry>
 2796. </row>
 2797. <row>
 2798. <entry>guò</entry>
 2799. <entry>过</entry>
 2800. <entry>N:</entry>
 2801. <entry>to pass, to exceed, to cross over, to pass (clock time)</entry>
 2802. <entry>L14</entry>
 2803. </row>
 2804. <row>
 2805. <entry>guòbàng</entry>
 2806. <entry>过磅</entry>
 2807. <entry>V:</entry>
 2808. <entry>to weigh (on the scales)</entry>
 2809. <entry>L27</entry>
 2810. </row>
 2811. <row>
 2812. <entry>guòdào</entry>
 2813. <entry>过道</entry>
 2814. <entry>N:</entry>
 2815. <entry>aisle, passageway, corridor</entry>
 2816. <entry>L27</entry>
 2817. </row>
 2818. <row>
 2819. <entry>Guòjiǎng!</entry>
 2820. <entry>过奖!</entry>
 2821. <entry>IE:</entry>
 2822. <entry>You flatter me!</entry>
 2823. <entry>L17</entry>
 2824. </row>
 2825. <row>
 2826. <entry>guòlai</entry>
 2827. <entry>过来</entry>
 2828. <entry>V:</entry>
 2829. <entry>to come over (toward the speaker)</entry>
 2830. <entry>L17</entry>
 2831. </row>
 2832. <row>
 2833. <entry>guòqu</entry>
 2834. <entry>过去 </entry>
 2835. <entry>V/IE:</entry>
 2836. <entry>to go over/to die, to pass away</entry>
 2837. <entry>L17</entry>
 2838. </row>
 2839. <row>
 2840. <entry>guò rì zi</entry>
 2841. <entry>过日子</entry>
 2842. <entry>V0:</entry>
 2843. <entry>to live, to get along, to budget daily expenses</entry>
 2844. <entry>L20</entry>
 2845. </row>
 2846. <row>
 2847. <entry>hái</entry>
 2848. <entry>还</entry>
 2849. <entry>A:</entry>
 2850. <entry>still, in addition</entry>
 2851. <entry>L10</entry>
 2852. </row>
 2853. <row>
 2854. <entry>hái méi...ne</entry>
 2855. <entry>还没……呢</entry>
 2856. <entry>PT:</entry>
 2857. <entry>haven&apos;t yet ...</entry>
 2858. <entry>L12</entry>
 2859. </row>
 2860. <row>
 2861. <entry>háishi</entry>
 2862. <entry>还是</entry>
 2863. <entry>PT:</entry>
 2864. <entry>or (in choice-type question)</entry>
 2865. <entry>L4</entry>
 2866. </row>
 2867. <row>
 2868. <entry>háizi </entry>
 2869. <entry>孩子</entry>
 2870. <entry>N :</entry>
 2871. <entry>child, children</entry>
 2872. <entry>L5</entry>
 2873. </row>
 2874. <row>
 2875. <entry>hǎi</entry>
 2876. <entry>海</entry>
 2877. <entry>N:</entry>
 2878. <entry>sea</entry>
 2879. <entry>L26</entry>
 2880. </row>
 2881. <row>
 2882. <entry>hǎiguān</entry>
 2883. <entry>海关</entry>
 2884. <entry>N:</entry>
 2885. <entry>customs, custom house</entry>
 2886. <entry>L28</entry>
 2887. </row>
 2888. <row>
 2889. <entry>Hánguó</entry>
 2890. <entry>秤国</entry>
 2891. <entry>N:</entry>
 2892. <entry>Korea</entry>
 2893. <entry>L3</entry>
 2894. </row>
 2895. <row>
 2896. <entry>Hàn-Yīng Zìdiǎn</entry>
 2897. <entry>汉英字典</entry>
 2898. <entry>N:</entry>
 2899. <entry>Chinese-English dictionary L6</entry>
 2900. <entry>r L7</entry>
 2901. </row>
 2902. <row>
 2903. <entry>Hànzì</entry>
 2904. <entry>汉字</entry>
 2905. <entry>N: </entry>
 2906. <entry>Chinese characters</entry>
 2907. <entry>L14</entry>
 2908. </row>
 2909. <row>
 2910. <entry>hángkōng-xìn</entry>
 2911. <entry>航空信</entry>
 2912. <entry>N: </entry>
 2913. <entry>airmail</entry>
 2914. <entry>L19</entry>
 2915. </row>
 2916. <row>
 2917. <entry>Hángzhōu</entry>
 2918. <entry>杭州</entry>
 2919. <entry>N: </entry>
 2920. <entry>Hángzhōu (name of a famous city)</entry>
 2921. <entry>L27</entry>
 2922. </row>
 2923. <row>
 2924. <entry>hǎo</entry>
 2925. <entry>好</entry>
 2926. <entry>SV: </entry>
 2927. <entry>be fine, be well, be good</entry>
 2928. <entry>L2</entry>
 2929. </row>
 2930. <row>
 2931. <entry>Hǎo a!</entry>
 2932. <entry>好啊!</entry>
 2933. <entry>IE: </entry>
 2934. <entry>That&apos;s good! That&apos;s O.K.</entry>
 2935. <entry>L8</entry>
 2936. </row>
 2937. <row>
 2938. <entry>hǎojǐ-</entry>
 2939. <entry>好几-</entry>
 2940. <entry>NU:</entry>
 2941. <entry> a good many (followed by measure), several</entry>
 2942. <entry>L15</entry>
 2943. </row>
 2944. <row>
 2945. <entry>hǎojíle</entry>
 2946. <entry>好极了</entry>
 2947. <entry>IE: </entry>
 2948. <entry>extremely good, wonderful</entry>
 2949. <entry>L10</entry>
 2950. </row>
 2951. <row>
 2952. <entry>hǎokàn</entry>
 2953. <entry>好看</entry>
 2954. <entry>SV: </entry>
 2955. <entry>to be pretty, handsome, good-looking attractice</entry>
 2956. <entry>L9</entry>
 2957. </row>
 2958. <row>
 2959. <entry>hǎoxiàng</entry>
 2960. <entry>好象</entry>
 2961. <entry>A: </entry>
 2962. <entry>it seems that, a good deal like</entry>
 2963. <entry>L30</entry>
 2964. </row>
 2965. <row>
 2966. <entry>hǎoxiē</entry>
 2967. <entry>好些</entry>
 2968. <entry>NU-M:</entry>
 2969. <entry>a good many (measure can be omitted), quite a few</entry>
 2970. <entry>L15</entry>
 2971. </row>
 2972. <row>
 2973. <entry>-hào</entry>
 2974. <entry>—号</entry>
 2975. <entry>M: </entry>
 2976. <entry>date, date of the month, number of a house, etc.</entry>
 2977. <entry>L6</entry>
 2978. </row>
 2979. <row>
 2980. <entry>-hào</entry>
 2981. <entry>—号</entry>
 2982. <entry>N: </entry>
 2983. <entry>(platform numbering in train stations)</entry>
 2984. <entry>L20</entry>
 2985. </row>
 2986. <row>
 2987. <entry>hàomǎ(r)</entry>
 2988. <entry>号码(儿)</entry>
 2989. <entry>N: </entry>
 2990. <entry>number</entry>
 2991. <entry>L23</entry>
 2992. </row>
 2993. <row>
 2994. <entry>hē</entry>
 2995. <entry>喝</entry>
 2996. <entry>V: </entry>
 2997. <entry>to drink</entry>
 2998. <entry>L9</entry>
 2999. </row>
 3000. <row>
 3001. <entry>hējiǔ</entry>
 3002. <entry>喝酒</entry>
 3003. <entry>VO:</entry>
 3004. <entry> to drink (alcoholic beverages)</entry>
 3005. <entry>L9</entry>
 3006. </row>
 3007. <row>
 3008. <entry>hēshuǐ</entry>
 3009. <entry>喝水</entry>
 3010. <entry>VO:</entry>
 3011. <entry> to drink water</entry>
 3012. <entry>L9</entry>
 3013. </row>
 3014. <row>
 3015. <entry>hé</entry>
 3016. <entry>和</entry>
 3017. <entry>C: </entry>
 3018. <entry>and</entry>
 3019. <entry>L7</entry>
 3020. </row>
 3021. <row>
 3022. <entry>Hé Lù-Míng</entry>
 3023. <entry>何路明</entry>
 3024. <entry>N: </entry>
 3025. <entry>(a person&apos;s full name)</entry>
 3026. <entry>L21</entry>
 3027. </row>
 3028. <row>
 3029. <entry>Héběi</entry>
 3030. <entry>河北</entry>
 3031. <entry>N: </entry>
 3032. <entry>(a province in North China)</entry>
 3033. <entry>L29</entry>
 3034. </row>
 3035. <row>
 3036. <entry>hétong</entry>
 3037. <entry>合同</entry>
 3038. <entry>N: </entry>
 3039. <entry>contract</entry>
 3040. <entry>L29</entry>
 3041. </row>
 3042. <row>
 3043. <entry>hēi</entry>
 3044. <entry>甲</entry>
 3045. <entry>SV: </entry>
 3046. <entry>be black, be dark</entry>
 3047. <entry>L25</entry>
 3048. </row>
 3049. <row>
 3050. <entry>hěn</entry>
 3051. <entry>很</entry>
 3052. <entry>A: </entry>
 3053. <entry>very, quite</entry>
 3054. <entry>L6</entry>
 3055. </row>
 3056. <row>
 3057. <entry>hěn hǎo</entry>
 3058. <entry>很好</entry>
 3059. <entry>PH:</entry>
 3060. <entry>very good</entry>
 3061. <entry>L6</entry>
 3062. </row>
 3063. <row>
 3064. <entry>Hěn jiǔ méijiàn</entry>
 3065. <entry>很久没见</entry>
 3066. <entry>IE:</entry>
 3067. <entry>Haven&apos;t seen you for/in a long time., Long time no
 3068. see</entry>
 3069. <entry>L20</entry>
 3070. </row>
 3071. <row>
 3072. <entry>hóng</entry>
 3073. <entry>红</entry>
 3074. <entry>SV:</entry>
 3075. <entry>red</entry>
 3076. <entry>L22</entry>
 3077. </row>
 3078. <row>
 3079. <entry>hóngchá</entry>
 3080. <entry>红荼</entry>
 3081. <entry>N:</entry>
 3082. <entry>black tea</entry>
 3083. <entry>L22</entry>
 3084. </row>
 3085. <row>
 3086. <entry>hóngshāo</entry>
 3087. <entry>红烧</entry>
 3088. <entry>V:</entry>
 3089. <entry>to braise with brown sauce</entry>
 3090. <entry>L30</entry>
 3091. </row>
 3092. <row>
 3093. <entry>hóngshāoròu</entry>
 3094. <entry>红烧肉</entry>
 3095. <entry>N:</entry>
 3096. <entry>braised pork with brown sauce</entry>
 3097. <entry>L30</entry>
 3098. </row>
 3099. <row>
 3100. <entry>hòu</entry>
 3101. <entry>厚</entry>
 3102. <entry>SV:</entry>
 3103. <entry>thick, rich or strong (wine)</entry>
 3104. <entry>L28</entry>
 3105. </row>
 3106. <row>
 3107. <entry>hòubian(r)</entry>
 3108. <entry>后边(儿)</entry>
 3109. <entry>N:</entry>
 3110. <entry>rear (side), back, behind</entry>
 3111. <entry>L21</entry>
 3112. </row>
 3113. <row>
 3114. <entry>hòujīshì</entry>
 3115. <entry>候机室</entry>
 3116. <entry>N:</entry>
 3117. <entry>airport waiting room</entry>
 3118. <entry>L27</entry>
 3119. </row>
 3120. <row>
 3121. <entry>hòulái</entry>
 3122. <entry>后来</entry>
 3123. <entry>MA:</entry>
 3124. <entry>afterwards, later on</entry>
 3125. <entry>L16</entry>
 3126. </row>
 3127. <row>
 3128. <entry>hòumiàn</entry>
 3129. <entry>后面</entry>
 3130. <entry>N:</entry>
 3131. <entry>back, rear (side), behind</entry>
 3132. <entry>L21</entry>
 3133. </row>
 3134. <row>
 3135. <entry>hòutiān</entry>
 3136. <entry>后天</entry>
 3137. <entry>TW:</entry>
 3138. <entry>day after tomorrow</entry>
 3139. <entry>L12</entry>
 3140. </row>
 3141. <row>
 3142. <entry>Hoùtiān jiàn</entry>
 3143. <entry>后天见</entry>
 3144. <entry>IE:</entry>
 3145. <entry>See you day after tomorrow.</entry>
 3146. <entry>L12</entry>
 3147. </row>
 3148. <row>
 3149. <entry>hòutou</entry>
 3150. <entry>后头</entry>
 3151. <entry>PosN:</entry>
 3152. <entry>rear, at the back of, behind</entry>
 3153. <entry>L6</entry>
 3154. </row>
 3155. <row>
 3156. <entry>hùzhào</entry>
 3157. <entry>护照</entry>
 3158. <entry>N:</entry>
 3159. <entry>passport</entry>
 3160. <entry>L25</entry>
 3161. </row>
 3162. <row>
 3163. <entry>huā</entry>
 3164. <entry>花</entry>
 3165. <entry>V:</entry>
 3166. <entry>to spend</entry>
 3167. <entry>L18</entry>
 3168. </row>
 3169. <row>
 3170. <entry>huāchá</entry>
 3171. <entry>花茶</entry>
 3172. <entry>N:</entry>
 3173. <entry>scented tea, jasmine tea</entry>
 3174. <entry>L22</entry>
 3175. </row>
 3176. <row>
 3177. <entry>huāpíng</entry>
 3178. <entry>花瓶</entry>
 3179. <entry>N:</entry>
 3180. <entry>flower vase</entry>
 3181. <entry>L28</entry>
 3182. </row>
 3183. <row>
 3184. <entry>huāqián</entry>
 3185. <entry>花钱</entry>
 3186. <entry>VO:</entry>
 3187. <entry>to spend money</entry>
 3188. <entry>L18</entry>
 3189. </row>
 3190. <row>
 3191. <entry>huā(r)</entry>
 3192. <entry>花(儿)</entry>
 3193. <entry>N:</entry>
 3194. <entry>flower</entry>
 3195. <entry>L22</entry>
 3196. </row>
 3197. <row>
 3198. <entry>huà</entry>
 3199. <entry>话</entry>
 3200. <entry>N:</entry>
 3201. <entry>speech/ language</entry>
 3202. <entry>L8</entry>
 3203. </row>
 3204. <row>
 3205. <entry>huà</entry>
 3206. <entry>画</entry>
 3207. <entry>V:</entry>
 3208. <entry>to paint, to draw (picture)</entry>
 3209. <entry>L9</entry>
 3210. </row>
 3211. <row>
 3212. <entry>huàbào</entry>
 3213. <entry>画报</entry>
 3214. <entry>N:</entry>
 3215. <entry>illustrated magazine or newspaper, pictorial</entry>
 3216. <entry>L20</entry>
 3217. </row>
 3218. <row>
 3219. <entry>huàwùyuán</entry>
 3220. <entry>话务员</entry>
 3221. <entry>N:</entry>
 3222. <entry>telephone operator</entry>
 3223. <entry>L29</entry>
 3224. </row>
 3225. <row>
 3226. <entry>huàhuàr</entry>
 3227. <entry>画画儿</entry>
 3228. <entry>VO:</entry>
 3229. <entry>to paint pictures</entry>
 3230. <entry>L9</entry>
 3231. </row>
 3232. <row>
 3233. <entry>huàr</entry>
 3234. <entry>画儿</entry>
 3235. <entry>N:</entry>
 3236. <entry>picture, painting (M: zhang)</entry>
 3237. <entry>L9</entry>
 3238. </row>
 3239. <row>
 3240. <entry>Huáihǎi</entry>
 3241. <entry>淮海</entry>
 3242. <entry>N:</entry>
 3243. <entry>name of a street</entry>
 3244. <entry>L26</entry>
 3245. </row>
 3246. <row>
 3247. <entry>huài</entry>
 3248. <entry>坏</entry>
 3249. <entry>SV:</entry>
 3250. <entry>to be out of order, to be broken, to be spoiled, to be
 3251. bad</entry>
 3252. <entry>L13</entry>
 3253. </row>
 3254. <row>
 3255. <entry>huānyíng</entry>
 3256. <entry>欢迎</entry>
 3257. <entry>V:</entry>
 3258. <entry>to welcome</entry>
 3259. <entry>L16</entry>
 3260. </row>
 3261. <row>
 3262. <entry>huán</entry>
 3263. <entry>还</entry>
 3264. <entry>V:</entry>
 3265. <entry>to return, to give back (something borrowed)</entry>
 3266. <entry>L23</entry>
 3267. </row>
 3268. <row>
 3269. <entry>huángei</entry>
 3270. <entry>还给</entry>
 3271. <entry>V:</entry>
 3272. <entry>to return to</entry>
 3273. <entry>L23</entry>
 3274. </row>
 3275. <row>
 3276. <entry>huàn</entry>
 3277. <entry>换</entry>
 3278. <entry>V:</entry>
 3279. <entry>to change, to exchange</entry>
 3280. <entry>L13</entry>
 3281. </row>
 3282. <row>
 3283. <entry>huáng</entry>
 3284. <entry>黄</entry>
 3285. <entry>SV:</entry>
 3286. <entry>be yellow</entry>
 3287. <entry>L25</entry>
 3288. </row>
 3289. <row>
 3290. <entry>-huí</entry>
 3291. <entry>—回</entry>
 3292. <entry>M:</entry>
 3293. <entry>(for occasions, times, etc.),</entry>
 3294. <entry>L17</entry>
 3295. </row>
 3296. <row>
 3297. <entry>huídá</entry>
 3298. <entry>回答</entry>
 3299. <entry>V/N:</entry>
 3300. <entry>to reply, to answer/reply, answer</entry>
 3301. <entry>L14</entry>
 3302. </row>
 3303. <row>
 3304. <entry>huíjiā</entry>
 3305. <entry>回家</entry>
 3306. <entry>V0:</entry>
 3307. <entry>to return home</entry>
 3308. <entry>L13</entry>
 3309. </row>
 3310. <row>
 3311. <entry>huílai</entry>
 3312. <entry>回来</entry>
 3313. <entry>V:</entry>
 3314. <entry>to return (toward the speaker), to come back</entry>
 3315. <entry>L13</entry>
 3316. </row>
 3317. <row>
 3318. <entry>huíqu</entry>
 3319. <entry>回去</entry>
 3320. <entry>V:</entry>
 3321. <entry>to return (away from the speaker), to go back</entry>
 3322. <entry>L13</entry>
 3323. </row>
 3324. <row>
 3325. <entry>huíguó</entry>
 3326. <entry>回国</entry>
 3327. <entry>V0:</entry>
 3328. <entry>to return to one&apos;s native country</entry>
 3329. <entry>L27</entry>
 3330. </row>
 3331. <row>
 3332. <entry>huítiáo</entry>
 3333. <entry>回条</entry>
 3334. <entry>N:</entry>
 3335. <entry>receipt</entry>
 3336. <entry>L28</entry>
 3337. </row>
 3338. <row>
 3339. <entry>huì</entry>
 3340. <entry>会</entry>
 3341. <entry>AV:</entry>
 3342. <entry>would, may, will (indicating probability)</entry>
 3343. <entry>L13</entry>
 3344. </row>
 3345. <row>
 3346. <entry>huì</entry>
 3347. <entry>会</entry>
 3348. <entry>N:</entry>
 3349. <entry>meeting, conference, convention, gathering, party</entry>
 3350. <entry>L12</entry>
 3351. </row>
 3352. <row>
 3353. <entry>huì</entry>
 3354. <entry>会</entry>
 3355. <entry>AV:</entry>
 3356. <entry>can (know how to)</entry>
 3357. <entry>L7</entry>
 3358. </row>
 3359. <row>
 3360. <entry>huìhuà</entry>
 3361. <entry>会话</entry>
 3362. <entry>N:</entry>
 3363. <entry>conversation (as in a language course)</entry>
 3364. <entry>L14</entry>
 3365. </row>
 3366. <row>
 3367. <entry>huìyì</entry>
 3368. <entry>会议</entry>
 3369. <entry>N:</entry>
 3370. <entry>conference</entry>
 3371. <entry>L21</entry>
 3372. </row>
 3373. <row>
 3374. <entry>huìyìshì</entry>
 3375. <entry>会议室</entry>
 3376. <entry>N:</entry>
 3377. <entry>conference room</entry>
 3378. <entry>L21</entry>
 3379. </row>
 3380. <row>
 3381. <entry>huódòng</entry>
 3382. <entry>活动</entry>
 3383. <entry>V/N:</entry>
 3384. <entry>to move about, to exercise/activity</entry>
 3385. <entry>L16</entry>
 3386. </row>
 3387. <row>
 3388. <entry>huǒchē</entry>
 3389. <entry>火车</entry>
 3390. <entry>N:</entry>
 3391. <entry>train</entry>
 3392. <entry>L11</entry>
 3393. </row>
 3394. <row>
 3395. <entry>huò</entry>
 3396. <entry>贝</entry>
 3397. <entry>N:</entry>
 3398. <entry>goods, commodities</entry>
 3399. <entry>L26</entry>
 3400. </row>
 3401. <row>
 3402. <entry>huòshi</entry>
 3403. <entry>或是</entry>
 3404. <entry>CONJ:</entry>
 3405. <entry>or, either (in statements only)</entry>
 3406. <entry>L22</entry>
 3407. </row>
 3408. <row>
 3409. <entry>jī</entry>
 3410. <entry>鸡</entry>
 3411. <entry>N:</entry>
 3412. <entry>chicken (M: -zhī)</entry>
 3413. <entry>L30</entry>
 3414. </row>
 3415. <row>
 3416. <entry>jīhuì</entry>
 3417. <entry>机会</entry>
 3418. <entry>N:</entry>
 3419. <entry>opportunity, chance</entry>
 3420. <entry>L21</entry>
 3421. </row>
 3422. <row>
 3423. <entry>jīqì</entry>
 3424. <entry>机器</entry>
 3425. <entry>N:</entry>
 3426. <entry>engine, machine</entry>
 3427. <entry>L18</entry>
 3428. </row>
 3429. <row>
 3430. <entry>jīxiè</entry>
 3431. <entry>机械</entry>
 3432. <entry>N:</entry>
 3433. <entry>machinery, mechanism(s)</entry>
 3434. <entry>L18</entry>
 3435. </row>
 3436. <row>
 3437. <entry>-jíle</entry>
 3438. <entry>—极了</entry>
 3439. <entry>BF:</entry>
 3440. <entry>extremely</entry>
 3441. <entry>L10</entry>
 3442. </row>
 3443. <row>
 3444. <entry>jíhé</entry>
 3445. <entry>集合</entry>
 3446. <entry>V:</entry>
 3447. <entry>to assemble, to gather together</entry>
 3448. <entry>L16</entry>
 3449. </row>
 3450. <row>
 3451. <entry>jǐ</entry>
 3452. <entry>几</entry>
 3453. <entry>NU:</entry>
 3454. <entry>a few, some, several</entry>
 3455. <entry>L7</entry>
 3456. </row>
 3457. <row>
 3458. <entry>jǐ-?</entry>
 3459. <entry>几—?</entry>
 3460. <entry>QW:</entry>
 3461. <entry>How many? (usually under ten)</entry>
 3462. <entry>L5</entry>
 3463. </row>
 3464. <row>
 3465. <entry>Jǐhào?</entry>
 3466. <entry>几号?</entry>
 3467. <entry>QW/TW:</entry>
 3468. <entry>What day of the month?</entry>
 3469. <entry>L6</entry>
 3470. </row>
 3471. <row>
 3472. <entry>Jǐyuè?</entry>
 3473. <entry>几月?</entry>
 3474. <entry>QW/TW:</entry>
 3475. <entry>Which month?</entry>
 3476. <entry>L6</entry>
 3477. </row>
 3478. <row>
 3479. <entry>jìchéngchē</entry>
 3480. <entry>计程车</entry>
 3481. <entry>N:</entry>
 3482. <entry>taxicab (Taiwan)</entry>
 3483. <entry>L26</entry>
 3484. </row>
 3485. <row>
 3486. <entry>jìde</entry>
 3487. <entry>记得</entry>
 3488. <entry>V:</entry>
 3489. <entry>to remember</entry>
 3490. <entry>L22</entry>
 3491. </row>
 3492. <row>
 3493. <entry>jìhuà</entry>
 3494. <entry>计划</entry>
 3495. <entry>N/V:</entry>
 3496. <entry>a plan/to plan</entry>
 3497. <entry>L11</entry>
 3498. </row>
 3499. <row>
 3500. <entry>jìhuà lǚxíng</entry>
 3501. <entry>计划旅行</entry>
 3502. <entry>V0:</entry>
 3503. <entry>to plan a trip</entry>
 3504. <entry>L20</entry>
 3505. </row>
 3506. <row>
 3507. <entry>jìrán</entry>
 3508. <entry>既然</entry>
 3509. <entry>MA:</entry>
 3510. <entry>since, now that</entry>
 3511. <entry>L28</entry>
 3512. </row>
 3513. <row>
 3514. <entry>jìsuànjī</entry>
 3515. <entry>计算机</entry>
 3516. <entry>N:</entry>
 3517. <entry>calculator</entry>
 3518. <entry>L15</entry>
 3519. </row>
 3520. <row>
 3521. <entry>jìxìn</entry>
 3522. <entry>寄信</entry>
 3523. <entry>V0:</entry>
 3524. <entry>to mail letters</entry>
 3525. <entry>L19</entry>
 3526. </row>
 3527. <row>
 3528. <entry>jìxù</entry>
 3529. <entry>继续</entry>
 3530. <entry>AV:</entry>
 3531. <entry>continue to</entry>
 3532. <entry>L11</entry>
 3533. </row>
 3534. <row>
 3535. <entry>jiā</entry>
 3536. <entry>家</entry>
 3537. <entry>N:</entry>
 3538. <entry>home, family</entry>
 3539. <entry>L5</entry>
 3540. </row>
 3541. <row>
 3542. <entry>jiā</entry>
 3543. <entry>家</entry>
 3544. <entry>M:</entry>
 3545. <entry>(for hotels, restaurants, shops, etc.)</entry>
 3546. <entry>L7</entry>
 3547. </row>
 3548. <row>
 3549. <entry>jiāju</entry>
 3550. <entry>家具</entry>
 3551. <entry>N:</entry>
 3552. <entry>furniture (M: jiàn, tào)</entry>
 3553. <entry>L10</entry>
 3554. </row>
 3555. <row>
 3556. <entry>jiājudiàn</entry>
 3557. <entry>家具店</entry>
 3558. <entry>N:</entry>
 3559. <entry>furniture store (M: jia)</entry>
 3560. <entry>L10</entry>
 3561. </row>
 3562. <row>
 3563. <entry>jiāli</entry>
 3564. <entry>家里</entry>
 3565. <entry>N:</entry>
 3566. <entry>in the home, in the family</entry>
 3567. <entry>L5</entry>
 3568. </row>
 3569. <row>
 3570. <entry>Jiānádà</entry>
 3571. <entry>加拿大</entry>
 3572. <entry>N:</entry>
 3573. <entry>Canada</entry>
 3574. <entry>L4</entry>
 3575. </row>
 3576. <row>
 3577. <entry>Jiāzhōu</entry>
 3578. <entry>加州</entry>
 3579. <entry>N:</entry>
 3580. <entry>California</entry>
 3581. <entry>L3</entry>
 3582. </row>
 3583. <row>
 3584. <entry>jiàqian</entry>
 3585. <entry>价钱</entry>
 3586. <entry>N:</entry>
 3587. <entry>price</entry>
 3588. <entry>L29</entry>
 3589. </row>
 3590. <row>
 3591. <entry>jiān</entry>
 3592. <entry>间</entry>
 3593. <entry>M:</entry>
 3594. <entry>(for rooms)</entry>
 3595. <entry>L10</entry>
 3596. </row>
 3597. <row>
 3598. <entry>jiǎnchá</entry>
 3599. <entry>检查</entry>
 3600. <entry>V:</entry>
 3601. <entry>to inspect, to check up</entry>
 3602. <entry>L13</entry>
 3603. </row>
 3604. <row>
 3605. <entry>jiǎntīzì</entry>
 3606. <entry>简体字</entry>
 3607. <entry>N:</entry>
 3608. <entry>short-form (simplified) characters</entry>
 3609. <entry>L7</entry>
 3610. </row>
 3611. <row>
 3612. <entry>jiàn</entry>
 3613. <entry>见</entry>
 3614. <entry>V:</entry>
 3615. <entry>to see, to meet (with) (more formal than kàn)</entry>
 3616. <entry>L12</entry>
 3617. </row>
 3618. <row>
 3619. <entry>jiàn</entry>
 3620. <entry>件</entry>
 3621. <entry>M:</entry>
 3622. <entry>a piece of, a matter of</entry>
 3623. <entry>L9</entry>
 3624. </row>
 3625. <row>
 3626. <entry>jiànjian</entry>
 3627. <entry>见见</entry>
 3628. <entry>V:</entry>
 3629. <entry>to pay a visit, to see</entry>
 3630. <entry>L19</entry>
 3631. </row>
 3632. <row>
 3633. <entry>jiànkāng</entry>
 3634. <entry>健康</entry>
 3635. <entry>N/SV:</entry>
 3636. <entry>health/to be healthy</entry>
 3637. <entry>L24</entry>
 3638. </row>
 3639. <row>
 3640. <entry>jiǎng</entry>
 3641. <entry>讲</entry>
 3642. <entry>V:</entry>
 3643. <entry>to speak, to talk (interchangeable with shuo)</entry>
 3644. <entry>L17</entry>
 3645. </row>
 3646. <row>
 3647. <entry>jiǎnghuà</entry>
 3648. <entry>讲话</entry>
 3649. <entry>V0:</entry>
 3650. <entry>to speak, to talk, to address</entry>
 3651. <entry>L17</entry>
 3652. </row>
 3653. <row>
 3654. <entry>jiǎngjiě</entry>
 3655. <entry>讲解</entry>
 3656. <entry>V:</entry>
 3657. <entry>to explain</entry>
 3658. <entry>L14</entry>
 3659. </row>
 3660. <row>
 3661. <entry>jiaō</entry>
 3662. <entry>教</entry>
 3663. <entry>V:</entry>
 3664. <entry>to teach</entry>
 3665. <entry>L6</entry>
 3666. </row>
 3667. <row>
 3668. <entry>jiāogěi</entry>
 3669. <entry>交给</entry>
 3670. <entry>V:</entry>
 3671. <entry>to hand over to, to give to</entry>
 3672. <entry>L8</entry>
 3673. </row>
 3674. <row>
 3675. <entry>jiāoliú</entry>
 3676. <entry>交流</entry>
 3677. <entry>V:</entry>
 3678. <entry>to exchange, to interchange</entry>
 3679. <entry>L19</entry>
 3680. </row>
 3681. <row>
 3682. <entry>jiāoshū</entry>
 3683. <entry>教书</entry>
 3684. <entry>V0:</entry>
 3685. <entry>to teach</entry>
 3686. <entry>L6</entry>
 3687. </row>
 3688. <row>
 3689. <entry>jiǎo</entry>
 3690. <entry>脚</entry>
 3691. <entry>N:</entry>
 3692. <entry>foot (M: -zhi)</entry>
 3693. <entry>L23</entry>
 3694. </row>
 3695. <row>
 3696. <entry>jiào</entry>
 3697. <entry>叫</entry>
 3698. <entry>EV:</entry>
 3699. <entry>to be called, to be named</entry>
 3700. <entry>L2</entry>
 3701. </row>
 3702. <row>
 3703. <entry>jiào</entry>
 3704. <entry>叫</entry>
 3705. <entry>V:</entry>
 3706. <entry>to order (dishes in a restaurant)</entry>
 3707. <entry>L22</entry>
 3708. </row>
 3709. <row>
 3710. <entry>jiào</entry>
 3711. <entry>叫</entry>
 3712. <entry>V:</entry>
 3713. <entry>to ask (someone to do something) or let (someone do
 3714. something)</entry>
 3715. <entry>L13</entry>
 3716. </row>
 3717. <row>
 3718. <entry>jiào</entry>
 3719. <entry>觉</entry>
 3720. <entry>BF:</entry>
 3721. <entry>sleep</entry>
 3722. <entry>L15</entry>
 3723. </row>
 3724. <row>
 3725. <entry>jiào/ràng...(gěi)</entry>
 3726. <entry>叫/让……(给)</entry>
 3727. <entry>CV:</entry>
 3728. <entry>by (agent marker)</entry>
 3729. <entry>L29</entry>
 3730. </row>
 3731. <row>
 3732. <entry>jiàohào</entry>
 3733. <entry>叫号</entry>
 3734. <entry>V0:</entry>
 3735. <entry>to call; calling for a phone number, to call station to
 3736. station</entry>
 3737. <entry>L29</entry>
 3738. </row>
 3739. <row>
 3740. <entry>jiàokēshū</entry>
 3741. <entry>教科书</entry>
 3742. <entry>N:</entry>
 3743. <entry>textbook</entry>
 3744. <entry>L28</entry>
 3745. </row>
 3746. <row>
 3747. <entry>jiàorén</entry>
 3748. <entry>叫人</entry>
 3749. <entry>V0:</entry>
 3750. <entry>to call person to person (phone call)</entry>
 3751. <entry>L29</entry>
 3752. </row>
 3753. <row>
 3754. <entry>jiàoshì</entry>
 3755. <entry>教室</entry>
 3756. <entry>N.</entry>
 3757. <entry>classroom (M: -jian)</entry>
 3758. <entry>L14</entry>
 3759. </row>
 3760. <row>
 3761. <entry>jiàoxuélóu</entry>
 3762. <entry>教学楼</entry>
 3763. <entry>N:</entry>
 3764. <entry>classroom building, lecture hall</entry>
 3765. <entry>L16</entry>
 3766. </row>
 3767. <row>
 3768. <entry>jiē</entry>
 3769. <entry>接</entry>
 3770. <entry>V:</entry>
 3771. <entry>to receive, to answer</entry>
 3772. <entry>L19</entry>
 3773. </row>
 3774. <row>
 3775. <entry>jiē</entry>
 3776. <entry>接</entry>
 3777. <entry>V:</entry>
 3778. <entry>to answer (telephone)</entry>
 3779. <entry>L22</entry>
 3780. </row>
 3781. <row>
 3782. <entry>jiē</entry>
 3783. <entry>接</entry>
 3784. <entry>V:</entry>
 3785. <entry>to meet and pick up someone (at airport, train station,
 3786. etc.)</entry>
 3787. <entry>L12</entry>
 3788. </row>
 3789. <row>
 3790. <entry>jiē</entry>
 3791. <entry>街</entry>
 3792. <entry>N:</entry>
 3793. <entry>street (M: -tiáo)</entry>
 3794. <entry>L12</entry>
 3795. </row>
 3796. <row>
 3797. <entry>jiē diànhuà</entry>
 3798. <entry>接电话</entry>
 3799. <entry>V0:</entry>
 3800. <entry>to answer the telephone, to take a telephone call</entry>
 3801. <entry>L19,22</entry>
 3802. </row>
 3803. <row>
 3804. <entry>jiēqià</entry>
 3805. <entry>接洽</entry>
 3806. <entry>V:</entry>
 3807. <entry>to contact, to arrange, to take up a matter with</entry>
 3808. <entry>L30</entry>
 3809. </row>
 3810. <row>
 3811. <entry>jiēshang</entry>
 3812. <entry>街上</entry>
 3813. <entry>N:</entry>
 3814. <entry>on the street</entry>
 3815. <entry>L12</entry>
 3816. </row>
 3817. <row>
 3818. <entry>-jié</entry>
 3819. <entry>—节</entry>
 3820. <entry>M:</entry>
 3821. <entry>(for a class period)</entry>
 3822. <entry>L14</entry>
 3823. </row>
 3824. <row>
 3825. <entry>jiémù</entry>
 3826. <entry>节目</entry>
 3827. <entry>N:</entry>
 3828. <entry>program</entry>
 3829. <entry>L18</entry>
 3830. </row>
 3831. <row>
 3832. <entry>jiézhàng</entry>
 3833. <entry>结账</entry>
 3834. <entry>V0:</entry>
 3835. <entry>to settle an account, to check out (of a hotel)</entry>
 3836. <entry>L25</entry>
 3837. </row>
 3838. <row>
 3839. <entry>jiěfàng</entry>
 3840. <entry>解放</entry>
 3841. <entry>V/N:</entry>
 3842. <entry>to liberate/liberation</entry>
 3843. <entry>L20</entry>
 3844. </row>
 3845. <row>
 3846. <entry>Jiěfàngjūn</entry>
 3847. <entry>解放军</entry>
 3848. <entry>N:</entry>
 3849. <entry>Liberation Army</entry>
 3850. <entry>L20</entry>
 3851. </row>
 3852. <row>
 3853. <entry>jiěfàngqū</entry>
 3854. <entry>解放区</entry>
 3855. <entry>N:</entry>
 3856. <entry>liberation area (zone, district)</entry>
 3857. <entry>L20</entry>
 3858. </row>
 3859. <row>
 3860. <entry>jiějie</entry>
 3861. <entry>姐姐</entry>
 3862. <entry>N:</entry>
 3863. <entry>older sister</entry>
 3864. <entry>L5</entry>
 3865. </row>
 3866. <row>
 3867. <entry>jiè</entry>
 3868. <entry>借</entry>
 3869. <entry>V:</entry>
 3870. <entry>to borrow, to lend</entry>
 3871. <entry>L23</entry>
 3872. </row>
 3873. <row>
 3874. <entry>jiègěi</entry>
 3875. <entry>借给</entry>
 3876. <entry>V:</entry>
 3877. <entry>to lend to</entry>
 3878. <entry>L23</entry>
 3879. </row>
 3880. <row>
 3881. <entry>jièshào</entry>
 3882. <entry>介绍</entry>
 3883. <entry>V:</entry>
 3884. <entry>to introduce</entry>
 3885. <entry>L16</entry>
 3886. </row>
 3887. <row>
 3888. <entry>jīnnián</entry>
 3889. <entry>今年</entry>
 3890. <entry>TW:</entry>
 3891. <entry>this year</entry>
 3892. <entry>L11</entry>
 3893. </row>
 3894. <row>
 3895. <entry>jīntiān</entry>
 3896. <entry>今天</entry>
 3897. <entry>TW:</entry>
 3898. <entry>today</entry>
 3899. <entry>L11</entry>
 3900. </row>
 3901. <row>
 3902. <entry>jīn</entry>
 3903. <entry>锦</entry>
 3904. <entry>SV:</entry>
 3905. <entry>be bright and beautiful</entry>
 3906. <entry>L30</entry>
 3907. </row>
 3908. <row>
 3909. <entry>jīnzhāng</entry>
 3910. <entry>紧张</entry>
 3911. <entry>SV:</entry>
 3912. <entry>to be tense, to be nervous, to be keyed up</entry>
 3913. <entry>L15</entry>
 3914. </row>
 3915. <row>
 3916. <entry>jìn</entry>
 3917. <entry>近</entry>
 3918. <entry>SV:</entry>
 3919. <entry>be near</entry>
 3920. <entry>L26</entry>
 3921. </row>
 3922. <row>
 3923. <entry>jìnchéng</entry>
 3924. <entry>进城</entry>
 3925. <entry>V0:</entry>
 3926. <entry>to go into the city or town</entry>
 3927. <entry>L29</entry>
 3928. </row>
 3929. <row>
 3930. <entry>jìnchūkǒu</entry>
 3931. <entry>进出口</entry>
 3932. <entry>N:</entry>
 3933. <entry>imports and exports; entrances and exits</entry>
 3934. <entry>L29</entry>
 3935. </row>
 3936. <row>
 3937. <entry>jìnkǒu</entry>
 3938. <entry>进口</entry>
 3939. <entry>N:</entry>
 3940. <entry>imports, entrances</entry>
 3941. <entry>L29</entry>
 3942. </row>
 3943. <row>
 3944. <entry>jìnlai</entry>
 3945. <entry>进来</entry>
 3946. <entry>V:</entry>
 3947. <entry>to come in</entry>
 3948. <entry>L17</entry>
 3949. </row>
 3950. <row>
 3951. <entry>jìnq</entry>
 3952. <entry>进去</entry>
 3953. <entry>V:</entry>
 3954. <entry>to go in</entry>
 3955. <entry>L17</entry>
 3956. </row>
 3957. <row>
 3958. <entry>jìnxíng</entry>
 3959. <entry>进行</entry>
 3960. <entry>V:</entry>
 3961. <entry>to proceed, to engage in, to carry out</entry>
 3962. <entry>L30</entry>
 3963. </row>
 3964. <row>
 3965. <entry>jīngjì</entry>
 3966. <entry>经济</entry>
 3967. <entry>N:</entry>
 3968. <entry>economy, economics</entry>
 3969. <entry>L27</entry>
 3970. </row>
 3971. <row>
 3972. <entry>jīngjìzuòr</entry>
 3973. <entry>经济座儿</entry>
 3974. <entry>N:</entry>
 3975. <entry>economy seat</entry>
 3976. <entry>L27</entry>
 3977. </row>
 3978. <row>
 3979. <entry>jīng(guo)</entry>
 3980. <entry>经(过)</entry>
 3981. <entry>CV/V:</entry>
 3982. <entry>by way of, go through, via</entry>
 3983. <entry>L11</entry>
 3984. </row>
 3985. <row>
 3986. <entry>jīngyàn</entry>
 3987. <entry>经验</entry>
 3988. <entry>N:</entry>
 3989. <entry>experience</entry>
 3990. <entry>L19</entry>
 3991. </row>
 3992. <row>
 3993. <entry>jiǔ</entry>
 3994. <entry>九</entry>
 3995. <entry>NU:</entry>
 3996. <entry>nine</entry>
 3997. <entry>L2</entry>
 3998. </row>
 3999. <row>
 4000. <entry>jiǔyuè</entry>
 4001. <entry>九月</entry>
 4002. <entry>TW:</entry>
 4003. <entry>September</entry>
 4004. <entry>L6</entry>
 4005. </row>
 4006. <row>
 4007. <entry>jiǔ</entry>
 4008. <entry>久</entry>
 4009. <entry>BF:</entry>
 4010. <entry>a long time</entry>
 4011. <entry>L20</entry>
 4012. </row>
 4013. <row>
 4014. <entry>jiǔ</entry>
 4015. <entry>酒</entry>
 4016. <entry>N:</entry>
 4017. <entry>alcoholic beverages</entry>
 4018. <entry>L9</entry>
 4019. </row>
 4020. <row>
 4021. <entry>jiù</entry>
 4022. <entry>就</entry>
 4023. <entry>A:</entry>
 4024. <entry>just, only</entry>
 4025. <entry>L12</entry>
 4026. </row>
 4027. <row>
 4028. <entry>jiù</entry>
 4029. <entry>旧</entry>
 4030. <entry>SV:</entry>
 4031. <entry>to be old, to be used (opposite of xīn)</entry>
 4032. <entry>L10</entry>
 4033. </row>
 4034. <row>
 4035. <entry>Jiù nème bàn.</entry>
 4036. <entry>就那么办</entry>
 4037. <entry>IE:</entry>
 4038. <entry>Do it that way.</entry>
 4039. <entry>L13</entry>
 4040. </row>
 4041. <row>
 4042. <entry>Jiù zhème bàn.</entry>
 4043. <entry>就这么办</entry>
 4044. <entry>IE:</entry>
 4045. <entry>Do it this way.</entry>
 4046. <entry>L13</entry>
 4047. </row>
 4048. <row>
 4049. <entry>jiùshi</entry>
 4050. <entry>就是</entry>
 4051. <entry>A-EV:</entry>
 4052. <entry>exactly, precisely (used for emphasis)</entry>
 4053. <entry>L8</entry>
 4054. </row>
 4055. <row>
 4056. <entry>jiùshi...yě</entry>
 4057. <entry>就是……也</entry>
 4058. <entry>MA:</entry>
 4059. <entry>even if ... nevertheless</entry>
 4060. <entry>L26</entry>
 4061. </row>
 4062. <row>
 4063. <entry>jú</entry>
 4064. <entry>局</entry>
 4065. <entry>N:</entry>
 4066. <entry>bureau, office</entry>
 4067. <entry>L30</entry>
 4068. </row>
 4069. <row>
 4070. <entry>júzi</entry>
 4071. <entry>橘子</entry>
 4072. <entry>N:</entry>
 4073. <entry>orange</entry>
 4074. <entry>L22</entry>
 4075. </row>
 4076. <row>
 4077. <entry>júzishuǐ</entry>
 4078. <entry>橘子水</entry>
 4079. <entry>N:</entry>
 4080. <entry>orange juice</entry>
 4081. <entry>L22</entry>
 4082. </row>
 4083. <row>
 4084. <entry>-jù</entry>
 4085. <entry>—句</entry>
 4086. <entry>Ms</entry>
 4087. <entry>(for sentence)</entry>
 4088. <entry>L22</entry>
 4089. </row>
 4090. <row>
 4091. <entry>jùlí</entry>
 4092. <entry>距离</entry>
 4093. <entry>N:</entry>
 4094. <entry>distance</entry>
 4095. <entry>L26</entry>
 4096. </row>
 4097. <row>
 4098. <entry>jùzi</entry>
 4099. <entry>句子</entry>
 4100. <entry>N:</entry>
 4101. <entry>sentence</entry>
 4102. <entry>L22</entry>
 4103. </row>
 4104. <row>
 4105. <entry>juéde</entry>
 4106. <entry>觉得</entry>
 4107. <entry>V:</entry>
 4108. <entry>to feel (that) ... , to think</entry>
 4109. <entry>L14</entry>
 4110. </row>
 4111. <row>
 4112. <entry>juéxīn</entry>
 4113. <entry>决心</entry>
 4114. <entry>V/N:</entry>
 4115. <entry>to decide, to resolve/decision,</entry>
 4116. <entry>L19</entry>
 4117. </row>
 4118. <row>
 4119. <entry>jūnrén</entry>
 4120. <entry>军人</entry>
 4121. <entry>N:</entry>
 4122. <entry>military personnel, serviceman</entry>
 4123. <entry>L15</entry>
 4124. </row>
 4125. <row>
 4126. <entry>kāfēi</entry>
 4127. <entry>咖啡</entry>
 4128. <entry>N:</entry>
 4129. <entry>coffee</entry>
 4130. <entry>L22</entry>
 4131. </row>
 4132. <row>
 4133. <entry>kāi chuānghu</entry>
 4134. <entry>开窗户</entry>
 4135. <entry>VO:</entry>
 4136. <entry>to open the window</entry>
 4137. <entry>L15</entry>
 4138. </row>
 4139. <row>
 4140. <entry>kāi qìchē</entry>
 4141. <entry>开汽车</entry>
 4142. <entry>VO:</entry>
 4143. <entry>to drive a car</entry>
 4144. <entry>L11</entry>
 4145. </row>
 4146. <row>
 4147. <entry>kāi yùndònghuì</entry>
 4148. <entry>开运动会</entry>
 4149. <entry>VO:</entry>
 4150. <entry>to hold an athletic meet</entry>
 4151. <entry>L16</entry>
 4152. </row>
 4153. <row>
 4154. <entry>kāiháng</entry>
 4155. <entry>开航</entry>
 4156. <entry>V/VO:</entry>
 4157. <entry>to set sail; to become open for navigation</entry>
 4158. <entry>L27</entry>
 4159. </row>
 4160. <row>
 4161. <entry>kāihuì</entry>
 4162. <entry>开会</entry>
 4163. <entry>VO/Vs</entry>
 4164. <entry>to hold a meeting, to attend a meeting</entry>
 4165. <entry>L12</entry>
 4166. </row>
 4167. <row>
 4168. <entry>kāikai</entry>
 4169. <entry>开开</entry>
 4170. <entry>V:</entry>
 4171. <entry>to turn on (electric switch), to open</entry>
 4172. <entry>L22</entry>
 4173. </row>
 4174. <row>
 4175. <entry>kāimén</entry>
 4176. <entry>开门</entry>
 4177. <entry>VO:</entry>
 4178. <entry>to open the door</entry>
 4179. <entry>L15</entry>
 4180. </row>
 4181. <row>
 4182. <entry>kāishī</entry>
 4183. <entry>开始</entry>
 4184. <entry>V:</entry>
 4185. <entry>to start, to begin</entry>
 4186. <entry>L12</entry>
 4187. </row>
 4188. <row>
 4189. <entry>kāixué</entry>
 4190. <entry>开学</entry>
 4191. <entry>VO:</entry>
 4192. <entry>school starts, term begins</entry>
 4193. <entry>L16</entry>
 4194. </row>
 4195. <row>
 4196. <entry>kàn</entry>
 4197. <entry>看</entry>
 4198. <entry>V:</entry>
 4199. <entry>to read, to look at, to look</entry>
 4200. <entry>L6</entry>
 4201. </row>
 4202. <row>
 4203. <entry>kàn bìng</entry>
 4204. <entry>看病</entry>
 4205. <entry>V0:</entry>
 4206. <entry>(of a doctor) see a patient; (of a patient) see a doctor for
 4207. diagnosis</entry>
 4208. <entry>L24</entry>
 4209. </row>
 4210. <row>
 4211. <entry>kànbuqǐ</entry>
 4212. <entry>看不起</entry>
 4213. <entry>RV:</entry>
 4214. <entry>cannot afford to see (movie, opera, etc.); to look down upon,
 4215. despise</entry>
 4216. <entry>L24</entry>
 4217. </row>
 4218. <row>
 4219. <entry>kàndeqǐ</entry>
 4220. <entry>看得起</entry>
 4221. <entry>RV:</entry>
 4222. <entry>can afford to see (movie, opera, etc.); to look up to, to
 4223. respect</entry>
 4224. <entry>L24</entry>
 4225. </row>
 4226. <row>
 4227. <entry>kàn diànyǐng(r)</entry>
 4228. <entry>看电影(儿)</entry>
 4229. <entry>V0:</entry>
 4230. <entry>to watch a movie, to see a movie</entry>
 4231. <entry>L21</entry>
 4232. </row>
 4233. <row>
 4234. <entry>kànjian</entry>
 4235. <entry>看见</entry>
 4236. <entry>V:</entry>
 4237. <entry>to see, to perceive</entry>
 4238. <entry>L12</entry>
 4239. </row>
 4240. <row>
 4241. <entry>kànshū</entry>
 4242. <entry>看书</entry>
 4243. <entry>V0:</entry>
 4244. <entry>to read, to read a book</entry>
 4245. <entry>L6</entry>
 4246. </row>
 4247. <row>
 4248. <entry>kànwánle</entry>
 4249. <entry>看完了</entry>
 4250. <entry>RV:</entry>
 4251. <entry>have finished reading</entry>
 4252. <entry>L21</entry>
 4253. </row>
 4254. <row>
 4255. <entry>kǎo</entry>
 4256. <entry>考</entry>
 4257. <entry>V:</entry>
 4258. <entry>to test, to give or take an examination, to quiz</entry>
 4259. <entry>L14</entry>
 4260. </row>
 4261. <row>
 4262. <entry>kǎoshì</entry>
 4263. <entry>考试</entry>
 4264. <entry>N:</entry>
 4265. <entry>test, examination</entry>
 4266. <entry>L14</entry>
 4267. </row>
 4268. <row>
 4269. <entry>kào</entry>
 4270. <entry>罪</entry>
 4271. <entry>V:</entry>
 4272. <entry>near, by; to rely on, to lean against</entry>
 4273. <entry>L27</entry>
 4274. </row>
 4275. <row>
 4276. <entry>kē</entry>
 4277. <entry>科</entry>
 4278. <entry>N:</entry>
 4279. <entry>section ( a subdivision of an administrative unit)</entry>
 4280. <entry>L29</entry>
 4281. </row>
 4282. <row>
 4283. <entry>kēxué</entry>
 4284. <entry>科学</entry>
 4285. <entry>N:</entry>
 4286. <entry>science</entry>
 4287. <entry>L30</entry>
 4288. </row>
 4289. <row>
 4290. <entry>kě</entry>
 4291. <entry>可</entry>
 4292. <entry>A:</entry>
 4293. <entry>indeed</entry>
 4294. <entry>L25</entry>
 4295. </row>
 4296. <row>
 4297. <entry>kěnéng</entry>
 4298. <entry>可能</entry>
 4299. <entry>SV:</entry>
 4300. <entry>to be possible</entry>
 4301. <entry>L13</entry>
 4302. </row>
 4303. <row>
 4304. <entry>kěshi</entry>
 4305. <entry>可是</entry>
 4306. <entry>MA:</entry>
 4307. <entry>but, however</entry>
 4308. <entry>L9</entry>
 4309. </row>
 4310. <row>
 4311. <entry>kěyi</entry>
 4312. <entry>可以</entry>
 4313. <entry>AV:</entry>
 4314. <entry>can (permissible), O.K.</entry>
 4315. <entry>L8</entry>
 4316. </row>
 4317. <row>
 4318. <entry>kè</entry>
 4319. <entry>课</entry>
 4320. <entry>N:</entry>
 4321. <entry>subject, course, lesson, class</entry>
 4322. <entry>L14</entry>
 4323. </row>
 4324. <row>
 4325. <entry>-kè</entry>
 4326. <entry>—刻</entry>
 4327. <entry>N:</entry>
 4328. <entry>(for a quarter of an hour)</entry>
 4329. <entry>L14</entry>
 4330. </row>
 4331. <row>
 4332. <entry>kèqi</entry>
 4333. <entry>客气</entry>
 4334. <entry>SV/IE:</entry>
 4335. <entry>to be polite, courteous</entry>
 4336. <entry>L12</entry>
 4337. </row>
 4338. <row>
 4339. <entry>kèrén</entry>
 4340. <entry>客人</entry>
 4341. <entry>N:</entry>
 4342. <entry>guest</entry>
 4343. <entry>L19</entry>
 4344. </row>
 4345. <row>
 4346. <entry>kètīng</entry>
 4347. <entry>客厅</entry>
 4348. <entry>N:</entry>
 4349. <entry>parlor, living room (M: -jian)</entry>
 4350. <entry/>
 4351. </row>
 4352. <row>
 4353. <entry>kèshì</entry>
 4354. <entry>课室</entry>
 4355. <entry>N:</entry>
 4356. <entry>classroom (M: jian)</entry>
 4357. <entry>L14</entry>
 4358. </row>
 4359. <row>
 4360. <entry>kèwén</entry>
 4361. <entry>课文</entry>
 4362. <entry>N:</entry>
 4363. <entry>text of a lesson</entry>
 4364. <entry>L14</entry>
 4365. </row>
 4366. <row>
 4367. <entry>kěn</entry>
 4368. <entry>肯</entry>
 4369. <entry>AV:</entry>
 4370. <entry>to be willing to</entry>
 4371. <entry>L13</entry>
 4372. </row>
 4373. <row>
 4374. <entry>kōngqi tiáojiéqì</entry>
 4375. <entry>空气调节器</entry>
 4376. <entry>N:</entry>
 4377. <entry>air conditioner</entry>
 4378. <entry>L25</entry>
 4379. </row>
 4380. <row>
 4381. <entry>kǒngpà</entry>
 4382. <entry>恐怕</entry>
 4383. <entry>A:</entry>
 4384. <entry>be afraid that, probably</entry>
 4385. <entry>L25</entry>
 4386. </row>
 4387. <row>
 4388. <entry>kǒudàir</entry>
 4389. <entry>口袋儿</entry>
 4390. <entry>N:</entry>
 4391. <entry>pocket</entry>
 4392. <entry>L29</entry>
 4393. </row>
 4394. <row>
 4395. <entry>kū</entry>
 4396. <entry>哭</entry>
 4397. <entry>V:</entry>
 4398. <entry>to cry, to weep</entry>
 4399. <entry>L30</entry>
 4400. </row>
 4401. <row>
 4402. <entry>kuài</entry>
 4403. <entry>快</entry>
 4404. <entry>SV/A:</entry>
 4405. <entry>to be fast, to be quick/be about to, almost, soon</entry>
 4406. <entry>L15</entry>
 4407. </row>
 4408. <row>
 4409. <entry>kuàichē</entry>
 4410. <entry>快车</entry>
 4411. <entry>N:</entry>
 4412. <entry>express train/bus</entry>
 4413. <entry>L20</entry>
 4414. </row>
 4415. <row>
 4416. <entry>kuàichēpiào</entry>
 4417. <entry>快车票</entry>
 4418. <entry>N:</entry>
 4419. <entry>express train/bus ticket</entry>
 4420. <entry>L20</entry>
 4421. </row>
 4422. <row>
 4423. <entry>kuàixìn</entry>
 4424. <entry>快信</entry>
 4425. <entry>N:</entry>
 4426. <entry>express mail, special delivery</entry>
 4427. <entry>L19</entry>
 4428. </row>
 4429. <row>
 4430. <entry>kuàiyào</entry>
 4431. <entry>快要</entry>
 4432. <entry>A:</entry>
 4433. <entry>to be about to (imminent)</entry>
 4434. <entry>L15</entry>
 4435. </row>
 4436. <row>
 4437. <entry>-kuài (qián)</entry>
 4438. <entry>—块(钱)</entry>
 4439. <entry>N:</entry>
 4440. <entry>dollar</entry>
 4441. <entry>L7</entry>
 4442. </row>
 4443. <row>
 4444. <entry>kuaìzi</entry>
 4445. <entry>筷子</entry>
 4446. <entry>N:</entry>
 4447. <entry>chopsticks (M: shuāng)</entry>
 4448. <entry>L8</entry>
 4449. </row>
 4450. <row>
 4451. <entry>kuān</entry>
 4452. <entry>宽</entry>
 4453. <entry>SV/N:</entry>
 4454. <entry>be wide, be broad/width</entry>
 4455. <entry>L29</entry>
 4456. </row>
 4457. <row>
 4458. <entry>là</entry>
 4459. <entry>辣</entry>
 4460. <entry>SV:</entry>
 4461. <entry>be hot (peppery)</entry>
 4462. <entry>L30</entry>
 4463. </row>
 4464. <row>
 4465. <entry>lái</entry>
 4466. <entry>来</entry>
 4467. <entry>V:</entry>
 4468. <entry>to come, to come to</entry>
 4469. <entry>L10</entry>
 4470. </row>
 4471. <row>
 4472. <entry>lái</entry>
 4473. <entry>来</entry>
 4474. <entry>V:</entry>
 4475. <entry>to send, to call</entry>
 4476. <entry>L29</entry>
 4477. </row>
 4478. <row>
 4479. <entry>láidejí</entry>
 4480. <entry>来得及</entry>
 4481. <entry>RV:</entry>
 4482. <entry>There is enough time.</entry>
 4483. <entry>L28</entry>
 4484. </row>
 4485. <row>
 4486. <entry>láihuípiào</entry>
 4487. <entry>来回票</entry>
 4488. <entry>N:</entry>
 4489. <entry>round-trip ticket</entry>
 4490. <entry>L27</entry>
 4491. </row>
 4492. <row>
 4493. <entry>lán</entry>
 4494. <entry>蓝</entry>
 4495. <entry>SV:</entry>
 4496. <entry>be blue</entry>
 4497. <entry>L25</entry>
 4498. </row>
 4499. <row>
 4500. <entry>lǎn</entry>
 4501. <entry>懒</entry>
 4502. <entry>SV:</entry>
 4503. <entry>be lazy</entry>
 4504. <entry>L26</entry>
 4505. </row>
 4506. <row>
 4507. <entry>láodòng</entry>
 4508. <entry>劳动</entry>
 4509. <entry>V/N:</entry>
 4510. <entry>to work physically/manual labor</entry>
 4511. <entry>L17</entry>
 4512. </row>
 4513. <row>
 4514. <entry>Láodòngjié</entry>
 4515. <entry>劳动节</entry>
 4516. <entry>N:</entry>
 4517. <entry>Labor Day</entry>
 4518. <entry>L17</entry>
 4519. </row>
 4520. <row>
 4521. <entry>lǎo</entry>
 4522. <entry>老</entry>
 4523. <entry>SV:</entry>
 4524. <entry>to be old</entry>
 4525. <entry>L13</entry>
 4526. </row>
 4527. <row>
 4528. <entry>lǎo (after a surname)</entry>
 4529. <entry>老</entry>
 4530. <entry>N:</entry>
 4531. <entry>(a respectful term used to address an older person)</entry>
 4532. <entry>L13</entry>
 4533. </row>
 4534. <row>
 4535. <entry>lǎo (before a surname)</entry>
 4536. <entry>老</entry>
 4537. <entry>N:</entry>
 4538. <entry>(a casual term used to address a close friend)</entry>
 4539. <entry>L13</entry>
 4540. </row>
 4541. <row>
 4542. <entry>lǎo</entry>
 4543. <entry>老</entry>
 4544. <entry>A:</entry>
 4545. <entry>always (doing something)</entry>
 4546. <entry>L20</entry>
 4547. </row>
 4548. <row>
 4549. <entry>lǎojiā</entry>
 4550. <entry>老家</entry>
 4551. <entry>N:</entry>
 4552. <entry>original home</entry>
 4553. <entry>L4</entry>
 4554. </row>
 4555. <row>
 4556. <entry>lǎo(shi)</entry>
 4557. <entry>老(是)</entry>
 4558. <entry>A:</entry>
 4559. <entry>always</entry>
 4560. <entry>L30</entry>
 4561. </row>
 4562. <row>
 4563. <entry>lǎoshī</entry>
 4564. <entry>老师</entry>
 4565. <entry>N:</entry>
 4566. <entry>teacher</entry>
 4567. <entry>L8</entry>
 4568. </row>
 4569. <row>
 4570. <entry>-le</entry>
 4571. <entry>—了</entry>
 4572. <entry>P:</entry>
 4573. <entry>(marker of completed action)</entry>
 4574. <entry>L12</entry>
 4575. </row>
 4576. <row>
 4577. <entry>-le</entry>
 4578. <entry>—了</entry>
 4579. <entry>P:</entry>
 4580. <entry>(marker of change of status,usually signified by now in English
 4581. translation; &quot;no longer&quot; or &quot;no more&quot; in
 4582. negative sentence </entry>
 4583. <entry>L13</entry>
 4584. </row>
 4585. <row>
 4586. <entry>lèi</entry>
 4587. <entry>累</entry>
 4588. <entry>SV:</entry>
 4589. <entry>be tired</entry>
 4590. <entry>L26</entry>
 4591. </row>
 4592. <row>
 4593. <entry>lěng</entry>
 4594. <entry>冷</entry>
 4595. <entry>SV:</entry>
 4596. <entry>be cold</entry>
 4597. <entry>L25</entry>
 4598. </row>
 4599. <row>
 4600. <entry>lěngqì</entry>
 4601. <entry>冷气</entry>
 4602. <entry>N:</entry>
 4603. <entry>air conditioning (cold air)</entry>
 4604. <entry>L25</entry>
 4605. </row>
 4606. <row>
 4607. <entry>lí</entry>
 4608. <entry>离</entry>
 4609. <entry>CV:</entry>
 4610. <entry>from (be separated from)</entry>
 4611. <entry>L26</entry>
 4612. </row>
 4613. <row>
 4614. <entry>líkāi</entry>
 4615. <entry>离开</entry>
 4616. <entry>V:</entry>
 4617. <entry>leave</entry>
 4618. <entry>L11</entry>
 4619. </row>
 4620. <row>
 4621. <entry>lǐ</entry>
 4622. <entry>里</entry>
 4623. <entry>M:</entry>
 4624. <entry>a Chinese mile (1/3 mile)</entry>
 4625. <entry>L26</entry>
 4626. </row>
 4627. <row>
 4628. <entry>-lǐ</entry>
 4629. <entry>—里</entry>
 4630. <entry>PosN:</entry>
 4631. <entry>in ..., inside ...</entry>
 4632. <entry>L5</entry>
 4633. </row>
 4634. <row>
 4635. <entry>lǐbiān(r)</entry>
 4636. <entry>里边(儿)</entry>
 4637. <entry>N:</entry>
 4638. <entry>inside</entry>
 4639. <entry>L21</entry>
 4640. </row>
 4641. <row>
 4642. <entry>lǐmiàn</entry>
 4643. <entry>里面</entry>
 4644. <entry>N:</entry>
 4645. <entry>inside</entry>
 4646. <entry>L21</entry>
 4647. </row>
 4648. <row>
 4649. <entry>lǐtou/lǐ</entry>
 4650. <entry>里头/里</entry>
 4651. <entry>PosN:</entry>
 4652. <entry>inside, within</entry>
 4653. <entry>L6</entry>
 4654. </row>
 4655. <row>
 4656. <entry>lìkè (jiù)</entry>
 4657. <entry>立刻(就)</entry>
 4658. <entry>A:</entry>
 4659. <entry>immediately, at once</entry>
 4660. <entry>L15</entry>
 4661. </row>
 4662. <row>
 4663. <entry>lìhai</entry>
 4664. <entry>利害</entry>
 4665. <entry>SV:</entry>
 4666. <entry>be fierce, be terrible, be severe</entry>
 4667. <entry>L25</entry>
 4668. </row>
 4669. <row>
 4670. <entry>lián...yě (or dōu)</entry>
 4671. <entry>连……也(都)</entry>
 4672. <entry>PT:</entry>
 4673. <entry>even ...</entry>
 4674. <entry>L18</entry>
 4675. </row>
 4676. <row>
 4677. <entry>liǎn</entry>
 4678. <entry>脸</entry>
 4679. <entry>N:</entry>
 4680. <entry>face (human)</entry>
 4681. <entry>L24</entry>
 4682. </row>
 4683. <row>
 4684. <entry>liànxí</entry>
 4685. <entry>练习</entry>
 4686. <entry>V/N:</entry>
 4687. <entry>to practice/exercise, drill</entry>
 4688. <entry>L14</entry>
 4689. </row>
 4690. <row>
 4691. <entry>liǎng</entry>
 4692. <entry>两</entry>
 4693. <entry>NU:</entry>
 4694. <entry>two, couple of</entry>
 4695. <entry>L5</entry>
 4696. </row>
 4697. <row>
 4698. <entry>liǎngdiǎn (zhōng)</entry>
 4699. <entry>两点(钟)</entry>
 4700. <entry>TW:</entry>
 4701. <entry>two o&apos;clock</entry>
 4702. <entry>L14</entry>
 4703. </row>
 4704. <row>
 4705. <entry>liàng</entry>
 4706. <entry>亮</entry>
 4707. <entry>SV:</entry>
 4708. <entry>be light or be bright (Opp. of dark)</entry>
 4709. <entry>L25</entry>
 4710. </row>
 4711. <row>
 4712. <entry>liǎojiě</entry>
 4713. <entry>了解</entry>
 4714. <entry>V:</entry>
 4715. <entry>to understand, to comprehend</entry>
 4716. <entry>L19</entry>
 4717. </row>
 4718. <row>
 4719. <entry>-liǎo</entry>
 4720. <entry>—了</entry>
 4721. <entry>RVE:</entry>
 4722. <entry>shows capability for doing and/or carrying through to completion
 4723. (the ending -liǎo appears only in the potential type.)</entry>
 4724. <entry>L26</entry>
 4725. </row>
 4726. <row>
 4727. <entry>líng</entry>
 4728. <entry>零</entry>
 4729. <entry>NU:</entry>
 4730. <entry>zero</entry>
 4731. <entry>L2</entry>
 4732. </row>
 4733. <row>
 4734. <entry>língqián</entry>
 4735. <entry>零钱</entry>
 4736. <entry>N:</entry>
 4737. <entry>small change</entry>
 4738. <entry>L27</entry>
 4739. </row>
 4740. <row>
 4741. <entry>lǐngshì</entry>
 4742. <entry>领事</entry>
 4743. <entry>N:</entry>
 4744. <entry>consul</entry>
 4745. <entry>L26</entry>
 4746. </row>
 4747. <row>
 4748. <entry>lǐngshìquǎn</entry>
 4749. <entry>领事馆</entry>
 4750. <entry>N:</entry>
 4751. <entry>consulate</entry>
 4752. <entry>L26</entry>
 4753. </row>
 4754. <row>
 4755. <entry>liú</entry>
 4756. <entry>田</entry>
 4757. <entry>V:</entry>
 4758. <entry>to keep, to set aside, to detain, to save</entry>
 4759. <entry>L27</entry>
 4760. </row>
 4761. <row>
 4762. <entry>liù</entry>
 4763. <entry>六</entry>
 4764. <entry>NU:</entry>
 4765. <entry>six</entry>
 4766. <entry>L2</entry>
 4767. </row>
 4768. <row>
 4769. <entry>liùdiǎn guò yíkè</entry>
 4770. <entry>六点过一刻</entry>
 4771. <entry>TW:</entry>
 4772. <entry>a quarter past six</entry>
 4773. <entry>L14</entry>
 4774. </row>
 4775. <row>
 4776. <entry>lóu</entry>
 4777. <entry>楼</entry>
 4778. <entry>N:</entry>
 4779. <entry>storied building, story, floor</entry>
 4780. <entry>L16</entry>
 4781. </row>
 4782. <row>
 4783. <entry>lóufáng</entry>
 4784. <entry>楼房</entry>
 4785. <entry>N:</entry>
 4786. <entry>building with two or more stories</entry>
 4787. <entry>L16</entry>
 4788. </row>
 4789. <row>
 4790. <entry>lóushàng</entry>
 4791. <entry>楼上</entry>
 4792. <entry>PW/N:</entry>
 4793. <entry>upstairs</entry>
 4794. <entry>L21</entry>
 4795. </row>
 4796. <row>
 4797. <entry>lóutī</entry>
 4798. <entry>楼梯</entry>
 4799. <entry>N:</entry>
 4800. <entry>stairs</entry>
 4801. <entry>L21</entry>
 4802. </row>
 4803. <row>
 4804. <entry>lóuxià</entry>
 4805. <entry>楼下</entry>
 4806. <entry>PW/N:</entry>
 4807. <entry>downstairs</entry>
 4808. <entry>L21</entry>
 4809. </row>
 4810. <row>
 4811. <entry>lǚguǎn</entry>
 4812. <entry>旅馆</entry>
 4813. <entry>N:</entry>
 4814. <entry>hotel</entry>
 4815. <entry>L25</entry>
 4816. </row>
 4817. <row>
 4818. <entry>lǚkè</entry>
 4819. <entry>旅客</entry>
 4820. <entry>N:</entry>
 4821. <entry>traveler, passenger</entry>
 4822. <entry>L27</entry>
 4823. </row>
 4824. <row>
 4825. <entry>lǚxíng</entry>
 4826. <entry>旅行</entry>
 4827. <entry>V/N: </entry>
 4828. <entry>to travel/travel</entry>
 4829. <entry>L20</entry>
 4830. </row>
 4831. <row>
 4832. <entry>lǚxíng jìhuà</entry>
 4833. <entry>旅行计划</entry>
 4834. <entry>N: </entry>
 4835. <entry>a travel plan</entry>
 4836. <entry>L20</entry>
 4837. </row>
 4838. <row>
 4839. <entry>lǚxíng zhīpiào</entry>
 4840. <entry>旅行支票</entry>
 4841. <entry>N: </entry>
 4842. <entry>traveler&apos;s check</entry>
 4843. <entry>L20</entry>
 4844. </row>
 4845. <row>
 4846. <entry>lǚxíngshè</entry>
 4847. <entry>旅行社</entry>
 4848. <entry>N: </entry>
 4849. <entry>travel agency</entry>
 4850. <entry>L20</entry>
 4851. </row>
 4852. <row>
 4853. <entry>lù</entry>
 4854. <entry>路</entry>
 4855. <entry>N/M: </entry>
 4856. <entry>road/route</entry>
 4857. <entry>L26</entry>
 4858. </row>
 4859. <row>
 4860. <entry>lùkoǔr</entry>
 4861. <entry>路口儿</entry>
 4862. <entry>N: </entry>
 4863. <entry>intersection, crossing</entry>
 4864. <entry>L26</entry>
 4865. </row>
 4866. <row>
 4867. <entry>lùshang</entry>
 4868. <entry>路上</entry>
 4869. <entry>PW/A: </entry>
 4870. <entry>on the road/en route</entry>
 4871. <entry>L27</entry>
 4872. </row>
 4873. <row>
 4874. <entry>lùxiálai</entry>
 4875. <entry>录下来</entry>
 4876. <entry>V: </entry>
 4877. <entry>to record (on tape)</entry>
 4878. <entry>L22</entry>
 4879. </row>
 4880. <row>
 4881. <entry>lùyīnjī</entry>
 4882. <entry>录音机</entry>
 4883. <entry>N: </entry>
 4884. <entry>tape recorder</entry>
 4885. <entry>L22</entry>
 4886. </row>
 4887. <row>
 4888. <entry>lùyīngjī/lùxiàngjī</entry>
 4889. <entry>录影机/录像机</entry>
 4890. <entry>N:</entry>
 4891. <entry>video recorder</entry>
 4892. <entry>L22</entry>
 4893. </row>
 4894. <row>
 4895. <entry>luòshí</entry>
 4896. <entry>落实</entry>
 4897. <entry>V: </entry>
 4898. <entry>to confirm, to make sure, to carry out, to fulfill</entry>
 4899. <entry>L27</entry>
 4900. </row>
 4901. <row>
 4902. <entry>ma</entry>
 4903. <entry>吗</entry>
 4904. <entry>P: </entry>
 4905. <entry>(question marker)</entry>
 4906. <entry>L2</entry>
 4907. </row>
 4908. <row>
 4909. <entry>māma</entry>
 4910. <entry>妈妈</entry>
 4911. <entry>N: </entry>
 4912. <entry>mama, mother</entry>
 4913. <entry>L22</entry>
 4914. </row>
 4915. <row>
 4916. <entry>máfan</entry>
 4917. <entry>麻烦</entry>
 4918. <entry>SV/V/N: </entry>
 4919. <entry>to be troublesome/to trouble, to bother/trouble</entry>
 4920. <entry>L9</entry>
 4921. </row>
 4922. <row>
 4923. <entry>mǎ</entry>
 4924. <entry>马</entry>
 4925. <entry>N: </entry>
 4926. <entry>horse (M: pǐ)</entry>
 4927. <entry>L18</entry>
 4928. </row>
 4929. <row>
 4930. <entry>mǎshàng</entry>
 4931. <entry>马上</entry>
 4932. <entry>A: </entry>
 4933. <entry>right away, at once</entry>
 4934. <entry>L19</entry>
 4935. </row>
 4936. <row>
 4937. <entry>mǎi</entry>
 4938. <entry>买</entry>
 4939. <entry>V: </entry>
 4940. <entry>to buy</entry>
 4941. <entry>L7</entry>
 4942. </row>
 4943. <row>
 4944. <entry>mǎibuqǐ</entry>
 4945. <entry>买不起</entry>
 4946. <entry>RV: </entry>
 4947. <entry>cannot afford to buy</entry>
 4948. <entry>L24</entry>
 4949. </row>
 4950. <row>
 4951. <entry>mǎideqǐ</entry>
 4952. <entry>买得起</entry>
 4953. <entry>RV: </entry>
 4954. <entry>can afford to buy</entry>
 4955. <entry>L24</entry>
 4956. </row>
 4957. <row>
 4958. <entry>mǎimai</entry>
 4959. <entry>买卖</entry>
 4960. <entry>N: </entry>
 4961. <entry>business</entry>
 4962. <entry>L9</entry>
 4963. </row>
 4964. <row>
 4965. <entry>mài</entry>
 4966. <entry>卖</entry>
 4967. <entry>V: </entry>
 4968. <entry>to sell, to sell for</entry>
 4969. <entry>L7</entry>
 4970. </row>
 4971. <row>
 4972. <entry>màigèi</entry>
 4973. <entry>卖给</entry>
 4974. <entry>V: </entry>
 4975. <entry>to sell to...</entry>
 4976. <entry>L8</entry>
 4977. </row>
 4978. <row>
 4979. <entry>mǎn</entry>
 4980. <entry>满</entry>
 4981. <entry>SV/V: </entry>
 4982. <entry>be full, be packed/to fill</entry>
 4983. <entry>L25</entry>
 4984. </row>
 4985. <row>
 4986. <entry>màn</entry>
 4987. <entry>慢</entry>
 4988. <entry>SV:</entry>
 4989. <entry>to be slow</entry>
 4990. <entry>L15</entry>
 4991. </row>
 4992. <row>
 4993. <entry>mànchē</entry>
 4994. <entry>慢车</entry>
 4995. <entry>N:</entry>
 4996. <entry>local train/bus (Lit. slow train)</entry>
 4997. <entry>L20</entry>
 4998. </row>
 4999. <row>
 5000. <entry>màndiǎnr zhǒu!</entry>
 5001. <entry>慢点儿走!</entry>
 5002. <entry>IE:</entry>
 5003. <entry>Don&apos;t go yet! Stay! Wait a minute! Take your time! Good-bye!
 5004. Take care !</entry>
 5005. <entry>L17</entry>
 5006. </row>
 5007. <row>
 5008. <entry>máng</entry>
 5009. <entry>忙</entry>
 5010. <entry>SV:</entry>
 5011. <entry>to be busy, to be in a hurry</entry>
 5012. <entry>L12</entry>
 5013. </row>
 5014. <row>
 5015. <entry>mángsǐle</entry>
 5016. <entry>忙死了</entry>
 5017. <entry>PH:</entry>
 5018. <entry>extremely busy (metaphorical &quot;busy to death&quot;)</entry>
 5019. <entry>L24</entry>
 5020. </row>
 5021. <row>
 5022. <entry>-máo(qián)</entry>
 5023. <entry>—毛(钱)</entry>
 5024. <entry>N:</entry>
 5025. <entry>dimes</entry>
 5026. <entry>L7</entry>
 5027. </row>
 5028. <row>
 5029. <entry>máobǐ</entry>
 5030. <entry>毛笔</entry>
 5031. <entry>N:</entry>
 5032. <entry>(Chinese) brush pen (M: zhī)</entry>
 5033. <entry>L7</entry>
 5034. </row>
 5035. <row>
 5036. <entry>máobing</entry>
 5037. <entry>毛病</entry>
 5038. <entry>N:</entry>
 5039. <entry>malfunction, breakdown, defect</entry>
 5040. <entry>L18</entry>
 5041. </row>
 5042. <row>
 5043. <entry>méi-</entry>
 5044. <entry>没—</entry>
 5045. <entry>P/A:</entry>
 5046. <entry>(non-functional negative prefix to verbs)</entry>
 5047. <entry>L20</entry>
 5048. </row>
 5049. <row>
 5050. <entry>méi-</entry>
 5051. <entry>没—</entry>
 5052. <entry>PT:</entry>
 5053. <entry>(marker of negative or completed action)</entry>
 5054. <entry>L12</entry>
 5055. </row>
 5056. <row>
 5057. <entry>méicháchúlai</entry>
 5058. <entry>没查出来</entry>
 5059. <entry>RV:</entry>
 5060. <entry>failed to find out</entry>
 5061. <entry>L23</entry>
 5062. </row>
 5063. <row>
 5064. <entry>méikànwán</entry>
 5065. <entry>没看完</entry>
 5066. <entry>RV:</entry>
 5067. <entry>haven&apos;t finished reading</entry>
 5068. <entry>L21</entry>
 5069. </row>
 5070. <row>
 5071. <entry>msíshenme</entry>
 5072. <entry>没什么</entry>
 5073. <entry>IE:</entry>
 5074. <entry>It&apos;s nothing.</entry>
 5075. <entry>L13</entry>
 5076. </row>
 5077. <row>
 5078. <entry>méishōudào</entry>
 5079. <entry>没收到</entry>
 5080. <entry>RV:</entry>
 5081. <entry>haven&apos;t received it, didn&apos;t receive it</entry>
 5082. <entry>L21</entry>
 5083. </row>
 5084. <row>
 5085. <entry>méiwèntí</entry>
 5086. <entry>没问題</entry>
 5087. <entry>IE/SV:</entry>
 5088. <entry>no problem, no trouble/ to have no problem</entry>
 5089. <entry>L13</entry>
 5090. </row>
 5091. <row>
 5092. <entry>méixīwàng</entry>
 5093. <entry>没希望</entry>
 5094. <entry>SV:</entry>
 5095. <entry>to be hopeless f without hope</entry>
 5096. <entry>L21</entry>
 5097. </row>
 5098. <row>
 5099. <entry>méi yìsi</entry>
 5100. <entry>没意思</entry>
 5101. <entry>sv/vo:</entry>
 5102. <entry>to be dull/ no fun/meaningless</entry>
 5103. <entry>L23</entry>
 5104. </row>
 5105. <row>
 5106. <entry>méixiǎngdào</entry>
 5107. <entry>没想到</entry>
 5108. <entry>RV/IE:</entry>
 5109. <entry>didn&apos;t expect/unexpected</entry>
 5110. <entry>L29</entry>
 5111. </row>
 5112. <row>
 5113. <entry>méixiěxialai</entry>
 5114. <entry>没写下来</entry>
 5115. <entry>RV:</entry>
 5116. <entry>to have not written down</entry>
 5117. <entry>L22</entry>
 5118. </row>
 5119. <row>
 5120. <entry>méiyǒu</entry>
 5121. <entry>没有</entry>
 5122. <entry>V:</entry>
 5123. <entry>don&apos;t have, haven&apos;t, there isn&apos;t, there
 5124. aren&apos;t</entry>
 5125. <entry>L5</entry>
 5126. </row>
 5127. <row>
 5128. <entry>méi(you) gōngfu</entry>
 5129. <entry>没(有)工夫</entry>
 5130. <entry>SV/VO:</entry>
 5131. <entry>to be busy/to have free time</entry>
 5132. <entry>L18</entry>
 5133. </row>
 5134. <row>
 5135. <entry>méi(you)-shì</entry>
 5136. <entry>没(有)事</entry>
 5137. <entry>IE/VO:</entry>
 5138. <entry>to be free (not busy)</entry>
 5139. <entry>L12</entry>
 5140. </row>
 5141. <row>
 5142. <entry>méiyòng</entry>
 5143. <entry>没用</entry>
 5144. <entry>SV:</entry>
 5145. <entry>to be useless</entry>
 5146. <entry>L7</entry>
 5147. </row>
 5148. <row>
 5149. <entry>měi</entry>
 5150. <entry>每</entry>
 5151. <entry>SP:</entry>
 5152. <entry>each, every</entry>
 5153. <entry>L8</entry>
 5154. </row>
 5155. <row>
 5156. <entry>měige</entry>
 5157. <entry>每个</entry>
 5158. <entry>SP-M:</entry>
 5159. <entry>each one</entry>
 5160. <entry>L8</entry>
 5161. </row>
 5162. <row>
 5163. <entry>Měiguó</entry>
 5164. <entry>美国</entry>
 5165. <entry>N:</entry>
 5166. <entry>USA, America</entry>
 5167. <entry>L6</entry>
 5168. </row>
 5169. <row>
 5170. <entry>Měiguó Yínháng</entry>
 5171. <entry>美国银行</entry>
 5172. <entry>N:</entry>
 5173. <entry>Bank of America</entry>
 5174. <entry>L3</entry>
 5175. </row>
 5176. <row>
 5177. <entry>měihuí (měicì)</entry>
 5178. <entry>每回(每次)</entry>
 5179. <entry>SP-M:</entry>
 5180. <entry>each time</entry>
 5181. <entry>L17</entry>
 5182. </row>
 5183. <row>
 5184. <entry>Měijīn</entry>
 5185. <entry>美金</entry>
 5186. <entry>N:</entry>
 5187. <entry>American currency (Lit. American gold)</entry>
 5188. <entry>L29</entry>
 5189. </row>
 5190. <row>
 5191. <entry>mèimei</entry>
 5192. <entry>妹妹</entry>
 5193. <entry>N:</entry>
 5194. <entry>younger sister</entry>
 5195. <entry>L5</entry>
 5196. </row>
 5197. <row>
 5198. <entry>mèirén</entry>
 5199. <entry>每人</entry>
 5200. <entry>N:</entry>
 5201. <entry>each person, everyone</entry>
 5202. <entry>L8</entry>
 5203. </row>
 5204. <row>
 5205. <entry>měitiān</entry>
 5206. <entry>每天</entry>
 5207. <entry>SP-M:</entry>
 5208. <entry>every day</entry>
 5209. <entry>L8</entry>
 5210. </row>
 5211. <row>
 5212. <entry>měiwèi</entry>
 5213. <entry>每位</entry>
 5214. <entry>SP-M:</entry>
 5215. <entry>each person (polite form, -wèi polite measure for
 5216. individuals)</entry>
 5217. <entry>L8</entry>
 5218. </row>
 5219. <row>
 5220. <entry>men</entry>
 5221. <entry>们</entry>
 5222. <entry>P:</entry>
 5223. <entry>(suffix indicating plural number of pronouns)</entry>
 5224. <entry>L3</entry>
 5225. </row>
 5226. <row>
 5227. <entry>mén</entry>
 5228. <entry>门</entry>
 5229. <entry>N:</entry>
 5230. <entry>door (M: -ge)</entry>
 5231. <entry>L15</entry>
 5232. </row>
 5233. <row>
 5234. <entry>méntīng</entry>
 5235. <entry>门厅</entry>
 5236. <entry>N:</entry>
 5237. <entry>entrance hall, lobby</entry>
 5238. <entry>L27</entry>
 5239. </row>
 5240. <row>
 5241. <entry>miǎnpiào</entry>
 5242. <entry>命西7C不</entry>
 5243. <entry>N:</entry>
 5244. <entry>pass, free ticket, courtesy ticket</entry>
 5245. <entry>L20</entry>
 5246. </row>
 5247. <row>
 5248. <entry>-miàn</entry>
 5249. <entry>—面</entry>
 5250. <entry>N:</entry>
 5251. <entry>-side</entry>
 5252. <entry>L21</entry>
 5253. </row>
 5254. <row>
 5255. <entry>mínháng/mínyòng hángkōng</entry>
 5256. <entry>民航/民用航空</entry>
 5257. <entry>N:</entry>
 5258. <entry>civil aviation</entry>
 5259. <entry>L27</entry>
 5260. </row>
 5261. <row>
 5262. <entry>míngbai</entry>
 5263. <entry>明白 </entry>
 5264. <entry>SV/V/RVE:</entry>
 5265. <entry>to be clearf obvious, plain/to understand, realize, know</entry>
 5266. <entry>L23</entry>
 5267. </row>
 5268. <row>
 5269. <entry>míngnián</entry>
 5270. <entry>明年</entry>
 5271. <entry>TW:</entry>
 5272. <entry>next year</entry>
 5273. <entry>L11</entry>
 5274. </row>
 5275. <row>
 5276. <entry>míngtiān</entry>
 5277. <entry>明天</entry>
 5278. <entry>TW:</entry>
 5279. <entry>tomorrow</entry>
 5280. <entry>L11</entry>
 5281. </row>
 5282. <row>
 5283. <entry>míngzi</entry>
 5284. <entry>名字</entry>
 5285. <entry>N:</entry>
 5286. <entry>given name</entry>
 5287. <entry>L2</entry>
 5288. </row>
 5289. <row>
 5290. <entry>mófàn</entry>
 5291. <entry>模范</entry>
 5292. <entry>N:</entry>
 5293. <entry>model, fine example</entry>
 5294. <entry>L18</entry>
 5295. </row>
 5296. <row>
 5297. <entry>mǔqin</entry>
 5298. <entry>母亲</entry>
 5299. <entry>N:</entry>
 5300. <entry>mother</entry>
 5301. <entry>L5</entry>
 5302. </row>
 5303. <row>
 5304. <entry>ná</entry>
 5305. <entry>拿</entry>
 5306. <entry>V:</entry>
 5307. <entry>to take, to bring (hold in the hand)</entry>
 5308. <entry>L22</entry>
 5309. </row>
 5310. <row>
 5311. <entry>nábudòng</entry>
 5312. <entry>拿不动</entry>
 5313. <entry>RV:</entry>
 5314. <entry>not be able to carry (the load)</entry>
 5315. <entry>L24</entry>
 5316. </row>
 5317. <row>
 5318. <entry>nádedòng</entry>
 5319. <entry>拿得动</entry>
 5320. <entry>RV:</entry>
 5321. <entry>be able to carry (the load)</entry>
 5322. <entry>L24</entry>
 5323. </row>
 5324. <row>
 5325. <entry>nálai</entry>
 5326. <entry>拿来</entry>
 5327. <entry>V:</entry>
 5328. <entry>to bring (it) here</entry>
 5329. <entry>L22</entry>
 5330. </row>
 5331. <row>
 5332. <entry>náqu</entry>
 5333. <entry>拿去</entry>
 5334. <entry>V:</entry>
 5335. <entry>to take (it) away, to take (it) over there</entry>
 5336. <entry>L22</entry>
 5337. </row>
 5338. <row>
 5339. <entry>názǒu</entry>
 5340. <entry>拿走</entry>
 5341. <entry>V:</entry>
 5342. <entry>to take (it) away</entry>
 5343. <entry>L27</entry>
 5344. </row>
 5345. <row>
 5346. <entry>náli?</entry>
 5347. <entry>哪里?</entry>
 5348. <entry>QW/PW:</entry>
 5349. <entry>where?</entry>
 5350. <entry>L15</entry>
 5351. </row>
 5352. <row>
 5353. <entry>náli</entry>
 5354. <entry>哪里</entry>
 5355. <entry>IE:</entry>
 5356. <entry>not at all</entry>
 5357. <entry>L5</entry>
 5358. </row>
 5359. <row>
 5360. <entry>nálide?</entry>
 5361. <entry>哪里的?</entry>
 5362. <entry>QW/PW:</entry>
 5363. <entry>from where?</entry>
 5364. <entry>L5</entry>
 5365. </row>
 5366. <row>
 5367. <entry>nǎr?/nǎrde?</entry>
 5368. <entry>哪儿?觸儿的?</entry>
 5369. <entry>N:</entry>
 5370. <entry>where?</entry>
 5371. <entry>L3</entry>
 5372. </row>
 5373. <row>
 5374. <entry>nàli</entry>
 5375. <entry>那里</entry>
 5376. <entry>PW:</entry>
 5377. <entry>there</entry>
 5378. <entry>L5</entry>
 5379. </row>
 5380. <row>
 5381. <entry>nàlide</entry>
 5382. <entry>那里的</entry>
 5383. <entry>PW:</entry>
 5384. <entry>from there</entry>
 5385. <entry>L5</entry>
 5386. </row>
 5387. <row>
 5388. <entry>nàme</entry>
 5389. <entry>那么</entry>
 5390. <entry>IE/A:</entry>
 5391. <entry>thus, then, in such a way/in such way, in that way</entry>
 5392. <entry>L11</entry>
 5393. </row>
 5394. <row>
 5395. <entry>nàr (nèr)</entry>
 5396. <entry>那儿</entry>
 5397. <entry>N:</entry>
 5398. <entry>there</entry>
 5399. <entry>L4</entry>
 5400. </row>
 5401. <row>
 5402. <entry>nàrde/nèrde</entry>
 5403. <entry>那儿的/那儿 </entry>
 5404. <entry>N:</entry>
 5405. <entry>(from) there</entry>
 5406. <entry>L4</entry>
 5407. </row>
 5408. <row>
 5409. <entry>nán</entry>
 5410. <entry>男</entry>
 5411. <entry>BF:</entry>
 5412. <entry>male (used with persons)</entry>
 5413. <entry>L5</entry>
 5414. </row>
 5415. <row>
 5416. <entry>nán</entry>
 5417. <entry>难</entry>
 5418. <entry>SV:</entry>
 5419. <entry>to be difficult, to be hard to do, to be troublesome</entry>
 5420. <entry>L14</entry>
 5421. </row>
 5422. <row>
 5423. <entry>Nán Cháoxiǎn(Nán Hán)</entry>
 5424. <entry>南朝鲜(南韩)</entry>
 5425. <entry>N:</entry>
 5426. <entry>South Korea</entry>
 5427. <entry>L3</entry>
 5428. </row>
 5429. <row>
 5430. <entry>Nán Měi(zhōu)</entry>
 5431. <entry>南美(洲)</entry>
 5432. <entry>N:</entry>
 5433. <entry>South America</entry>
 5434. <entry>L27</entry>
 5435. </row>
 5436. <row>
 5437. <entry>nánchī</entry>
 5438. <entry>难吃</entry>
 5439. <entry>PH:</entry>
 5440. <entry>to be difficult to eat, to be bad tasting, to be
 5441. unpalatable</entry>
 5442. <entry>L14</entry>
 5443. </row>
 5444. <row>
 5445. <entry>nánde</entry>
 5446. <entry>男的</entry>
 5447. <entry>N:</entry>
 5448. <entry>male person(s)</entry>
 5449. <entry>L5</entry>
 5450. </row>
 5451. <row>
 5452. <entry>nánháizi</entry>
 5453. <entry>男孩子</entry>
 5454. <entry>N:</entry>
 5455. <entry>boy (Lit. male child)</entry>
 5456. <entry>L5</entry>
 5457. </row>
 5458. <row>
 5459. <entry>nánhuà</entry>
 5460. <entry>难画</entry>
 5461. <entry>PH:</entry>
 5462. <entry>to be difficult to paint</entry>
 5463. <entry>L14</entry>
 5464. </row>
 5465. <row>
 5466. <entry>Nánjīng</entry>
 5467. <entry>南京</entry>
 5468. <entry>N:</entry>
 5469. <entry>Nanking</entry>
 5470. <entry>L26</entry>
 5471. </row>
 5472. <row>
 5473. <entry>nánkàn</entry>
 5474. <entry>难看</entry>
 5475. <entry>PH:</entry>
 5476. <entry>to be ugly, to be unsightly (hard to look at)</entry>
 5477. <entry>L14</entry>
 5478. </row>
 5479. <row>
 5480. <entry>nánshuō</entry>
 5481. <entry>难说</entry>
 5482. <entry>PH/SV:</entry>
 5483. <entry>It&apos;s hard to say. You never can tell/to be hard to
 5484. say</entry>
 5485. <entry>L14</entry>
 5486. </row>
 5487. <row>
 5488. <entry>nánxiě</entry>
 5489. <entry>难写</entry>
 5490. <entry>PH:</entry>
 5491. <entry>to be hard to write</entry>
 5492. <entry>L14</entry>
 5493. </row>
 5494. <row>
 5495. <entry>ne</entry>
 5496. <entry>呢</entry>
 5497. <entry>P:</entry>
 5498. <entry>(question marker)</entry>
 5499. <entry>L2</entry>
 5500. </row>
 5501. <row>
 5502. <entry>něi-?</entry>
 5503. <entry>哪—?</entry>
 5504. <entry>SP:</entry>
 5505. <entry>which?</entry>
 5506. <entry>L3</entry>
 5507. </row>
 5508. <row>
 5509. <entry>něicì?</entry>
 5510. <entry>哪次?</entry>
 5511. <entry>PH:</entry>
 5512. <entry>Which time?</entry>
 5513. <entry>L8</entry>
 5514. </row>
 5515. <row>
 5516. <entry>něiguó?</entry>
 5517. <entry>哪国?</entry>
 5518. <entry>PH:</entry>
 5519. <entry>which country?</entry>
 5520. <entry>L3</entry>
 5521. </row>
 5522. <row>
 5523. <entry>něinián?</entry>
 5524. <entry>哪年?</entry>
 5525. <entry>TW/QW:</entry>
 5526. <entry>which year?</entry>
 5527. <entry>L6</entry>
 5528. </row>
 5529. <row>
 5530. <entry>nèi/nà</entry>
 5531. <entry>那</entry>
 5532. <entry>SP:</entry>
 5533. <entry>that (one)</entry>
 5534. <entry>L6</entry>
 5535. </row>
 5536. <row>
 5537. <entry>nèicì</entry>
 5538. <entry>那次</entry>
 5539. <entry>PH:</entry>
 5540. <entry>that time</entry>
 5541. <entry>L8</entry>
 5542. </row>
 5543. <row>
 5544. <entry>nèige/nàge</entry>
 5545. <entry>那个</entry>
 5546. <entry>SP-M:</entry>
 5547. <entry>that</entry>
 5548. <entry>L6</entry>
 5549. </row>
 5550. <row>
 5551. <entry>nèijītiān</entry>
 5552. <entry>那几天</entry>
 5553. <entry>TW:</entry>
 5554. <entry>those several days</entry>
 5555. <entry>L13</entry>
 5556. </row>
 5557. <row>
 5558. <entry>nèixiē</entry>
 5559. <entry>那些</entry>
 5560. <entry>SP-NU:</entry>
 5561. <entry>those</entry>
 5562. <entry>L10</entry>
 5563. </row>
 5564. <row>
 5565. <entry>nèiyàng (nàyàng)</entry>
 5566. <entry>那样</entry>
 5567. <entry>A/N:</entry>
 5568. <entry>that way, in that manner</entry>
 5569. <entry>L21</entry>
 5570. </row>
 5571. <row>
 5572. <entry>néng</entry>
 5573. <entry>能</entry>
 5574. <entry>AV:</entry>
 5575. <entry>can, be capable of</entry>
 5576. <entry>L9</entry>
 5577. </row>
 5578. <row>
 5579. <entry>nǐ</entry>
 5580. <entry>你</entry>
 5581. <entry>PN:</entry>
 5582. <entry>you</entry>
 5583. <entry>L1</entry>
 5584. </row>
 5585. <row>
 5586. <entry>Nǐ hǎo a?</entry>
 5587. <entry>你好啊?</entry>
 5588. <entry>IE:</entry>
 5589. <entry>How are you?</entry>
 5590. <entry>L2</entry>
 5591. </row>
 5592. <row>
 5593. <entry>Nǐ kàn!</entry>
 5594. <entry>你看!</entry>
 5595. <entry>IE:</entry>
 5596. <entry>Look! Look here/there</entry>
 5597. <entry>L6</entry>
 5598. </row>
 5599. <row>
 5600. <entry>Nǐ kàn ne?</entry>
 5601. <entry>你看呢?</entry>
 5602. <entry>IE:</entry>
 5603. <entry>What do you think?</entry>
 5604. <entry>L6</entry>
 5605. </row>
 5606. <row>
 5607. <entry>nǐmen dàjiā</entry>
 5608. <entry>你们大家</entry>
 5609. <entry>N:</entry>
 5610. <entry>all of you</entry>
 5611. <entry>L8</entry>
 5612. </row>
 5613. <row>
 5614. <entry>nián</entry>
 5615. <entry>年</entry>
 5616. <entry>M:</entry>
 5617. <entry>(for years), year</entry>
 5618. <entry>L6</entry>
 5619. </row>
 5620. <row>
 5621. <entry>niàn</entry>
 5622. <entry>念</entry>
 5623. <entry>V:</entry>
 5624. <entry>to study, to read (aloud)</entry>
 5625. <entry>L14</entry>
 5626. </row>
 5627. <row>
 5628. <entry>niànshū</entry>
 5629. <entry>念书</entry>
 5630. <entry>V0:</entry>
 5631. <entry>to study, to attend school</entry>
 5632. <entry>L14</entry>
 5633. </row>
 5634. <row>
 5635. <entry>nín</entry>
 5636. <entry>你</entry>
 5637. <entry>PN:</entry>
 5638. <entry>you (singular) (polite)</entry>
 5639. <entry>L2</entry>
 5640. </row>
 5641. <row>
 5642. <entry>Nín guìxìng?</entry>
 5643. <entry>您贵姓?</entry>
 5644. <entry>IE:</entry>
 5645. <entry>What is your (honorable) surname?</entry>
 5646. <entry>L2</entry>
 5647. </row>
 5648. <row>
 5649. <entry>niúròu</entry>
 5650. <entry>牛肉</entry>
 5651. <entry>Ns</entry>
 5652. <entry>beef</entry>
 5653. <entry>L30</entry>
 5654. </row>
 5655. <row>
 5656. <entry>Niǔyuēshi</entry>
 5657. <entry>纽约市</entry>
 5658. <entry>N:</entry>
 5659. <entry>New York City</entry>
 5660. <entry>L4</entry>
 5661. </row>
 5662. <row>
 5663. <entry>Niǔyuēzhōu</entry>
 5664. <entry>纽约州</entry>
 5665. <entry>N:</entry>
 5666. <entry>New York State</entry>
 5667. <entry>L4</entry>
 5668. </row>
 5669. <row>
 5670. <entry>nǚ</entry>
 5671. <entry>女</entry>
 5672. <entry>BF:</entry>
 5673. <entry>female (used with persons)</entry>
 5674. <entry>L5</entry>
 5675. </row>
 5676. <row>
 5677. <entry>nǚde</entry>
 5678. <entry>女的</entry>
 5679. <entry>Ns</entry>
 5680. <entry>female persons</entry>
 5681. <entry>L5</entry>
 5682. </row>
 5683. <row>
 5684. <entry>nǚháizi</entry>
 5685. <entry>女孩子</entry>
 5686. <entry>N:</entry>
 5687. <entry>girl (Lit. female child)</entry>
 5688. <entry>L5</entry>
 5689. </row>
 5690. <row>
 5691. <entry>nǚshì</entry>
 5692. <entry>女士</entry>
 5693. <entry>N:</entry>
 5694. <entry>Ms, Ma&apos;am</entry>
 5695. <entry>L5</entry>
 5696. </row>
 5697. <row>
 5698. <entry>nuǎnqì</entry>
 5699. <entry>暧气</entry>
 5700. <entry>N:</entry>
 5701. <entry>central heating (warm air)</entry>
 5702. <entry>L25</entry>
 5703. </row>
 5704. <row>
 5705. <entry>ò</entry>
 5706. <entry>喔!</entry>
 5707. <entry>EX:</entry>
 5708. <entry>Oh!</entry>
 5709. <entry>L8</entry>
 5710. </row>
 5711. <row>
 5712. <entry>pà</entry>
 5713. <entry>怕</entry>
 5714. <entry>V:</entry>
 5715. <entry>to fear</entry>
 5716. <entry>L25</entry>
 5717. </row>
 5718. <row>
 5719. <entry>pángbiān(r)</entry>
 5720. <entry>旁边(儿)</entry>
 5721. <entry>N:</entry>
 5722. <entry>side</entry>
 5723. <entry>L6</entry>
 5724. </row>
 5725. <row>
 5726. <entry>pàng</entry>
 5727. <entry>胖</entry>
 5728. <entry>SV:</entry>
 5729. <entry>be fat, be plump (Opp. of shòu)</entry>
 5730. <entry>L3D</entry>
 5731. </row>
 5732. <row>
 5733. <entry>pǎo</entry>
 5734. <entry>跑</entry>
 5735. <entry>V:</entry>
 5736. <entry>to run, to run away</entry>
 5737. <entry>L28</entry>
 5738. </row>
 5739. <row>
 5740. <entry>péi</entry>
 5741. <entry>陪</entry>
 5742. <entry>V:</entry>
 5743. <entry>to accompany, escort</entry>
 5744. <entry>L24</entry>
 5745. </row>
 5746. <row>
 5747. <entry>pèi</entry>
 5748. <entry>配</entry>
 5749. <entry>V:</entry>
 5750. <entry>to mate, to mix, to compound, to match, to arrange (select dishes
 5751. to suit one&apos;s taste)</entry>
 5752. <entry>L22</entry>
 5753. </row>
 5754. <row>
 5755. <entry>péngyou</entry>
 5756. <entry>朋友</entry>
 5757. <entry>N:</entry>
 5758. <entry>friend</entry>
 5759. <entry>L5</entry>
 5760. </row>
 5761. <row>
 5762. <entry>píjiǔ</entry>
 5763. <entry>睥酒</entry>
 5764. <entry>N:</entry>
 5765. <entry>beer</entry>
 5766. <entry>L9</entry>
 5767. </row>
 5768. <row>
 5769. <entry>píxié</entry>
 5770. <entry>皮鞋</entry>
 5771. <entry>N:</entry>
 5772. <entry>leather shoes</entry>
 5773. <entry>L9</entry>
 5774. </row>
 5775. <row>
 5776. <entry>-piān</entry>
 5777. <entry>—篇</entry>
 5778. <entry>M:</entry>
 5779. <entry>(for compositionsr articles, periodicals, etc.)</entry>
 5780. <entry>L21</entry>
 5781. </row>
 5782. <row>
 5783. <entry>piányi</entry>
 5784. <entry>便宜</entry>
 5785. <entry>SV:</entry>
 5786. <entry>to be inexpensive</entry>
 5787. <entry>L7</entry>
 5788. </row>
 5789. <row>
 5790. <entry>piào</entry>
 5791. <entry>西不</entry>
 5792. <entry>N:</entry>
 5793. <entry>ticket</entry>
 5794. <entry>L20</entry>
 5795. </row>
 5796. <row>
 5797. <entry>píngjūn</entry>
 5798. <entry>平均</entry>
 5799. <entry>MA:</entry>
 5800. <entry>on the average</entry>
 5801. <entry>L16</entry>
 5802. </row>
 5803. <row>
 5804. <entry>píngxìn</entry>
 5805. <entry>平信</entry>
 5806. <entry>N:</entry>
 5807. <entry>ordinary mail (surface mail)</entry>
 5808. <entry>L19</entry>
 5809. </row>
 5810. <row>
 5811. <entry>píng</entry>
 5812. <entry>瓶</entry>
 5813. <entry>N:</entry>
 5814. <entry>bottle(s) of</entry>
 5815. <entry>L9</entry>
 5816. </row>
 5817. <row>
 5818. <entry>píngzi</entry>
 5819. <entry>瓶子</entry>
 5820. <entry>M:</entry>
 5821. <entry>bottle</entry>
 5822. <entry>L9</entry>
 5823. </row>
 5824. <row>
 5825. <entry>pǔtōng</entry>
 5826. <entry>贅通</entry>
 5827. <entry>SV/MA:</entry>
 5828. <entry>to be common, ordinary/ordinarily</entry>
 5829. <entry>L20</entry>
 5830. </row>
 5831. <row>
 5832. <entry>pǔtōngkuàichē</entry>
 5833. <entry>普通快车</entry>
 5834. <entry>N:</entry>
 5835. <entry>(ordinary/regular) express train/bus</entry>
 5836. <entry>L20</entry>
 5837. </row>
 5838. <row>
 5839. <entry>Pǔtōnghuà</entry>
 5840. <entry>普通话</entry>
 5841. <entry>N:</entry>
 5842. <entry>Chinese-Mandarin (PRC expression)</entry>
 5843. <entry>L20</entry>
 5844. </row>
 5845. <row>
 5846. <entry>pù</entry>
 5847. <entry>铺</entry>
 5848. <entry>BF/N:</entry>
 5849. <entry>shop/store</entry>
 5850. <entry>L9</entry>
 5851. </row>
 5852. <row>
 5853. <entry>pùzi</entry>
 5854. <entry>铺子</entry>
 5855. <entry>N:</entry>
 5856. <entry>store, shop</entry>
 5857. <entry>L9</entry>
 5858. </row>
 5859. <row>
 5860. <entry>qī</entry>
 5861. <entry>七</entry>
 5862. <entry>NU:</entry>
 5863. <entry>seven</entry>
 5864. <entry>L2</entry>
 5865. </row>
 5866. <row>
 5867. <entry>qí</entry>
 5868. <entry>骑</entry>
 5869. <entry>V:</entry>
 5870. <entry>to ride (astride)</entry>
 5871. <entry>L18</entry>
 5872. </row>
 5873. <row>
 5874. <entry>qí mǎ</entry>
 5875. <entry>骑马</entry>
 5876. <entry>V0:</entry>
 5877. <entry>to ride a horse, to be on horse back</entry>
 5878. <entry>L18</entry>
 5879. </row>
 5880. <row>
 5881. <entry>qí zìxíngchē</entry>
 5882. <entry>骑自行车</entry>
 5883. <entry>V0:</entry>
 5884. <entry>to ride on a bicycle, to ride astride a bicycle</entry>
 5885. <entry>L18</entry>
 5886. </row>
 5887. <row>
 5888. <entry>qíguài</entry>
 5889. <entry>奇怪</entry>
 5890. <entry>SV:</entry>
 5891. <entry>to be strange, odd, peculiar</entry>
 5892. <entry>L22</entry>
 5893. </row>
 5894. <row>
 5895. <entry>-qǐ</entry>
 5896. <entry>—起</entry>
 5897. <entry>V:</entry>
 5898. <entry>to rise, to get up, to stand up to begin, to start</entry>
 5899. <entry>L14</entry>
 5900. </row>
 5901. <row>
 5902. <entry>-qǐ</entry>
 5903. <entry>—起</entry>
 5904. <entry>RVE:</entry>
 5905. <entry>to be able to afford to</entry>
 5906. <entry>L24</entry>
 5907. </row>
 5908. <row>
 5909. <entry>qǐchuáng</entry>
 5910. <entry>起床</entry>
 5911. <entry>V:</entry>
 5912. <entry>to get up (from bed)</entry>
 5913. <entry>L14</entry>
 5914. </row>
 5915. <row>
 5916. <entry>qǐfēi</entry>
 5917. <entry>起飞</entry>
 5918. <entry>V:</entry>
 5919. <entry>to take off (plane)</entry>
 5920. <entry>L27</entry>
 5921. </row>
 5922. <row>
 5923. <entry>-qǐlai</entry>
 5924. <entry>—起来</entry>
 5925. <entry>RVE:</entry>
 5926. <entry>(indicating movement or beginning of a movement upward)</entry>
 5927. <entry>L13</entry>
 5928. </row>
 5929. <row>
 5930. <entry>qǐlai</entry>
 5931. <entry>起来</entry>
 5932. <entry>V:</entry>
 5933. <entry>to stand up, to sit up, to rise to one&apos;s feet</entry>
 5934. <entry>L14</entry>
 5935. </row>
 5936. <row>
 5937. <entry>qìchē</entry>
 5938. <entry>汽车</entry>
 5939. <entry>N:</entry>
 5940. <entry>automobile (M: bù, liàng)</entry>
 5941. <entry>L11</entry>
 5942. </row>
 5943. <row>
 5944. <entry>qìshuǐ</entry>
 5945. <entry>汽水</entry>
 5946. <entry>N:</entry>
 5947. <entry>soda, soft-drink</entry>
 5948. <entry>L9</entry>
 5949. </row>
 5950. <row>
 5951. <entry>qiān</entry>
 5952. <entry>千</entry>
 5953. <entry>NU:</entry>
 5954. <entry>1000</entry>
 5955. <entry>L5</entry>
 5956. </row>
 5957. <row>
 5958. <entry>qiānbǐ</entry>
 5959. <entry>铅笔</entry>
 5960. <entry>N:</entry>
 5961. <entry>lead pencil (M: zhi)</entry>
 5962. <entry>L7</entry>
 5963. </row>
 5964. <row>
 5965. <entry>qiān</entry>
 5966. <entry>钱</entry>
 5967. <entry>N:</entry>
 5968. <entry>money</entry>
 5969. <entry>L7</entry>
 5970. </row>
 5971. <row>
 5972. <entry>qiánbian</entry>
 5973. <entry>前边</entry>
 5974. <entry>N:</entry>
 5975. <entry>in front, ahead, preceding</entry>
 5976. <entry>L16</entry>
 5977. </row>
 5978. <row>
 5979. <entry>qiánbian(r)</entry>
 5980. <entry>前边(儿)</entry>
 5981. <entry>N:</entry>
 5982. <entry>front (side), in front</entry>
 5983. <entry>L21</entry>
 5984. </row>
 5985. <row>
 5986. <entry>qiánjītiān</entry>
 5987. <entry>前几天</entry>
 5988. <entry>N:</entry>
 5989. <entry>a few days ago</entry>
 5990. <entry>L25</entry>
 5991. </row>
 5992. <row>
 5993. <entry>qiánmiàn</entry>
 5994. <entry>前面</entry>
 5995. <entry>N:</entry>
 5996. <entry>in front, front (side)</entry>
 5997. <entry>L21</entry>
 5998. </row>
 5999. <row>
 6000. <entry>qiántiān</entry>
 6001. <entry>前天</entry>
 6002. <entry>TW:</entry>
 6003. <entry>day before yesterday</entry>
 6004. <entry>L12</entry>
 6005. </row>
 6006. <row>
 6007. <entry>qiántou</entry>
 6008. <entry>前头</entry>
 6009. <entry>PosN:</entry>
 6010. <entry>front, in front (of)</entry>
 6011. <entry>L6</entry>
 6012. </row>
 6013. <row>
 6014. <entry>qiányìtiān</entry>
 6015. <entry>前一天</entry>
 6016. <entry>MA/N:</entry>
 6017. <entry>the day before</entry>
 6018. <entry>L27</entry>
 6019. </row>
 6020. <row>
 6021. <entry>qiáng</entry>
 6022. <entry>墙</entry>
 6023. <entry>N:</entry>
 6024. <entry>wall</entry>
 6025. <entry>L19</entry>
 6026. </row>
 6027. <row>
 6028. <entry>qiǎokèlì</entry>
 6029. <entry>巧克力</entry>
 6030. <entry>N:</entry>
 6031. <entry>chocolate</entry>
 6032. <entry>L26</entry>
 6033. </row>
 6034. <row>
 6035. <entry>qīng</entry>
 6036. <entry>清</entry>
 6037. <entry>SV:</entry>
 6038. <entry>be clear, be unmixed</entry>
 6039. <entry>L30</entry>
 6040. </row>
 6041. <row>
 6042. <entry>qīngchu</entry>
 6043. <entry>清楚</entry>
 6044. <entry>SV:</entry>
 6045. <entry>be clear, distinct (in meaning, writing, vision, etc.)</entry>
 6046. <entry>L24</entry>
 6047. </row>
 6048. <row>
 6049. <entry>Qīngdǎo</entry>
 6050. <entry>青岛</entry>
 6051. <entry>N:</entry>
 6052. <entry>(a city in Shandong, China)</entry>
 6053. <entry>L3</entry>
 6054. </row>
 6055. <row>
 6056. <entry>Qīngdòu</entry>
 6057. <entry>青豆</entry>
 6058. <entry>N:</entry>
 6059. <entry>green pea? green soya bean</entry>
 6060. <entry>L30</entry>
 6061. </row>
 6062. <row>
 6063. <entry>qīngdòu chǎoniùròu</entry>
 6064. <entry>青豆炒牛肉</entry>
 6065. <entry> N:</entry>
 6066. <entry>beef sauteed with green peas</entry>
 6067. <entry>L30</entry>
 6068. </row>
 6069. <row>
 6070. <entry>qīngzhēngyú</entry>
 6071. <entry>青蒸鱼</entry>
 6072. <entry>N:</entry>
 6073. <entry>steamed fish (whole)</entry>
 6074. <entry>L30</entry>
 6075. </row>
 6076. <row>
 6077. <entry>qíngkuàng</entry>
 6078. <entry>情况</entry>
 6079. <entry>N:</entry>
 6080. <entry>circumstances, situation, condition, state of affairs</entry>
 6081. <entry>L15</entry>
 6082. </row>
 6083. <row>
 6084. <entry>qǐng</entry>
 6085. <entry>请</entry>
 6086. <entry>V:</entry>
 6087. <entry>to ask (someone to do something)</entry>
 6088. <entry>L13</entry>
 6089. </row>
 6090. <row>
 6091. <entry>qǐng zuò</entry>
 6092. <entry>请坐</entry>
 6093. <entry>IE:</entry>
 6094. <entry>Please sit down</entry>
 6095. <entry>L11</entry>
 6096. </row>
 6097. <row>
 6098. <entry>qǐngkè</entry>
 6099. <entry>请客</entry>
 6100. <entry>VO:</entry>
 6101. <entry>to give a party (Lit. to invite guests)</entry>
 6102. <entry>L30</entry>
 6103. </row>
 6104. <row>
 6105. <entry>qǐngwèn</entry>
 6106. <entry>请问</entry>
 6107. <entry>PH:</entry>
 6108. <entry>May I ask ... </entry>
 6109. <entry>L4</entry>
 6110. </row>
 6111. <row>
 6112. <entry>qù</entry>
 6113. <entry>去</entry>
 6114. <entry>V:</entry>
 6115. <entry>to send, to call</entry>
 6116. <entry>L29</entry>
 6117. </row>
 6118. <row>
 6119. <entry>qù</entry>
 6120. <entry>去</entry>
 6121. <entry>V:</entry>
 6122. <entry>to go, to go to</entry>
 6123. <entry>L8</entry>
 6124. </row>
 6125. <row>
 6126. <entry>qùnián</entry>
 6127. <entry>去年</entry>
 6128. <entry>TW:</entry>
 6129. <entry>last year</entry>
 6130. <entry>L11</entry>
 6131. </row>
 6132. <row>
 6133. <entry>quàn</entry>
 6134. <entry>劝</entry>
 6135. <entry>V:</entry>
 6136. <entry>to persuade</entry>
 6137. <entry>L27</entry>
 6138. </row>
 6139. <row>
 6140. <entry>ránhòu</entry>
 6141. <entry>然后</entry>
 6142. <entry>CONJ:</entry>
 6143. <entry>afterwards, after that, then</entry>
 6144. <entry>L16</entry>
 6145. </row>
 6146. <row>
 6147. <entry>ràng</entry>
 6148. <entry>让</entry>
 6149. <entry>V:</entry>
 6150. <entry>to let (someone do something)</entry>
 6151. <entry>L13</entry>
 6152. </row>
 6153. <row>
 6154. <entry>rè</entry>
 6155. <entry>热</entry>
 6156. <entry>SV:</entry>
 6157. <entry>be hot</entry>
 6158. <entry>L25</entry>
 6159. </row>
 6160. <row>
 6161. <entry>rèqíng</entry>
 6162. <entry>热情</entry>
 6163. <entry>SV:</entry>
 6164. <entry>to be enthusiastic, warmhearted</entry>
 6165. <entry>L18</entry>
 6166. </row>
 6167. <row>
 6168. <entry>rénmín</entry>
 6169. <entry>人民</entry>
 6170. <entry>N:</entry>
 6171. <entry>the people </entry>
 6172. <entry>L17, L19</entry>
 6173. </row>
 6174. <row>
 6175. <entry>Rénmín-Dàhuìtáng</entry>
 6176. <entry>人民大会堂</entry>
 6177. <entry>N:</entry>
 6178. <entry>Great Hall of The People</entry>
 6179. <entry>L20</entry>
 6180. </row>
 6181. <row>
 6182. <entry>rénrén</entry>
 6183. <entry>人人</entry>
 6184. <entry>N:</entry>
 6185. <entry>everyone, everybody</entry>
 6186. <entry>L23</entry>
 6187. </row>
 6188. <row>
 6189. <entry>rènwù</entry>
 6190. <entry>任务</entry>
 6191. <entry>N:</entry>
 6192. <entry>mission, duty, assignment</entry>
 6193. <entry>L30</entry>
 6194. </row>
 6195. <row>
 6196. <entry>rènde</entry>
 6197. <entry>认得</entry>
 6198. <entry>V:</entry>
 6199. <entry>to recognize, to know</entry>
 6200. <entry>L20</entry>
 6201. </row>
 6202. <row>
 6203. <entry>rènshì</entry>
 6204. <entry>认识</entry>
 6205. <entry>V/N:</entry>
 6206. <entry>to recognize, to know, to understand/understanding</entry>
 6207. <entry>L20</entry>
 6208. </row>
 6209. <row>
 6210. <entry>rēng</entry>
 6211. <entry>扔</entry>
 6212. <entry>V:</entry>
 6213. <entry>to throw, to toss, to cast</entry>
 6214. <entry>L29</entry>
 6215. </row>
 6216. <row>
 6217. <entry>rì</entry>
 6218. <entry>日</entry>
 6219. <entry>M/N:</entry>
 6220. <entry>date, day of the month</entry>
 6221. <entry>L6</entry>
 6222. </row>
 6223. <row>
 6224. <entry>Rìběn</entry>
 6225. <entry>曰本</entry>
 6226. <entry>N:</entry>
 6227. <entry>Japan</entry>
 6228. <entry>L3</entry>
 6229. </row>
 6230. <row>
 6231. <entry>rìjì</entry>
 6232. <entry>日记</entry>
 6233. <entry>N:</entry>
 6234. <entry>diary</entry>
 6235. <entry>L21</entry>
 6236. </row>
 6237. <row>
 6238. <entry>rìzi </entry>
 6239. <entry>日子</entry>
 6240. <entry>N:</entry>
 6241. <entry>a special day, a day</entry>
 6242. <entry>L20</entry>
 6243. </row>
 6244. <row>
 6245. <entry>Rìzi guòde zhēn kuài!</entry>
 6246. <entry>日子过得真快!</entry>
 6247. <entry>IE:</entry>
 6248. <entry>Time flies!</entry>
 6249. <entry>L20</entry>
 6250. </row>
 6251. <row>
 6252. <entry>róngyi</entry>
 6253. <entry>容易</entry>
 6254. <entry>SV:</entry>
 6255. <entry>to be easy</entry>
 6256. <entry>L14</entry>
 6257. </row>
 6258. <row>
 6259. <entry>róngyi bàn</entry>
 6260. <entry>容易办</entry>
 6261. <entry>PH:</entry>
 6262. <entry>easy to handle</entry>
 6263. <entry>L14</entry>
 6264. </row>
 6265. <row>
 6266. <entry>róngyi kàn</entry>
 6267. <entry>容易看</entry>
 6268. <entry>PH:</entry>
 6269. <entry>easy to read</entry>
 6270. <entry>L14</entry>
 6271. </row>
 6272. <row>
 6273. <entry>róngyi liànxi</entry>
 6274. <entry>容易练习</entry>
 6275. <entry>PH:</entry>
 6276. <entry>easy to practice</entry>
 6277. <entry>L14</entry>
 6278. </row>
 6279. <row>
 6280. <entry>róngyi shuō</entry>
 6281. <entry>容易说</entry>
 6282. <entry>PH:</entry>
 6283. <entry>easy to say</entry>
 6284. <entry>L14</entry>
 6285. </row>
 6286. <row>
 6287. <entry>róngyi xiě</entry>
 6288. <entry>容易写</entry>
 6289. <entry>PH:</entry>
 6290. <entry>easy to write</entry>
 6291. <entry>L14</entry>
 6292. </row>
 6293. <row>
 6294. <entry>ròu</entry>
 6295. <entry>肉</entry>
 6296. <entry>N:</entry>
 6297. <entry>meat</entry>
 6298. <entry>L30</entry>
 6299. </row>
 6300. <row>
 6301. <entry>rúguǒ</entry>
 6302. <entry>如果</entry>
 6303. <entry>MA:</entry>
 6304. <entry>if, in case, in the event of</entry>
 6305. <entry>L19</entry>
 6306. </row>
 6307. <row>
 6308. <entry>sān</entry>
 6309. <entry>三</entry>
 6310. <entry>NU:</entry>
 6311. <entry>three</entry>
 6312. <entry>L2</entry>
 6313. </row>
 6314. <row>
 6315. <entry>sāndiǎnyíkè</entry>
 6316. <entry>三点一刻</entry>
 6317. <entry>TW:</entry>
 6318. <entry>a quarter after three</entry>
 6319. <entry>L14</entry>
 6320. </row>
 6321. <row>
 6322. <entry>sāndiǎnbàn (zhōng)</entry>
 6323. <entry>三点半(钟)</entry>
 6324. <entry>TW:</entry>
 6325. <entry>three thirty</entry>
 6326. <entry>L14</entry>
 6327. </row>
 6328. <row>
 6329. <entry>Sānfānshì</entry>
 6330. <entry>三藩市</entry>
 6331. <entry>N:</entry>
 6332. <entry>San Francisco</entry>
 6333. <entry>L28</entry>
 6334. </row>
 6335. <row>
 6336. <entry>sān-sìyuè</entry>
 6337. <entry>三四月</entry>
 6338. <entry>TW:</entry>
 6339. <entry>March or April</entry>
 6340. <entry>L11</entry>
 6341. </row>
 6342. <row>
 6343. <entry>shān</entry>
 6344. <entry>山</entry>
 6345. <entry>N:</entry>
 6346. <entry>mountain, hill</entry>
 6347. <entry>L9</entry>
 6348. </row>
 6349. <row>
 6350. <entry>Shāndōng</entry>
 6351. <entry>山东</entry>
 6352. <entry>N:</entry>
 6353. <entry>a Chinese province</entry>
 6354. <entry>L3</entry>
 6355. </row>
 6356. <row>
 6357. <entry>shānshuǐ</entry>
 6358. <entry>山水</entry>
 6359. <entry>N:</entry>
 6360. <entry>mountains and water, scenery</entry>
 6361. <entry>L9</entry>
 6362. </row>
 6363. <row>
 6364. <entry>shānshuǐhuàr</entry>
 6365. <entry>山水画儿</entry>
 6366. <entry>N:</entry>
 6367. <entry>landscape (painting)</entry>
 6368. <entry>L9</entry>
 6369. </row>
 6370. <row>
 6371. <entry>shāngdiàn</entry>
 6372. <entry>商店</entry>
 6373. <entry>N:</entry>
 6374. <entry>store, shop (M: jia)</entry>
 6375. <entry>L9</entry>
 6376. </row>
 6377. <row>
 6378. <entry>shāngwù</entry>
 6379. <entry>商务</entry>
 6380. <entry>N:</entry>
 6381. <entry>commercial or business affairs</entry>
 6382. <entry>L30</entry>
 6383. </row>
 6384. <row>
 6385. <entry>shǎngguāng</entry>
 6386. <entry>赏光</entry>
 6387. <entry>VO:</entry>
 6388. <entry>to thank or ask someone for his/her company</entry>
 6389. <entry>L30</entry>
 6390. </row>
 6391. <row>
 6392. <entry>shàng</entry>
 6393. <entry>上</entry>
 6394. <entry>V:</entry>
 6395. <entry>to go to, to go up, to attend</entry>
 6396. <entry>L6</entry>
 6397. </row>
 6398. <row>
 6399. <entry>shàng fēijī </entry>
 6400. <entry>上飞机</entry>
 6401. <entry>V0:</entry>
 6402. <entry>to board an airplane</entry>
 6403. <entry>L16</entry>
 6404. </row>
 6405. <row>
 6406. <entry>shàngbān</entry>
 6407. <entry>上班</entry>
 6408. <entry>V0:</entry>
 6409. <entry>to go to work (a shift)</entry>
 6410. <entry>L17</entry>
 6411. </row>
 6412. <row>
 6413. <entry>shàngchē</entry>
 6414. <entry>上车</entry>
 6415. <entry>V0:</entry>
 6416. <entry>to get into (on) a car, tram, bus,etc.</entry>
 6417. <entry>L16</entry>
 6418. </row>
 6419. <row>
 6420. <entry>shàngchuán</entry>
 6421. <entry>上船</entry>
 6422. <entry>V0:</entry>
 6423. <entry>to board a boat or ship</entry>
 6424. <entry>L16</entry>
 6425. </row>
 6426. <row>
 6427. <entry>shàngcì</entry>
 6428. <entry>上次</entry>
 6429. <entry>N:</entry>
 6430. <entry>last time</entry>
 6431. <entry>L10</entry>
 6432. </row>
 6433. <row>
 6434. <entry>Shànghǎi</entry>
 6435. <entry>上海</entry>
 6436. <entry>N:</entry>
 6437. <entry>a Chinese city</entry>
 6438. <entry>L3</entry>
 6439. </row>
 6440. <row>
 6441. <entry>shàngjiē</entry>
 6442. <entry>上街</entry>
 6443. <entry>V0.:</entry>
 6444. <entry>to go into the street, to go downtown</entry>
 6445. <entry>L29</entry>
 6446. </row>
 6447. <row>
 6448. <entry>shàng(ge)-xīngqiwǔ</entry>
 6449. <entry>上(个)星期五</entry>
 6450. <entry>TW:</entry>
 6451. <entry>Friday of last week</entry>
 6452. <entry>L12</entry>
 6453. </row>
 6454. <row>
 6455. <entry>shànggeyuè</entry>
 6456. <entry>上个月</entry>
 6457. <entry>TW:</entry>
 6458. <entry>last month</entry>
 6459. <entry>L10 </entry>
 6460. </row>
 6461. <row>
 6462. <entry>shànghuí(shàngcì)</entry>
 6463. <entry>上回(上次)</entry>
 6464. <entry>SP-M:</entry>
 6465. <entry>last time</entry>
 6466. <entry>L17</entry>
 6467. </row>
 6468. <row>
 6469. <entry>shàngkè</entry>
 6470. <entry>上课</entry>
 6471. <entry>V0:</entry>
 6472. <entry>to go to class</entry>
 6473. <entry>L14</entry>
 6474. </row>
 6475. <row>
 6476. <entry>shànglai</entry>
 6477. <entry>上来</entry>
 6478. <entry>V:</entry>
 6479. <entry>to come up (toward the speaker)</entry>
 6480. <entry>L17</entry>
 6481. </row>
 6482. <row>
 6483. <entry>shànglóu</entry>
 6484. <entry>上楼</entry>
 6485. <entry>V0:</entry>
 6486. <entry>to go upstairs</entry>
 6487. <entry>L21</entry>
 6488. </row>
 6489. <row>
 6490. <entry>shàngqu</entry>
 6491. <entry>上去</entry>
 6492. <entry>V:</entry>
 6493. <entry>to go up</entry>
 6494. <entry>L17</entry>
 6495. </row>
 6496. <row>
 6497. <entry>shàngtou/-shàng</entry>
 6498. <entry>上头/—上</entry>
 6499. <entry>POSN:</entry>
 6500. <entry>top, on tup (of)f above</entry>
 6501. <entry>L6</entry>
 6502. </row>
 6503. <row>
 6504. <entry>shàngxué</entry>
 6505. <entry>上学</entry>
 6506. <entry>V0:</entry>
 6507. <entry>to go to school, to attend school</entry>
 6508. <entry>L6</entry>
 6509. </row>
 6510. <row>
 6511. <entry>shàngwǔ</entry>
 6512. <entry>上午</entry>
 6513. <entry>TW:</entry>
 6514. <entry>forenoon</entry>
 6515. <entry>L11</entry>
 6516. </row>
 6517. <row>
 6518. <entry>shàngyī</entry>
 6519. <entry>上衣</entry>
 6520. <entry>N:</entry>
 6521. <entry>jacket</entry>
 6522. <entry>L30</entry>
 6523. </row>
 6524. <row>
 6525. <entry>sháor</entry>
 6526. <entry>勺儿</entry>
 6527. <entry>N:</entry>
 6528. <entry>spoon</entry>
 6529. <entry>L8</entry>
 6530. </row>
 6531. <row>
 6532. <entry>shǎo</entry>
 6533. <entry>少</entry>
 6534. <entry>SV/NU:</entry>
 6535. <entry>to be few or little in quantity</entry>
 6536. <entry>L9</entry>
 6537. </row>
 6538. <row>
 6539. <entry>shèbèi</entry>
 6540. <entry>设备</entry>
 6541. <entry>N:</entry>
 6542. <entry>equipment, installation,facilities</entry>
 6543. <entry>L18</entry>
 6544. </row>
 6545. <row>
 6546. <entry>shéi?</entry>
 6547. <entry>谁?</entry>
 6548. <entry>QW/PN:</entry>
 6549. <entry>who?, whom?/who, whom</entry>
 6550. <entry>Ll</entry>
 6551. </row>
 6552. <row>
 6553. <entry>shēntī</entry>
 6554. <entry>身体</entry>
 6555. <entry>N:</entry>
 6556. <entry>human body</entry>
 6557. <entry>L24</entry>
 6558. </row>
 6559. <row>
 6560. <entry>shénme </entry>
 6561. <entry>什么?</entry>
 6562. <entry>QW/PN:</entry>
 6563. <entry>what?/what</entry>
 6564. <entry>Ll</entry>
 6565. </row>
 6566. <row>
 6567. <entry>shénmede</entry>
 6568. <entry>什么的</entry>
 6569. <entry>N:</entry>
 6570. <entry>and so on</entry>
 6571. <entry>L23</entry>
 6572. </row>
 6573. <row>
 6574. <entry>shēng</entry>
 6575. <entry>生</entry>
 6576. <entry>V:</entry>
 6577. <entry>to be born, to give birth</entry>
 6578. <entry>L6</entry>
 6579. </row>
 6580. <row>
 6581. <entry>shēngcí</entry>
 6582. <entry>生词</entry>
 6583. <entry>N:</entry>
 6584. <entry>new word, new vocabulary</entry>
 6585. <entry>L14</entry>
 6586. </row>
 6587. <row>
 6588. <entry>shēnghuó</entry>
 6589. <entry>生活</entry>
 6590. <entry>N:</entry>
 6591. <entry>life</entry>
 6592. <entry>L15</entry>
 6593. </row>
 6594. <row>
 6595. <entry>shēngmìng</entry>
 6596. <entry>生命</entry>
 6597. <entry>N:</entry>
 6598. <entry>life</entry>
 6599. <entry>L24</entry>
 6600. </row>
 6601. <row>
 6602. <entry>shēngri</entry>
 6603. <entry>生日</entry>
 6604. <entry>N:</entry>
 6605. <entry>birthday</entry>
 6606. <entry>L6</entry>
 6607. </row>
 6608. <row>
 6609. <entry>shēngzì</entry>
 6610. <entry>生字</entry>
 6611. <entry>N:</entry>
 6612. <entry>new word, new character</entry>
 6613. <entry>L14</entry>
 6614. </row>
 6615. <row>
 6616. <entry>shēng(yīn)</entry>
 6617. <entry>声(音)</entry>
 6618. <entry>N:</entry>
 6619. <entry>sound, voice, noise</entry>
 6620. <entry>L15</entry>
 6621. </row>
 6622. <row>
 6623. <entry>shīfu</entry>
 6624. <entry>师傅</entry>
 6625. <entry>N:</entry>
 6626. <entry>master of a trade</entry>
 6627. <entry>L13</entry>
 6628. </row>
 6629. <row>
 6630. <entry>shí</entry>
 6631. <entry>十</entry>
 6632. <entry>NU:</entry>
 6633. <entry>ten</entry>
 6634. <entry>L2</entry>
 6635. </row>
 6636. <row>
 6637. <entry>shífēn</entry>
 6638. <entry>十分</entry>
 6639. <entry>A:</entry>
 6640. <entry>extremely, 100 percent</entry>
 6641. <entry>L18</entry>
 6642. </row>
 6643. <row>
 6644. <entry>shíhou</entry>
 6645. <entry>时候</entry>
 6646. <entry>N:</entry>
 6647. <entry>time</entry>
 6648. <entry>L11</entry>
 6649. </row>
 6650. <row>
 6651. <entry>shíjiān</entry>
 6652. <entry>时间</entry>
 6653. <entry>N:</entry>
 6654. <entry>time</entry>
 6655. <entry>L15</entry>
 6656. </row>
 6657. <row>
 6658. <entry>shípǔ/càipǔ</entry>
 6659. <entry>食谱凍谱</entry>
 6660. <entry>N:</entry>
 6661. <entry>cookbook (recipes book)</entry>
 6662. <entry>L9</entry>
 6663. </row>
 6664. <row>
 6665. <entry>shíxí</entry>
 6666. <entry>实习</entry>
 6667. <entry>V/N:</entry>
 6668. <entry>to practice/practice</entry>
 6669. <entry>L16</entry>
 6670. </row>
 6671. <row>
 6672. <entry>shíxíhuódòng</entry>
 6673. <entry>实习活动</entry>
 6674. <entry>N:</entry>
 6675. <entry>practical activity, field trip</entry>
 6676. <entry>L16</entry>
 6677. </row>
 6678. <row>
 6679. <entry>shítáng</entry>
 6680. <entry>食堂</entry>
 6681. <entry>N.</entry>
 6682. <entry>dining hall</entry>
 6683. <entry>L15</entry>
 6684. </row>
 6685. <row>
 6686. <entry>shì</entry>
 6687. <entry>是</entry>
 6688. <entry>EV:</entry>
 6689. <entry>to be (am, is, are), yes, OK</entry>
 6690. <entry>L1</entry>
 6691. </row>
 6692. <row>
 6693. <entry>Shì zěnme huí shì?</entry>
 6694. <entry>是怎么回事?</entry>
 6695. <entry>IE:</entry>
 6696. <entry>What&apos;s it all about?</entry>
 6697. <entry>L17</entry>
 6698. </row>
 6699. <row>
 6700. <entry>shì(qing)</entry>
 6701. <entry>事(情)</entry>
 6702. <entry>N:</entry>
 6703. <entry>affair, matter, thing, business (M: jiàn)</entry>
 6704. <entry>L12</entry>
 6705. </row>
 6706. <row>
 6707. <entry>shōu</entry>
 6708. <entry>收</entry>
 6709. <entry>V:</entry>
 6710. <entry>to collect, to receivef, to accept</entry>
 6711. <entry>L10</entry>
 6712. </row>
 6713. <row>
 6714. <entry>shōudàole</entry>
 6715. <entry>收到了</entry>
 6716. <entry>RV:</entry>
 6717. <entry>received (actual-positive case)</entry>
 6718. <entry>L21</entry>
 6719. </row>
 6720. <row>
 6721. <entry>shōupiāo-yuán</entry>
 6722. <entry>收票员</entry>
 6723. <entry>N:</entry>
 6724. <entry>ticket taker or collector</entry>
 6725. <entry>L20</entry>
 6726. </row>
 6727. <row>
 6728. <entry>shōuqián</entry>
 6729. <entry>收钱</entry>
 6730. <entry>V0:</entry>
 6731. <entry>to collect money</entry>
 6732. <entry>L10</entry>
 6733. </row>
 6734. <row>
 6735. <entry>shōuqiánde</entry>
 6736. <entry>收钱的</entry>
 6737. <entry>N:</entry>
 6738. <entry>cashier</entry>
 6739. <entry>L10</entry>
 6740. </row>
 6741. <row>
 6742. <entry>shōushi</entry>
 6743. <entry>收拾</entry>
 6744. <entry>V:</entry>
 6745. <entry>to put in order, to tidy, to repair</entry>
 6746. <entry>L27</entry>
 6747. </row>
 6748. <row>
 6749. <entry>shōuyīnjī</entry>
 6750. <entry>收音机</entry>
 6751. <entry>N:</entry>
 6752. <entry>radio (M, -bù)</entry>
 6753. <entry>L13</entry>
 6754. </row>
 6755. <row>
 6756. <entry>shǒu</entry>
 6757. <entry>手</entry>
 6758. <entry>N:</entry>
 6759. <entry>hand (human) (M: -zhī)</entry>
 6760. <entry>L23</entry>
 6761. </row>
 6762. <row>
 6763. <entry>shǒutí-xiāng</entry>
 6764. <entry>手提箱</entry>
 6765. <entry>N:</entry>
 6766. <entry>suitcase</entry>
 6767. <entry>L25</entry>
 6768. </row>
 6769. <row>
 6770. <entry>shǒuxù</entry>
 6771. <entry>手续</entry>
 6772. <entry>N:</entry>
 6773. <entry>procedures</entry>
 6774. <entry>L27</entry>
 6775. </row>
 6776. <row>
 6777. <entry>shòupiào-chù</entry>
 6778. <entry>售票处</entry>
 6779. <entry>N:</entry>
 6780. <entry>ticket box office</entry>
 6781. <entry>L27</entry>
 6782. </row>
 6783. <row>
 6784. <entry>shòupiào-yuán</entry>
 6785. <entry>售票员</entry>
 6786. <entry>N:</entry>
 6787. <entry>ticket seller, ticket office clerk</entry>
 6788. <entry>L20</entry>
 6789. </row>
 6790. <row>
 6791. <entry>shòu</entry>
 6792. <entry>痩</entry>
 6793. <entry>SV:</entry>
 6794. <entry>be thin, be lean (Opp. of pàng)</entry>
 6795. <entry>L30</entry>
 6796. </row>
 6797. <row>
 6798. <entry>shū</entry>
 6799. <entry>书</entry>
 6800. <entry>N:</entry>
 6801. <entry>book</entry>
 6802. <entry>L6</entry>
 6803. </row>
 6804. <row>
 6805. <entry>shūdiàn</entry>
 6806. <entry>书店</entry>
 6807. <entry>N:</entry>
 6808. <entry>bookstore (M: jiā)</entry>
 6809. <entry>L7</entry>
 6810. </row>
 6811. <row>
 6812. <entry>shūfáng</entry>
 6813. <entry>书房</entry>
 6814. <entry>N:</entry>
 6815. <entry>study room</entry>
 6816. <entry>L29</entry>
 6817. </row>
 6818. <row>
 6819. <entry>shūfu</entry>
 6820. <entry>舒服</entry>
 6821. <entry>SV:</entry>
 6822. <entry>be comfortable, feel well</entry>
 6823. <entry>L25</entry>
 6824. </row>
 6825. <row>
 6826. <entry>shūmíng</entry>
 6827. <entry>书名</entry>
 6828. <entry>N:</entry>
 6829. <entry>title of a book, book-title</entry>
 6830. <entry>L23</entry>
 6831. </row>
 6832. <row>
 6833. <entry>shūjiàzi</entry>
 6834. <entry>书架子</entry>
 6835. <entry>N:</entry>
 6836. <entry>book-shelf</entry>
 6837. <entry>L10</entry>
 6838. </row>
 6839. <row>
 6840. <entry>shūpù</entry>
 6841. <entry>书铺</entry>
 6842. <entry>N:</entry>
 6843. <entry>bookstore, bookshop</entry>
 6844. <entry>L9</entry>
 6845. </row>
 6846. <row>
 6847. <entry>shūzhuō(r)</entry>
 6848. <entry>书桌(儿)</entry>
 6849. <entry>N:</entry>
 6850. <entry>desk (M: -zhāng)</entry>
 6851. <entry>L10</entry>
 6852. </row>
 6853. <row>
 6854. <entry>shuāng</entry>
 6855. <entry>双</entry>
 6856. <entry>M:</entry>
 6857. <entry>(a) pair of</entry>
 6858. <entry>L9</entry>
 6859. </row>
 6860. <row>
 6861. <entry>shuāngrén-fáng</entry>
 6862. <entry>双人房</entry>
 6863. <entry>N:</entry>
 6864. <entry>room for two persons</entry>
 6865. <entry>L25</entry>
 6866. </row>
 6867. <row>
 6868. <entry>shuǐ</entry>
 6869. <entry>水</entry>
 6870. <entry>N:</entry>
 6871. <entry>water</entry>
 6872. <entry>L9</entry>
 6873. </row>
 6874. <row>
 6875. <entry>shuì</entry>
 6876. <entry>税</entry>
 6877. <entry>N:</entry>
 6878. <entry>tax</entry>
 6879. <entry>L28</entry>
 6880. </row>
 6881. <row>
 6882. <entry>shuì</entry>
 6883. <entry>唾</entry>
 6884. <entry>V:</entry>
 6885. <entry>to sleep</entry>
 6886. <entry>L15</entry>
 6887. </row>
 6888. <row>
 6889. <entry>shuìjiào</entry>
 6890. <entry>唾觉</entry>
 6891. <entry>V0:</entry>
 6892. <entry>to sleep (Lit. sleep sleep)</entry>
 6893. <entry>L15</entry>
 6894. </row>
 6895. <row>
 6896. <entry>shuō</entry>
 6897. <entry>说</entry>
 6898. <entry>V:</entry>
 6899. <entry>to speak, to talk, to say</entry>
 6900. <entry>L8</entry>
 6901. </row>
 6902. <row>
 6903. <entry>shuōhà</entry>
 6904. <entry>说话</entry>
 6905. <entry>V0:</entry>
 6906. <entry>to speak, to talk, to say</entry>
 6907. <entry>L8</entry>
 6908. </row>
 6909. <row>
 6910. <entry>sǐ</entry>
 6911. <entry>死</entry>
 6912. <entry>V:</entry>
 6913. <entry>to die</entry>
 6914. <entry>L24</entry>
 6915. </row>
 6916. <row>
 6917. <entry>sì</entry>
 6918. <entry>四</entry>
 6919. <entry>NU:</entry>
 6920. <entry>four</entry>
 6921. <entry>L2</entry>
 6922. </row>
 6923. <row>
 6924. <entry>sige cài</entry>
 6925. <entry>四个菜</entry>
 6926. <entry>N:</entry>
 6927. <entry>four-course meal, four dishes</entry>
 6928. <entry>L8</entry>
 6929. </row>
 6930. <row>
 6931. <entry>sìtàojiān</entry>
 6932. <entry>四套间</entry>
 6933. <entry>N:</entry>
 6934. <entry>a four-room suite</entry>
 6935. <entry>L25</entry>
 6936. </row>
 6937. <row>
 6938. <entry>sòng</entry>
 6939. <entry>送</entry>
 6940. <entry>V:</entry>
 6941. <entry>to present (a gift), to give (a gift)</entry>
 6942. <entry>T9</entry>
 6943. </row>
 6944. <row>
 6945. <entry>sòng</entry>
 6946. <entry>送</entry>
 6947. <entry>V:</entry>
 6948. <entry>to deliver, to carry</entry>
 6949. <entry>L17</entry>
 6950. </row>
 6951. <row>
 6952. <entry>sòngbàode</entry>
 6953. <entry>送报的</entry>
 6954. <entry>N:</entry>
 6955. <entry>newspaper carrier</entry>
 6956. <entry>L17</entry>
 6957. </row>
 6958. <row>
 6959. <entry>sònggei</entry>
 6960. <entry>送给</entry>
 6961. <entry>V:</entry>
 6962. <entry>to present to, to give to</entry>
 6963. <entry>L9</entry>
 6964. </row>
 6965. <row>
 6966. <entry>sù</entry>
 6967. <entry>素</entry>
 6968. <entry>N:</entry>
 6969. <entry>vegetable (Opp. of meat)</entry>
 6970. <entry>L30</entry>
 6971. </row>
 6972. <row>
 6973. <entry>sùshíjīn</entry>
 6974. <entry>素什锦</entry>
 6975. <entry>N:</entry>
 6976. <entry>assorted vegetables</entry>
 6977. <entry>L30</entry>
 6978. </row>
 6979. <row>
 6980. <entry>sùshè</entry>
 6981. <entry>宿舍</entry>
 6982. <entry>N:</entry>
 6983. <entry>dormitory</entry>
 6984. <entry>L22</entry>
 6985. </row>
 6986. <row>
 6987. <entry>suān</entry>
 6988. <entry>酸</entry>
 6989. <entry>SV:</entry>
 6990. <entry>be sour</entry>
 6991. <entry>L30</entry>
 6992. </row>
 6993. <row>
 6994. <entry>suānlà-tāng</entry>
 6995. <entry>酸辣汤</entry>
 6996. <entry>N:</entry>
 6997. <entry>hot and sour soup</entry>
 6998. <entry>L30</entry>
 6999. </row>
 7000. <row>
 7001. <entry>suàn</entry>
 7002. <entry>算</entry>
 7003. <entry>V:</entry>
 7004. <entry>to consider, to calculate,, to figure out</entry>
 7005. <entry>L10</entry>
 7006. </row>
 7007. <row>
 7008. <entry>suàn-chulai</entry>
 7009. <entry>算出来</entry>
 7010. <entry>RV:</entry>
 7011. <entry>to figure out</entry>
 7012. <entry>L25</entry>
 7013. </row>
 7014. <row>
 7015. <entry>suànshang</entry>
 7016. <entry>算上</entry>
 7017. <entry>RV:</entry>
 7018. <entry>to include in, to count in</entry>
 7019. <entry>L25</entry>
 7020. </row>
 7021. <row>
 7022. <entry>suīrán...kěshì</entry>
 7023. <entry>虽然可是</entry>
 7024. <entry>PT:</entry>
 7025. <entry>although (though) ... (but) ...</entry>
 7026. <entry>L18</entry>
 7027. </row>
 7028. <row>
 7029. <entry>suíbiàn</entry>
 7030. <entry>随便</entry>
 7031. <entry>SV/A:</entry>
 7032. <entry>to be casual, to be informal/as one wishes</entry>
 7033. <entry>L18</entry>
 7034. </row>
 7035. <row>
 7036. <entry>suíshēn-(dài)</entry>
 7037. <entry>随身(带)</entry>
 7038. <entry>PH:</entry>
 7039. <entry>(carry) on one&apos;s person, (take) with one</entry>
 7040. <entry>L27</entry>
 7041. </row>
 7042. <row>
 7043. <entry>suì</entry>
 7044. <entry>岁</entry>
 7045. <entry>M/N:</entry>
 7046. <entry>age (years of age)</entry>
 7047. <entry>L20</entry>
 7048. </row>
 7049. <row>
 7050. <entry>suìshu(r)</entry>
 7051. <entry>岁数(儿)</entry>
 7052. <entry>N:</entry>
 7053. <entry>age</entry>
 7054. <entry>L20</entry>
 7055. </row>
 7056. <row>
 7057. <entry>suǒyǐ</entry>
 7058. <entry>所以</entry>
 7059. <entry>MA:</entry>
 7060. <entry>so, therefore, as a result</entry>
 7061. <entry>L12</entry>
 7062. </row>
 7063. <row>
 7064. <entry>suǒyǒude</entry>
 7065. <entry>所有的</entry>
 7066. <entry>N:</entry>
 7067. <entry>all</entry>
 7068. <entry>L25</entry>
 7069. </row>
 7070. <row>
 7071. <entry>tā</entry>
 7072. <entry>他</entry>
 7073. <entry>PN:</entry>
 7074. <entry>he, she, (it)</entry>
 7075. <entry>L1</entry>
 7076. </row>
 7077. <row>
 7078. <entry>tāmen dàjiā</entry>
 7079. <entry>他们大家</entry>
 7080. <entry>N:</entry>
 7081. <entry>all of them</entry>
 7082. <entry>L8</entry>
 7083. </row>
 7084. <row>
 7085. <entry>Táiwān</entry>
 7086. <entry>台湾</entry>
 7087. <entry>N:</entry>
 7088. <entry>Taiwan (Formosa)</entry>
 7089. <entry>L7</entry>
 7090. </row>
 7091. <row>
 7092. <entry>tài</entry>
 7093. <entry>太</entry>
 7094. <entry>A:</entry>
 7095. <entry>too, excessively</entry>
 7096. <entry>L6</entry>
 7097. </row>
 7098. <row>
 7099. <entry>tàitai</entry>
 7100. <entry>太太</entry>
 7101. <entry>N:</entry>
 7102. <entry>Mrs., wife, married woman, lady</entry>
 7103. <entry>L1</entry>
 7104. </row>
 7105. <row>
 7106. <entry>tán</entry>
 7107. <entry>谈</entry>
 7108. <entry>V:</entry>
 7109. <entry>to chat, to converse, to talk</entry>
 7110. <entry>L11</entry>
 7111. </row>
 7112. <row>
 7113. <entry>tāng</entry>
 7114. <entry>汤</entry>
 7115. <entry>N:</entry>
 7116. <entry>soup</entry>
 7117. <entry>L8</entry>
 7118. </row>
 7119. <row>
 7120. <entry>tāngsháor</entry>
 7121. <entry>汤勺儿</entry>
 7122. <entry>N:</entry>
 7123. <entry>soup spoon (ladle or small spoon)</entry>
 7124. <entry>L8</entry>
 7125. </row>
 7126. <row>
 7127. <entry>táng</entry>
 7128. <entry>糖</entry>
 7129. <entry>N:</entry>
 7130. <entry>sugar, candy</entry>
 7131. <entry>L2</entry>
 7132. </row>
 7133. <row>
 7134. <entry>tào</entry>
 7135. <entry>套</entry>
 7136. <entry>M:</entry>
 7137. <entry>a set of, a suit of</entry>
 7138. <entry>L9</entry>
 7139. </row>
 7140. <row>
 7141. <entry>tèbié</entry>
 7142. <entry>特别</entry>
 7143. <entry>SV/A:</entry>
 7144. <entry>to be strange, to be unusual, to be special/specially</entry>
 7145. <entry>L20</entry>
 7146. </row>
 7147. <row>
 7148. <entry>tèbié-chēpiào</entry>
 7149. <entry>特别车票</entry>
 7150. <entry>N:</entry>
 7151. <entry>special express train/bus ticket</entry>
 7152. <entry>L20</entry>
 7153. </row>
 7154. <row>
 7155. <entry>tèbié-kuàichē</entry>
 7156. <entry>特别快票</entry>
 7157. <entry>N:</entry>
 7158. <entry>special express (train/bus)</entry>
 7159. <entry>L20</entry>
 7160. </row>
 7161. <row>
 7162. <entry>tèkuài</entry>
 7163. <entry>特快</entry>
 7164. <entry>N:</entry>
 7165. <entry>special express (short form for tèbié-kuàichē)</entry>
 7166. <entry>L20</entry>
 7167. </row>
 7168. <row>
 7169. <entry>téng</entry>
 7170. <entry>疼</entry>
 7171. <entry>SV/N:</entry>
 7172. <entry>to be painful/pain, ache</entry>
 7173. <entry>L24</entry>
 7174. </row>
 7175. <row>
 7176. <entry>tì</entry>
 7177. <entry>替</entry>
 7178. <entry>CV:</entry>
 7179. <entry>for (in one&apos;s place), on behalf of</entry>
 7180. <entry>L13</entry>
 7181. </row>
 7182. <row>
 7183. <entry>Tiānānmén</entry>
 7184. <entry>天安门</entry>
 7185. <entry>N:</entry>
 7186. <entry>Gate of Heavenly Peace (Beijing)</entry>
 7187. <entry>L20</entry>
 7188. </row>
 7189. <row>
 7190. <entry>Tiānnānmén-Guǎngchǎng</entry>
 7191. <entry>天安门广场</entry>
 7192. <entry>N:</entry>
 7193. <entry>Great Square of the Gate of Heavenly Peace, Tian An Men
 7194. Square</entry>
 7195. <entry>L20</entry>
 7196. </row>
 7197. <row>
 7198. <entry>tiānxiàn</entry>
 7199. <entry>天线</entry>
 7200. <entry>N:</entry>
 7201. <entry>antenna</entry>
 7202. <entry>L13</entry>
 7203. </row>
 7204. <row>
 7205. <entry>tián</entry>
 7206. <entry>填</entry>
 7207. <entry>V:</entry>
 7208. <entry>to fill in</entry>
 7209. <entry>L28</entry>
 7210. </row>
 7211. <row>
 7212. <entry>tiánbào</entry>
 7213. <entry>填报</entry>
 7214. <entry>V:</entry>
 7215. <entry>to fill in (a form)</entry>
 7216. <entry>L28</entry>
 7217. </row>
 7218. <row>
 7219. <entry>tīng</entry>
 7220. <entry>听</entry>
 7221. <entry>V:</entry>
 7222. <entry>to listen, to hear</entry>
 7223. <entry>L16</entry>
 7224. </row>
 7225. <row>
 7226. <entry>-tīng</entry>
 7227. <entry>—厅</entry>
 7228. <entry>BF/N:</entry>
 7229. <entry>hall</entry>
 7230. <entry>L10</entry>
 7231. </row>
 7232. <row>
 7233. <entry>tīng budǒng</entry>
 7234. <entry>听不懂</entry>
 7235. <entry>V:</entry>
 7236. <entry>can&apos;t understand</entry>
 7237. <entry>L16</entry>
 7238. </row>
 7239. <row>
 7240. <entry>tīngdǒngle</entry>
 7241. <entry>听懂了</entry>
 7242. <entry>V:</entry>
 7243. <entry>to have understood (through listening)</entry>
 7244. <entry>L16</entry>
 7245. </row>
 7246. <row>
 7247. <entry>tīngjian</entry>
 7248. <entry>听见</entry>
 7249. <entry>V:</entry>
 7250. <entry>to hear</entry>
 7251. <entry>L17</entry>
 7252. </row>
 7253. <row>
 7254. <entry>tīngshuō</entry>
 7255. <entry>听说</entry>
 7256. <entry>IE:</entry>
 7257. <entry>I heard (that ...)</entry>
 7258. <entry>L9</entry>
 7259. </row>
 7260. <row>
 7261. <entry>tíng</entry>
 7262. <entry>停</entry>
 7263. <entry>V:</entry>
 7264. <entry>to stop</entry>
 7265. <entry>L27</entry>
 7266. </row>
 7267. <row>
 7268. <entry>tōng</entry>
 7269. <entry>通</entry>
 7270. <entry>V/RVE:</entry>
 7271. <entry>to open, to pass through/to get through</entry>
 7272. <entry>L29</entry>
 7273. </row>
 7274. <row>
 7275. <entry>tōng-diànhuà</entry>
 7276. <entry>通电话</entry>
 7277. <entry>PH:</entry>
 7278. <entry>to put through a phone call</entry>
 7279. <entry>L29</entry>
 7280. </row>
 7281. <row>
 7282. <entry>tóngbān</entry>
 7283. <entry>同班</entry>
 7284. <entry>N:</entry>
 7285. <entry>classmate (M: -ge, -wèi)</entry>
 7286. <entry>L14</entry>
 7287. </row>
 7288. <row>
 7289. <entry>tóngshì</entry>
 7290. <entry>同事</entry>
 7291. <entry>N:</entry>
 7292. <entry>co-worker, colleague</entry>
 7293. <entry>L13</entry>
 7294. </row>
 7295. <row>
 7296. <entry>tóngxué</entry>
 7297. <entry>同学</entry>
 7298. <entry>N:</entry>
 7299. <entry>schoolmate (M: -ge, -wèi)</entry>
 7300. <entry>L14</entry>
 7301. </row>
 7302. <row>
 7303. <entry>tóngzhì</entry>
 7304. <entry>同志</entry>
 7305. <entry>N:</entry>
 7306. <entry>comrade</entry>
 7307. <entry>L1</entry>
 7308. </row>
 7309. <row>
 7310. <entry>tóu</entry>
 7311. <entry>头</entry>
 7312. <entry>PosN:</entry>
 7313. <entry>positional noun ending (localizer)</entry>
 7314. <entry>L6</entry>
 7315. </row>
 7316. <row>
 7317. <entry>tóu-</entry>
 7318. <entry>头—</entry>
 7319. <entry>SP:</entry>
 7320. <entry>the first</entry>
 7321. <entry>L17</entry>
 7322. </row>
 7323. <row>
 7324. <entry>tóu</entry>
 7325. <entry>头</entry>
 7326. <entry>N:</entry>
 7327. <entry>head</entry>
 7328. <entry>L24</entry>
 7329. </row>
 7330. <row>
 7331. <entry>tóuděng-zuò(r)</entry>
 7332. <entry>头等座</entry>
 7333. <entry>N:</entry>
 7334. <entry>first-class seat</entry>
 7335. <entry>L27</entry>
 7336. </row>
 7337. <row>
 7338. <entry>tóuliǎngcì (tóuliǎnghuí)</entry>
 7339. <entry>头两次(头两回)</entry>
 7340. <entry>N:</entry>
 7341. <entry>the first two times</entry>
 7342. <entry>L17</entry>
 7343. </row>
 7344. <row>
 7345. <entry>tóutòng (tóuténg)</entry>
 7346. <entry>头痛(头疼)</entry>
 7347. <entry>SV/VO:</entry>
 7348. <entry>to have a headache/headache</entry>
 7349. <entry>L24</entry>
 7350. </row>
 7351. <row>
 7352. <entry>toùshì</entry>
 7353. <entry>透视</entry>
 7354. <entry>V/N:</entry>
 7355. <entry>fluoroscopy, roentgenoscopy (x-ray scan)</entry>
 7356. <entry>L24</entry>
 7357. </row>
 7358. <row>
 7359. <entry>túshūguǎn</entry>
 7360. <entry>图书馆</entry>
 7361. <entry>N:</entry>
 7362. <entry>library</entry>
 7363. <entry>L23</entry>
 7364. </row>
 7365. <row>
 7366. <entry>túshūguǎn guǎnlǐguán</entry>
 7367. <entry>图书馆管理员</entry>
 7368. <entry>N:</entry>
 7369. <entry>librarian</entry>
 7370. <entry>L23</entry>
 7371. </row>
 7372. <row>
 7373. <entry>tuì</entry>
 7374. <entry>退</entry>
 7375. <entry>N:</entry>
 7376. <entry>to return, to give back</entry>
 7377. <entry>L25</entry>
 7378. </row>
 7379. <row>
 7380. <entry>tuō</entry>
 7381. <entry>脱</entry>
 7382. <entry>V:</entry>
 7383. <entry>to take off (clothes, shoes and socks)</entry>
 7384. <entry>L30</entry>
 7385. </row>
 7386. <row>
 7387. <entry>tuōyùn</entry>
 7388. <entry>托运</entry>
 7389. <entry>V:</entry>
 7390. <entry>to consign for shipment, to check baggage</entry>
 7391. <entry>L27</entry>
 7392. </row>
 7393. <row>
 7394. <entry>wàibian(r)</entry>
 7395. <entry>外边(儿)</entry>
 7396. <entry>N:</entry>
 7397. <entry>outside</entry>
 7398. <entry>L21</entry>
 7399. </row>
 7400. <row>
 7401. <entry>wàiguó</entry>
 7402. <entry>外国</entry>
 7403. <entry>N:</entry>
 7404. <entry>foreign country</entry>
 7405. <entry>L30</entry>
 7406. </row>
 7407. <row>
 7408. <entry>wàiguórén</entry>
 7409. <entry>外国人</entry>
 7410. <entry>N:</entry>
 7411. <entry>foreigner</entry>
 7412. <entry>L30</entry>
 7413. </row>
 7414. <row>
 7415. <entry>wàimiàn</entry>
 7416. <entry>外面</entry>
 7417. <entry>N:</entry>
 7418. <entry>outside</entry>
 7419. <entry>L21</entry>
 7420. </row>
 7421. <row>
 7422. <entry>wàitou/wài</entry>
 7423. <entry>外头/外</entry>
 7424. <entry>PosN:</entry>
 7425. <entry>outside, outside (of)</entry>
 7426. <entry>L6</entry>
 7427. </row>
 7428. <row>
 7429. <entry>wán</entry>
 7430. <entry>完</entry>
 7431. <entry>V:</entry>
 7432. <entry>to complete, to be finished, to end</entry>
 7433. <entry>L16</entry>
 7434. </row>
 7435. <row>
 7436. <entry>wánr</entry>
 7437. <entry>玩儿</entry>
 7438. <entry>V:</entry>
 7439. <entry>to play, to have fun</entry>
 7440. <entry>L30</entry>
 7441. </row>
 7442. <row>
 7443. <entry>wǎn</entry>
 7444. <entry>晚</entry>
 7445. <entry>SV:</entry>
 7446. <entry>to be late</entry>
 7447. <entry>L15</entry>
 7448. </row>
 7449. <row>
 7450. <entry>wǎn</entry>
 7451. <entry>碗</entry>
 7452. <entry>N:</entry>
 7453. <entry>bowl</entry>
 7454. <entry>L24</entry>
 7455. </row>
 7456. <row>
 7457. <entry>wǎnfàn</entry>
 7458. <entry>晚饭</entry>
 7459. <entry>N:</entry>
 7460. <entry>evening meal, dinner</entry>
 7461. <entry>L12</entry>
 7462. </row>
 7463. <row>
 7464. <entry>wǎnshang</entry>
 7465. <entry>晚上</entry>
 7466. <entry>TW:</entry>
 7467. <entry>evening</entry>
 7468. <entry>L12</entry>
 7469. </row>
 7470. <row>
 7471. <entry>wàn</entry>
 7472. <entry>万</entry>
 7473. <entry>NU:</entry>
 7474. <entry>10000</entry>
 7475. <entry>L5</entry>
 7476. </row>
 7477. <row>
 7478. <entry>wànyī</entry>
 7479. <entry>万一</entry>
 7480. <entry>CV:</entry>
 7481. <entry>just in case, if by any chance</entry>
 7482. <entry>L27</entry>
 7483. </row>
 7484. <row>
 7485. <entry>wàng/wǎng</entry>
 7486. <entry>往</entry>
 7487. <entry>CV:</entry>
 7488. <entry>towards</entry>
 7489. <entry>L26</entry>
 7490. </row>
 7491. <row>
 7492. <entry>wàng</entry>
 7493. <entry>忘</entry>
 7494. <entry>V:</entry>
 7495. <entry>to forget</entry>
 7496. <entry>L22</entry>
 7497. </row>
 7498. <row>
 7499. <entry>wèi</entry>
 7500. <entry>位</entry>
 7501. <entry>M:</entry>
 7502. <entry>polite for persons, individuals</entry>
 7503. <entry>L8</entry>
 7504. </row>
 7505. <row>
 7506. <entry>Wèishénm?</entry>
 7507. <entry>为什么?</entry>
 7508. <entry>MA:</entry>
 7509. <entry>Why?</entry>
 7510. <entry>L12</entry>
 7511. </row>
 7512. <row>
 7513. <entry>wèi (wéi)</entry>
 7514. <entry>喂</entry>
 7515. <entry>IE:</entry>
 7516. <entry>hello (used in telephone greeting)</entry>
 7517. <entry>L22</entry>
 7518. </row>
 7519. <row>
 7520. <entry>wén</entry>
 7521. <entry>文</entry>
 7522. <entry>BF/N:</entry>
 7523. <entry>written language/language</entry>
 7524. <entry>L9</entry>
 7525. </row>
 7526. <row>
 7527. <entry>wénhuà</entry>
 7528. <entry>文化</entry>
 7529. <entry>N:</entry>
 7530. <entry>culturer civilization</entry>
 7531. <entry>L18</entry>
 7532. </row>
 7533. <row>
 7534. <entry>wèn</entry>
 7535. <entry>问</entry>
 7536. <entry>V:</entry>
 7537. <entry>to ask</entry>
 7538. <entry>L13</entry>
 7539. </row>
 7540. <row>
 7541. <entry>wèn...hǎo</entry>
 7542. <entry>问……好</entry>
 7543. <entry>IE:</entry>
 7544. <entry>to inquire after someone&apos;s welfare</entry>
 7545. <entry>L30</entry>
 7546. </row>
 7547. <row>
 7548. <entry>wèntí</entry>
 7549. <entry>问題</entry>
 7550. <entry>N:</entry>
 7551. <entry>question, problem</entry>
 7552. <entry>L13</entry>
 7553. </row>
 7554. <row>
 7555. <entry>wǒ</entry>
 7556. <entry>我</entry>
 7557. <entry>PNs</entry>
 7558. <entry>I, me</entry>
 7559. <entry>L1</entry>
 7560. </row>
 7561. <row>
 7562. <entry>wǒmen dàjiā</entry>
 7563. <entry>我们大家</entry>
 7564. <entry>N:</entry>
 7565. <entry>all of us</entry>
 7566. <entry>L8</entry>
 7567. </row>
 7568. <row>
 7569. <entry>wòchē</entry>
 7570. <entry>卧车</entry>
 7571. <entry>N:</entry>
 7572. <entry>sleeping car, sleeper</entry>
 7573. <entry>L27</entry>
 7574. </row>
 7575. <row>
 7576. <entry>wòfáng</entry>
 7577. <entry>卧房</entry>
 7578. <entry>N:</entry>
 7579. <entry>bedroom (M: -jian)</entry>
 7580. <entry>L10</entry>
 7581. </row>
 7582. <row>
 7583. <entry>wòpù</entry>
 7584. <entry>卧铺</entry>
 7585. <entry>N:</entry>
 7586. <entry>sleeping berth</entry>
 7587. <entry>L27</entry>
 7588. </row>
 7589. <row>
 7590. <entry>wūzi</entry>
 7591. <entry>屋子</entry>
 7592. <entry>N:</entry>
 7593. <entry>room</entry>
 7594. <entry>L25</entry>
 7595. </row>
 7596. <row>
 7597. <entry>wúxiàndiàn</entry>
 7598. <entry>无线电</entry>
 7599. <entry>N:</entry>
 7600. <entry>radio, wireless</entry>
 7601. <entry>L17</entry>
 7602. </row>
 7603. <row>
 7604. <entry>wǔ</entry>
 7605. <entry>五</entry>
 7606. <entry>NU:</entry>
 7607. <entry>five</entry>
 7608. <entry>L2</entry>
 7609. </row>
 7610. <row>
 7611. <entry>wǔfǎn</entry>
 7612. <entry>午饭</entry>
 7613. <entry>N:</entry>
 7614. <entry>noon meal, lunch</entry>
 7615. <entry>L12</entry>
 7616. </row>
 7617. <row>
 7618. <entry>xīcān</entry>
 7619. <entry>西餐</entry>
 7620. <entry>N:</entry>
 7621. <entry>Western-style food (meals)</entry>
 7622. <entry>L8</entry>
 7623. </row>
 7624. <row>
 7625. <entry>xīwàng</entry>
 7626. <entry>希望</entry>
 7627. <entry>V/N:</entry>
 7628. <entry>to hope, to wish, to expect/hope</entry>
 7629. <entry>L21</entry>
 7630. </row>
 7631. <row>
 7632. <entry>xǐ</entry>
 7633. <entry>洗</entry>
 7634. <entry>V:</entry>
 7635. <entry>to wash</entry>
 7636. <entry>L24</entry>
 7637. </row>
 7638. <row>
 7639. <entry>xǐhuan</entry>
 7640. <entry>喜欢</entry>
 7641. <entry>V/AV:</entry>
 7642. <entry>to like/like to</entry>
 7643. <entry>L9</entry>
 7644. </row>
 7645. <row>
 7646. <entry>xǐzǎo</entry>
 7647. <entry>洗澡</entry>
 7648. <entry>VO:</entry>
 7649. <entry>to take a bath</entry>
 7650. <entry>L10</entry>
 7651. </row>
 7652. <row>
 7653. <entry>xǐzǎofáng</entry>
 7654. <entry>洗澡房</entry>
 7655. <entry>N:</entry>
 7656. <entry>bathroom</entry>
 7657. <entry>L10</entry>
 7658. </row>
 7659. <row>
 7660. <entry>xì</entry>
 7661. <entry>系</entry>
 7662. <entry>N:</entry>
 7663. <entry>department (in an academic institution)</entry>
 7664. <entry>L15</entry>
 7665. </row>
 7666. <row>
 7667. <entry>-xià</entry>
 7668. <entry>—下</entry>
 7669. <entry>M:</entry>
 7670. <entry>(for an action) (Note that in this case the meaning for yíxià and
 7671. -yí is the same.)</entry>
 7672. <entry>L24</entry>
 7673. </row>
 7674. <row>
 7675. <entry>xià fēijī</entry>
 7676. <entry>下飞机</entry>
 7677. <entry>V0:</entry>
 7678. <entry>to get off an airplane</entry>
 7679. <entry>L16</entry>
 7680. </row>
 7681. <row>
 7682. <entry>xià juéxīn</entry>
 7683. <entry>下决心</entry>
 7684. <entry>V0:</entry>
 7685. <entry>to make one&apos;s mind, to be determined, to vow to</entry>
 7686. <entry>L19</entry>
 7687. </row>
 7688. <row>
 7689. <entry>xxiàbān</entry>
 7690. <entry>下班</entry>
 7691. <entry>V0:</entry>
 7692. <entry>to ge out of classr to leave work (a shift)</entry>
 7693. <entry>L17</entry>
 7694. </row>
 7695. <row>
 7696. <entry>xiàchē</entry>
 7697. <entry>下车</entry>
 7698. <entry>V0:</entry>
 7699. <entry>to get off (out of ) a car, tram, bus, etc.</entry>
 7700. <entry>L16</entry>
 7701. </row>
 7702. <row>
 7703. <entry>xiàchuán</entry>
 7704. <entry>下船</entry>
 7705. <entry>V0:</entry>
 7706. <entry>to get off a boat or ship</entry>
 7707. <entry>L16</entry>
 7708. </row>
 7709. <row>
 7710. <entry>xiàcì</entry>
 7711. <entry>下次</entry>
 7712. <entry>N:</entry>
 7713. <entry>next time</entry>
 7714. <entry>L10</entry>
 7715. </row>
 7716. <row>
 7717. <entry>xià(ge)-xīngāiwǔ</entry>
 7718. <entry>下(个)星期五</entry>
 7719. <entry>Friday of next week</entry>
 7720. <entry>L12</entry>
 7721. <entry/>
 7722. </row>
 7723. <row>
 7724. <entry>xiàgeyuè</entry>
 7725. <entry>下个月</entry>
 7726. <entry>TW:</entry>
 7727. <entry>next month</entry>
 7728. <entry>L10</entry>
 7729. </row>
 7730. <row>
 7731. <entry>xiàhuí</entry>
 7732. <entry>下回</entry>
 7733. <entry>SP-M:</entry>
 7734. <entry>next time</entry>
 7735. <entry>L17</entry>
 7736. </row>
 7737. <row>
 7738. <entry>xiàkè</entry>
 7739. <entry>下课</entry>
 7740. <entry>V0:</entry>
 7741. <entry>to get out of class</entry>
 7742. <entry>L14</entry>
 7743. </row>
 7744. <row>
 7745. <entry>xiàlai</entry>
 7746. <entry>下来</entry>
 7747. <entry>V:</entry>
 7748. <entry>to come down (toward the speaker)</entry>
 7749. <entry>L17</entry>
 7750. </row>
 7751. <row>
 7752. <entry>xiàlóu</entry>
 7753. <entry>下楼</entry>
 7754. <entry>VO:</entry>
 7755. <entry>to go downstairs</entry>
 7756. <entry>L21</entry>
 7757. </row>
 7758. <row>
 7759. <entry>xiàqu</entry>
 7760. <entry>下去</entry>
 7761. <entry>V:</entry>
 7762. <entry>to go down</entry>
 7763. <entry>L17</entry>
 7764. </row>
 7765. <row>
 7766. <entry>xiàtou/xià</entry>
 7767. <entry>下头/T</entry>
 7768. <entry>PosN:</entry>
 7769. <entry>bottom,, at the bottom of, below</entry>
 7770. <entry>L6</entry>
 7771. </row>
 7772. <row>
 7773. <entry>xiàwǔ</entry>
 7774. <entry>下午</entry>
 7775. <entry>TW:</entry>
 7776. <entry>afternoon</entry>
 7777. <entry>L11</entry>
 7778. </row>
 7779. <row>
 7780. <entry>xiān</entry>
 7781. <entry>先</entry>
 7782. <entry>A:</entry>
 7783. <entry>first (to do something)</entry>
 7784. <entry>L11</entry>
 7785. </row>
 7786. <row>
 7787. <entry>xiān...zài...</entry>
 7788. <entry>先……再……</entry>
 7789. <entry>PATT:</entry>
 7790. <entry>first ... then ...</entry>
 7791. <entry>L11</entry>
 7792. </row>
 7793. <row>
 7794. <entry>xiānsheng</entry>
 7795. <entry>先生</entry>
 7796. <entry>N:</entry>
 7797. <entry>Mr., sir, husband, teacher</entry>
 7798. <entry>L1</entry>
 7799. </row>
 7800. <row>
 7801. <entry>xiànzài</entry>
 7802. <entry>现在</entry>
 7803. <entry>MA:</entry>
 7804. <entry>now</entry>
 7805. <entry>L4</entry>
 7806. </row>
 7807. <row>
 7808. <entry>Xiānggǎng</entry>
 7809. <entry>香港</entry>
 7810. <entry>PW:</entry>
 7811. <entry>Hong Kong</entry>
 7812. <entry>L11</entry>
 7813. </row>
 7814. <row>
 7815. <entry>xiāngxia</entry>
 7816. <entry>乡下</entry>
 7817. <entry>N:</entry>
 7818. <entry>countryside</entry>
 7819. <entry>L24</entry>
 7820. </row>
 7821. <row>
 7822. <entry>xiǎng</entry>
 7823. <entry>想</entry>
 7824. <entry>V/AV:</entry>
 7825. <entry>to think about or off to long for, to miss/to intend to</entry>
 7826. <entry>L7</entry>
 7827. </row>
 7828. <row>
 7829. <entry>xiǎng(yi)-xiǎng</entry>
 7830. <entry>想一想</entry>
 7831. <entry>V:</entry>
 7832. <entry>to think it over</entry>
 7833. <entry>L7</entry>
 7834. </row>
 7835. <row>
 7836. <entry>xiàng</entry>
 7837. <entry>向</entry>
 7838. <entry>CV/BF:</entry>
 7839. <entry>towards</entry>
 7840. <entry>L30</entry>
 7841. </row>
 7842. <row>
 7843. <entry>xiàng</entry>
 7844. <entry>像</entry>
 7845. <entry>AV/SV:</entry>
 7846. <entry>resemble/be alike</entry>
 7847. <entry>L30</entry>
 7848. </row>
 7849. <row>
 7850. <entry>xiāoxi</entry>
 7851. <entry>消息</entry>
 7852. <entry>N:</entry>
 7853. <entry>news, information</entry>
 7854. <entry>L17</entry>
 7855. </row>
 7856. <row>
 7857. <entry>xiǎo</entry>
 7858. <entry>小</entry>
 7859. <entry>SV:</entry>
 7860. <entry>be small, be little</entry>
 7861. <entry>L6</entry>
 7862. </row>
 7863. <row>
 7864. <entry>xiǎo</entry>
 7865. <entry>小</entry>
 7866. <entry>N:</entry>
 7867. <entry>(a casual term used to address an acquaintance who is of the same
 7868. generation but younger or smaller)</entry>
 7869. <entry>L13</entry>
 7870. </row>
 7871. <row>
 7872. <entry>Xiǎo Ān</entry>
 7873. <entry>小安</entry>
 7874. <entry>N:</entry>
 7875. <entry>Little An (a nickname)</entry>
 7876. <entry>L21</entry>
 7877. </row>
 7878. <row>
 7879. <entry>Xiǎo Hé</entry>
 7880. <entry>小何</entry>
 7881. <entry>N:</entry>
 7882. <entry>(nickname of Hé Lù-Míng)</entry>
 7883. <entry>L21</entry>
 7884. </row>
 7885. <row>
 7886. <entry>xiǎochīdiàn</entry>
 7887. <entry>小吃店</entry>
 7888. <entry>N:</entry>
 7889. <entry>snack bar, lunch room</entry>
 7890. <entry>L26</entry>
 7891. </row>
 7892. <row>
 7893. <entry>xiǎofèi</entry>
 7894. <entry>小费</entry>
 7895. <entry>N:</entry>
 7896. <entry>tip, gratuity</entry>
 7897. <entry>L25</entry>
 7898. </row>
 7899. <row>
 7900. <entry>xiǎoháizi</entry>
 7901. <entry>小孩子</entry>
 7902. <entry>N:</entry>
 7903. <entry>small child(ren)</entry>
 7904. <entry>L6</entry>
 7905. </row>
 7906. <row>
 7907. <entry>xiáojie</entry>
 7908. <entry>小姐</entry>
 7909. <entry>N:</entry>
 7910. <entry>Missf lady, daughter (polite)</entry>
 7911. <entry>L1</entry>
 7912. </row>
 7913. <row>
 7914. <entry>xiǎokǎo</entry>
 7915. <entry>小考</entry>
 7916. <entry>N:</entry>
 7917. <entry>midterm examination, quiz</entry>
 7918. <entry>L14</entry>
 7919. </row>
 7920. <row>
 7921. <entry>xiǎomàibù</entry>
 7922. <entry>小卖部</entry>
 7923. <entry>N:</entry>
 7924. <entry>snack counter, refreshment room, variety shop</entry>
 7925. <entry>L26</entry>
 7926. </row>
 7927. <row>
 7928. <entry>Xiǎomèi</entry>
 7929. <entry>小妹</entry>
 7930. <entry>IE:</entry>
 7931. <entry>Little sister</entry>
 7932. <entry>L22</entry>
 7933. </row>
 7934. <row>
 7935. <entry>xiǎoshēng</entry>
 7936. <entry>小声</entry>
 7937. <entry>PH:</entry>
 7938. <entry>low voice, soft voice, whisper</entry>
 7939. <entry>L15</entry>
 7940. </row>
 7941. <row>
 7942. <entry>xiǎoxīn</entry>
 7943. <entry>小心</entry>
 7944. <entry>SV/V:</entry>
 7945. <entry>be careful/to look out for</entry>
 7946. <entry>L29</entry>
 7947. </row>
 7948. <row>
 7949. <entry>xiǎoxué</entry>
 7950. <entry>校学</entry>
 7951. <entry>N:</entry>
 7952. <entry>elementary school</entry>
 7953. <entry>L23</entry>
 7954. </row>
 7955. <row>
 7956. <entry>xiǎozìtiáo-(r)</entry>
 7957. <entry>小字条(X)</entry>
 7958. <entry>N:</entry>
 7959. <entry>a scrap of paper</entry>
 7960. <entry>L29</entry>
 7961. </row>
 7962. <row>
 7963. <entry>xiào</entry>
 7964. <entry>笑</entry>
 7965. <entry>V:</entry>
 7966. <entry>to smile, to laugh, to laugh at</entry>
 7967. <entry>L30</entry>
 7968. </row>
 7969. <row>
 7970. <entry>xiàochē</entry>
 7971. <entry>校车</entry>
 7972. <entry>N:</entry>
 7973. <entry>school bus, school vehicle (M: -liàng, -bù)</entry>
 7974. <entry>L16</entry>
 7975. </row>
 7976. <row>
 7977. <entry>xiàozhǎng</entry>
 7978. <entry>校长</entry>
 7979. <entry>N:</entry>
 7980. <entry>head of a school</entry>
 7981. <entry>L8</entry>
 7982. </row>
 7983. <row>
 7984. <entry>xiē</entry>
 7985. <entry>些</entry>
 7986. <entry>NU:</entry>
 7987. <entry>several, some</entry>
 7988. <entry>L10</entry>
 7989. </row>
 7990. <row>
 7991. <entry>xié</entry>
 7992. <entry>鞋</entry>
 7993. <entry>N:</entry>
 7994. <entry>shoes (M: shuang-pair/ zhi single) L9</entry>
 7995. <entry/>
 7996. </row>
 7997. <row>
 7998. <entry>xiépù</entry>
 7999. <entry>鞋铺</entry>
 8000. <entry>N:</entry>
 8001. <entry>shoe store</entry>
 8002. <entry>L9</entry>
 8003. </row>
 8004. <row>
 8005. <entry>xiě</entry>
 8006. <entry>写</entry>
 8007. <entry>V:</entry>
 8008. <entry>to write</entry>
 8009. <entry>L7</entry>
 8010. </row>
 8011. <row>
 8012. <entry>xiědào</entry>
 8013. <entry>写到</entry>
 8014. <entry>PH:</entry>
 8015. <entry>write (lessons, text, etc.) up to </entry>
 8016. <entry>L14</entry>
 8017. </row>
 8018. <row>
 8019. <entry>xiěxialai-le</entry>
 8020. <entry>写下来了</entry>
 8021. <entry>RV:</entry>
 8022. <entry>to have written down</entry>
 8023. <entry>L22</entry>
 8024. </row>
 8025. <row>
 8026. <entry>xièxie</entry>
 8027. <entry>谢谢</entry>
 8028. <entry>IE:</entry>
 8029. <entry>Thank you.</entry>
 8030. <entry>L2</entry>
 8031. </row>
 8032. <row>
 8033. <entry>xīn</entry>
 8034. <entry>心</entry>
 8035. <entry>N:</entry>
 8036. <entry>heart</entry>
 8037. <entry>L27</entry>
 8038. </row>
 8039. <row>
 8040. <entry>xīn</entry>
 8041. <entry>新</entry>
 8042. <entry>SV:</entry>
 8043. <entry>to be new (opposite of jiù)</entry>
 8044. <entry>L10</entry>
 8045. </row>
 8046. <row>
 8047. <entry>Xīnhuá</entry>
 8048. <entry>新华</entry>
 8049. <entry>N:</entry>
 8050. <entry>New China</entry>
 8051. <entry>L17</entry>
 8052. </row>
 8053. <row>
 8054. <entry>Xīnhuá-Xīnwénshè</entry>
 8055. <entry>新华新闻社</entry>
 8056. <entry>N:</entry>
 8057. <entry>New China News Agency (NCNA)</entry>
 8058. <entry>L17</entry>
 8059. </row>
 8060. <row>
 8061. <entry>xīnwén</entry>
 8062. <entry>新闻</entry>
 8063. <entry>N:</entry>
 8064. <entry>news</entry>
 8065. <entry>L8</entry>
 8066. </row>
 8067. <row>
 8068. <entry>xīnwénshè</entry>
 8069. <entry>新闻社</entry>
 8070. <entry>N:</entry>
 8071. <entry>news agency</entry>
 8072. <entry>L17</entry>
 8073. </row>
 8074. <row>
 8075. <entry>xìn</entry>
 8076. <entry>信</entry>
 8077. <entry>N:</entry>
 8078. <entry>letter (mail) (M: -feng)</entry>
 8079. <entry>L19</entry>
 8080. </row>
 8081. <row>
 8082. <entry>xìnfēng</entry>
 8083. <entry>信封</entry>
 8084. <entry>N:</entry>
 8085. <entry>envelope</entry>
 8086. <entry>L28</entry>
 8087. </row>
 8088. <row>
 8089. <entry>xìnr</entry>
 8090. <entry>信儿</entry>
 8091. <entry>N:</entry>
 8092. <entry>message</entry>
 8093. <entry>L29</entry>
 8094. </row>
 8095. <row>
 8096. <entry>xìntǒng</entry>
 8097. <entry>信筒</entry>
 8098. <entry>N:</entry>
 8099. <entry>mailbox</entry>
 8100. <entry>L28</entry>
 8101. </row>
 8102. <row>
 8103. <entry>xìnxiāng</entry>
 8104. <entry>信箱</entry>
 8105. <entry>N:</entry>
 8106. <entry>mailbox</entry>
 8107. <entry>L28</entry>
 8108. </row>
 8109. <row>
 8110. <entry>xìnzhī</entry>
 8111. <entry>信纸</entry>
 8112. <entry>N:</entry>
 8113. <entry>letter paper</entry>
 8114. <entry>L28</entry>
 8115. </row>
 8116. <row>
 8117. <entry>xīngqī</entry>
 8118. <entry>星期</entry>
 8119. <entry>N:</entry>
 8120. <entry>week </entry>
 8121. <entry>L12</entry>
 8122. </row>
 8123. <row>
 8124. <entry>xīngqī&apos;èr</entry>
 8125. <entry>星期二</entry>
 8126. <entry>TW:</entry>
 8127. <entry>Tuesday</entry>
 8128. <entry>L12</entry>
 8129. </row>
 8130. <row>
 8131. <entry>xīngqīliù</entry>
 8132. <entry>星期六</entry>
 8133. <entry>TW:</entry>
 8134. <entry>Saturday</entry>
 8135. <entry>L12</entry>
 8136. </row>
 8137. <row>
 8138. <entry>xīngqīrì</entry>
 8139. <entry>星期日</entry>
 8140. <entry>TW:</entry>
 8141. <entry>Sunday</entry>
 8142. <entry>L12</entry>
 8143. </row>
 8144. <row>
 8145. <entry>xīngqīsān</entry>
 8146. <entry>星期三</entry>
 8147. <entry>TW:</entry>
 8148. <entry>Wednesday</entry>
 8149. <entry>L12</entry>
 8150. </row>
 8151. <row>
 8152. <entry>xīngqīsì</entry>
 8153. <entry>星期四</entry>
 8154. <entry>TW:</entry>
 8155. <entry>Thursday</entry>
 8156. <entry>L12</entry>
 8157. </row>
 8158. <row>
 8159. <entry>xīngqīwǔ</entry>
 8160. <entry>星期五</entry>
 8161. <entry>TW:</entry>
 8162. <entry>Friday</entry>
 8163. <entry>L12</entry>
 8164. </row>
 8165. <row>
 8166. <entry>xīngqīyī</entry>
 8167. <entry>星期一</entry>
 8168. <entry>TW:</entry>
 8169. <entry>Monday</entry>
 8170. <entry>L12</entry>
 8171. </row>
 8172. <row>
 8173. <entry>xíng</entry>
 8174. <entry>行</entry>
 8175. <entry>SV:</entry>
 8176. <entry>to be O.K., to be fine</entry>
 8177. <entry>L13</entry>
 8178. </row>
 8179. <row>
 8180. <entry>xīngli</entry>
 8181. <entry>行李</entry>
 8182. <entry>N:</entry>
 8183. <entry>bagqaqe (M: jiàn)</entry>
 8184. <entry>L25</entry>
 8185. </row>
 8186. <row>
 8187. <entry>xínglipiào</entry>
 8188. <entry>行李票</entry>
 8189. <entry>N:</entry>
 8190. <entry>baggage ticket</entry>
 8191. <entry>L25</entry>
 8192. </row>
 8193. <row>
 8194. <entry>xìng</entry>
 8195. <entry>姓</entry>
 8196. <entry>N/EV:</entry>
 8197. <entry>to be surnamed</entry>
 8198. <entry>L1</entry>
 8199. </row>
 8200. <row>
 8201. <entry>xiūlǐ</entry>
 8202. <entry>修理</entry>
 8203. <entry>V:</entry>
 8204. <entry>to repair</entry>
 8205. <entry>L18</entry>
 8206. </row>
 8207. <row>
 8208. <entry>xiūlǐshǎng</entry>
 8209. <entry>修理厂</entry>
 8210. <entry>N:</entry>
 8211. <entry>repair plant</entry>
 8212. <entry>L18</entry>
 8213. </row>
 8214. <row>
 8215. <entry>xiūlǐdiàn</entry>
 8216. <entry>修理店</entry>
 8217. <entry>N:</entry>
 8218. <entry>repair shop</entry>
 8219. <entry>L18</entry>
 8220. </row>
 8221. <row>
 8222. <entry>xiūlǐzhàn</entry>
 8223. <entry>修理站</entry>
 8224. <entry>N:</entry>
 8225. <entry>service station, service center</entry>
 8226. <entry>L18</entry>
 8227. </row>
 8228. <row>
 8229. <entry>xiūxi</entry>
 8230. <entry>休息</entry>
 8231. <entry>V:</entry>
 8232. <entry>to rest, to take a break</entry>
 8233. <entry>L18</entry>
 8234. </row>
 8235. <row>
 8236. <entry>xūyào</entry>
 8237. <entry>需要</entry>
 8238. <entry>V/N:</entry>
 8239. <entry>to needfto require/need, requirment</entry>
 8240. <entry>L10</entry>
 8241. </row>
 8242. <row>
 8243. <entry>xué/xuéxí</entry>
 8244. <entry>学/学习</entry>
 8245. <entry>V:</entry>
 8246. <entry>to study</entry>
 8247. <entry>L6</entry>
 8248. </row>
 8249. <row>
 8250. <entry>xuéhǎo</entry>
 8251. <entry>学好</entry>
 8252. <entry>V:</entry>
 8253. <entry>to learn well</entry>
 8254. <entry>L19</entry>
 8255. </row>
 8256. <row>
 8257. <entry>xuésheng</entry>
 8258. <entry>学生</entry>
 8259. <entry>N:</entry>
 8260. <entry>student(s)</entry>
 8261. <entry>L6</entry>
 8262. </row>
 8263. <row>
 8264. <entry>xuéxiào</entry>
 8265. <entry>学校</entry>
 8266. <entry>N:</entry>
 8267. <entry>school (when abbreviated, it is shown as xué)</entry>
 8268. <entry>L6</entry>
 8269. </row>
 8270. <row>
 8271. <entry>xuéyuàn</entry>
 8272. <entry>学院</entry>
 8273. <entry>N:</entry>
 8274. <entry>institute, college, academy</entry>
 8275. <entry>L15</entry>
 8276. </row>
 8277. <row>
 8278. <entry>yáncháng</entry>
 8279. <entry>延长</entry>
 8280. <entry>V:</entry>
 8281. <entry>to lengthen, to extend, to prolong</entry>
 8282. <entry>L29</entry>
 8283. </row>
 8284. <row>
 8285. <entry>yánjiū</entry>
 8286. <entry>研究</entry>
 8287. <entry>V:</entry>
 8288. <entry>to study, to do research</entry>
 8289. <entry>L18</entry>
 8290. </row>
 8291. <row>
 8292. <entry>yǎnjing</entry>
 8293. <entry>眼睛</entry>
 8294. <entry>N:</entry>
 8295. <entry>eye</entry>
 8296. <entry>L24</entry>
 8297. </row>
 8298. <row>
 8299. <entry>yǎn</entry>
 8300. <entry>演</entry>
 8301. <entry>V:</entry>
 8302. <entry>to show, to perform, to play, to act, to put on (a play)</entry>
 8303. <entry>L21</entry>
 8304. </row>
 8305. <row>
 8306. <entry>yǎndiànyǐng(r)</entry>
 8307. <entry>演电影(儿)</entry>
 8308. <entry>V0:</entry>
 8309. <entry>to show films or movies</entry>
 8310. <entry>L21</entry>
 8311. </row>
 8312. <row>
 8313. <entry>yqng4zi</entry>
 8314. <entry>样子</entry>
 8315. <entry>N:</entry>
 8316. <entry>appearance, style, pattern, kind</entry>
 8317. <entry>L20</entry>
 8318. </row>
 8319. <row>
 8320. <entry>yāo</entry>
 8321. <entry>幺</entry>
 8322. <entry>ND:</entry>
 8323. <entry>one (used in place of yī room number, telephone numbers)</entry>
 8324. <entry>L25</entry>
 8325. </row>
 8326. <row>
 8327. <entry>yào</entry>
 8328. <entry>药</entry>
 8329. <entry>N:</entry>
 8330. <entry>medicine, drugs</entry>
 8331. <entry>L24</entry>
 8332. </row>
 8333. <row>
 8334. <entry>yào</entry>
 8335. <entry>要</entry>
 8336. <entry>V/AV:</entry>
 8337. <entry>to want/to want to</entry>
 8338. <entry>L7</entry>
 8339. </row>
 8340. <row>
 8341. <entry>yàofāngr</entry>
 8342. <entry>药方儿&